Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08720 - Bestek GAC_2021_01996. Raamovereenkomst voor de controle, ijking en herstelling van weegbruggen in Recyclageparken - Gunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08720 - Bestek GAC_2021_01996. Raamovereenkomst voor de controle, ijking en herstelling van weegbruggen in Recyclageparken - Gunning - Goedkeuring 2022_CBS_08720 - Bestek GAC_2021_01996. Raamovereenkomst voor de controle, ijking en herstelling van weegbruggen in Recyclageparken - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor de controle, ijking en herstelling van weegbruggen in Recyclageparken, werd onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking GAC_2021_01996 uitgeschreven. Op 12 oktober 2022 dienden de volgende firma’s een offerte in: 

  • AL-WEGEN BV, Schoonmansveld 37 te 2870 Puurs-Sint-Amands, met ondernemingsnummer 0863.375.323;
  • RDS BV, SPOORWEGSTRAAT 26 te 8530 HARELBEKE, met ondernemingsnummer 0430.454.821.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd. 

De offerte van de firma RDS BV werd onregelmatig bevonden omdat ze laattijdig werd ingediend.

De offerte van de overgebleven inschrijver werd regelmatig bevonden.

De opdracht kan, op basis van het enige gunningscriterium prijs, toegewezen worden aan de enige regelmatige inschrijver.

Juridische grond

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Bij deze raamovereenkomst treedt de stad op als aankoopcentrale voor de aankoopgroep van de stad Antwerpen. Indien andere entiteiten dan de stad afnemen op deze raamovereenkomst, zal dat gebeuren in eigen naam en voor eigen rekening. De vastleggingen voor die deelopdrachten zullen dan ook op de eigen budgetten gebeuren.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de gunning goed voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor de controle, ijking en herstelling van weegbruggen in Recyclagepark, op basis van bestek GAC_2021_01996, aan AL-WEGEN BV, Schoonmansveld 37 te 2870 Puurs-Sint-Amands, met ondernemingsnummer 0863.375.323.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Raamovereenkomst voor de controle, ijking en herstelling van weegbruggen in Recyclageparken


budgetplaats: 5378000000
budgetpositie: 6103
functiegebied: 2WNS040101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA050300
budgetperiode: 2200, 2300, 2400, 2500 en 2600

met orderbons


Bijlagen

  • 01996_20221019_gunningsverslag.pdf