Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08717 - Financiering - Thesauriebeheer. Aanvraag voorschottenlijn. Delegatie - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08717 - Financiering - Thesauriebeheer. Aanvraag voorschottenlijn. Delegatie - Goedkeuring 2022_CBS_08717 - Financiering - Thesauriebeheer. Aanvraag voorschottenlijn. Delegatie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 3 juli 2020 (jaarnummer 5745) keurde het college het bestek GAC_2019_00945 voor het afsluiten van de raamovereenkomst voor financiering en bijkomende dienstverlening goed.

Categorie 1 van dit bestek voorziet de mogelijkheid voor het afsluiten van een korte termijnkrediet tot 1 jaar.

Op 4 september 2020 (jaarnummer 7340) keurde het college goed dat de volgende ondernemers worden opgenomen in de pool van categorie 1 (korte termijnkrediet tot 1 jaar) van de raamovereenkomst voor financiering en bijkomende dienstverlening, op basis van het bestek GAC_2019_00945:

 • ARGENTA ASSURANCES NV, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer: 0404.456.148;
 • ARGENTA SPAARBANK NV, Belgiëlei 49-53, 2018 Antwerpen, met ondernemingsnummer: 0404.453.574;
 • BELFIUS BANK NV, Karel Rogierplein 11, 1210 Brussel, met ondernemingsnummer: 0403.201.185;
 • BNP PARIBAS FORTIS NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer: 0403.199.702;
 • ING BELGIE NV, Marnixlaan 24, 1000 Brussel, met ondernemingsnummer: 0403.200.393;
 • KBC BANK NV, Havenlaan 2, 1080 Brussel, met ondernemingsnummer: 0462.920.226.

Argumentatie

De afdeling thesaurie van de bedrijfseenheid financiën voorziet op basis van de meest recente prognoses vanaf december 2022 en in de loop van 2023 gedurende korte periodes enkele thesaurietekorten (als gevolg van onzekerheden m.b.t. toekomstige energiekost(en), impact inflatie/indexeringen, Oekraïnecrisis, …). Dit vermoedelijk voor een eerste maal in de loop van december 2022 (omdat in de maanden november en december de inkomsten van het gemeentefonds wegvallen). Verder ook in 2023 in de maanden mei, juni en november, waarna op het einde van deze maanden de noodzaak aan financiering vervolgens meestal weer wegvalt (omwille van de ontvangst van het gemeentefonds op dat moment). Om deze tekorten te overbruggen is er nood aan korte termijn financiering.

Deze financiering kan gebeuren onder de vorm van een voorschottenlijn bij banken binnen de raamovereenkomst GAC_2019_00945, categorie 1.

De raamovereenkomst voorziet om deelopdrachten toe te wijzen via een mini-competitie. Hiervoor zal de stad Antwerpen aan de deelnemende banken hun voorwaarden vragen voor een (niet opzegbare) voorschottenlijn met volgende modaliteiten:

 • Bedrag: 75.000.000,00 EUR
 • Looptijd: 12 maanden met startdatum: 01/12/2022 en einddatum: 30/11/2023
 • Opnames: trekkingen van 1 week tot maximaal 12 maanden. Het opnamebedrag en -ritme is vrij te bepalen door de kredietnemer ten belope van het maximale bedrag van de voorschottenlijn;

Vergoedingen:

 • bij opname: Euribor (rentevoet) voor de betrokken looptijd van de trekking verhoogd met een marge (floor op Euribor)
 • bij niet-opname: reserveringscommissie (niet opname provisie)
 • eventuele andere kosten

 Voor de toewijzing van de voorschottenlijn zullen volgende gunningscriteria gehanteerd worden :

 • marge bovenop de Euribor voor de betrokken looptijd op de opgenomen bedragen: 60 punten
 • reserveringscommissie bij niet-opname: 30 punten
 • eventuele andere kosten: 10 punten

De toewijzing zal gebeuren aan de ondernemer die de economisch meest voordelige offerte voor de stad indient, rekening houdend met deze gunningscriteria.

Om de voorschottenlijn tijdig te kunnen opnemen en de banken voldoende tijd te geven het dossier grondig te onderzoeken, is het aangewezen om de gunning van dit krediet te delegeren aan de algemeen directeur en eventueel vervolgens aan de bevoegde financieel directeur.

De voorgestelde tijdslijn voor deze korte termijn financiering is de volgende:

 • 28/10/2022: Beslissing van college van burgemeester en schepenen m.b.t. officiële bevraging of deelopdracht
 • 02/11/2022: Officiële bevraging of deelopdracht aan de banken in het kader van de raamovereenkomst GAC_2019_00945, categorie 2
 • 22/11/2022: Uiterste datum van ontvangst van de offertes van de banken
 • 22/11/2022: Datum van de gunning aan de bank(en) 
 • 01/12/2022: Datum (valutair) van de eerste opname

Juridische grond

In toepassing van artikel 28, §1, 5° en 6° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, valt deze opdracht niet onder de toepassing van de regelgeving overheidsopdrachten. Deze opdracht wordt geregeld volgens de bepalingen van het bestek GAC_2019_00945, categorie 1.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 57 van het decreet lokaal bestuur bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bij reglementen de uitoefening van bepaalde bevoegdheden aan de algemeen directeur kan toevertrouwen. De algemeen directeur oefent de bevoegdheden die hem zijn toevertrouwd in principe persoonlijk uit, maar kan deze bevoegdheden (met uitzondering van de bevoegdheid tot het vaststellen van het organogram en de bevoegdheid tot het aanstellen van een waarnemend algemeen directeur) toevertrouwen aan andere personeelsleden van de gemeente.


Volgens artikel 56, §3, 3° van het Decreet Lokaal Bestuur is het college bevoegd voor het financieel beheer.

Algemene financiële opmerkingen

Op basis van de huidige geraamde cashplanning worden de kosten (intresten en reserveringscommissie) geraamd op ongeveer 620.000  EUR.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS04 - Financiën
2SBS0405 - Financiële dienstverlening en (groeps)controlling
2SBS040502 - Thesaurie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de deelopdracht goed op raamovereenkomst GAC_2019_00945, categorie 1, voor het aangaan van een voorschottenlijn van 75.000.000,00 euro met een looptijd van 1 jaar, volgens de modaliteiten vermeld in de rubriek ‘argumentatie’.

Artikel 2

Het college delegeert aan de algemeen directeur de bevoegdheid om de deelopdracht omschreven in artikel 1 te gunnen aan de ondernemer(s) die de economisch meest voordelige offerte indien(t)(en), rekening houdend met de gunningscriteria vermeld in de rubriek ‘argumentatie’. De algemeen directeur kan deze bevoegdheid doordelegeren aan de financieel directeur.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Raming van de kosten verbonden aan de voorschottenlijn620.000,00 EURbudgetplaats: 5171500000
budgetpositie: 6500
functiegebied:2SBS040502A00000
subsidie:SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA080111
budgetperiode: 2200 en 2300
volgt later