Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08721 - Bestek GAC_2022_02107 - Sneeuw- en ijzelvrij houden van enkele voetpaden voor en rond stadsgebouwen - Gunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08721 - Bestek GAC_2022_02107 - Sneeuw- en ijzelvrij houden van enkele voetpaden voor en rond stadsgebouwen - Gunning - Goedkeuring 2022_CBS_08721 - Bestek GAC_2022_02107 - Sneeuw- en ijzelvrij houden van enkele voetpaden voor en rond stadsgebouwen - Gunning - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Voor de opdracht het sneeuw- en ijzelvrij houden van enkele voetpaden voor en rond stadsgebouwen werd vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking GAC_2022_02107 uitgeschreven. Op 21 september 2022 dienden de volgende firma’s een offerte in:

  • JEWA CommV, Vogelzang 5 te 2440 Geel met ondernemingsnummer 0824.035.586;
  • WORKSGROUP NV, VAARTKAAI 11 te 2170 ANTWERPEN met ondernemingsnummer 0681.536.648.

Argumentatie

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt dat als bijlage bij dit besluit wordt gevoegd.

In het kader van de kwalitatieve selectie werd vastgesteld dat de firma JEWA CommV niet voldoet aan de selectiecriteria.

De offerte van de overgebleven inschrijver werd regelmatig bevonden en als volgt beoordeeld:

Naam

Prijs (70 ptn)

Plan van aanpak (30 ptn)

Totaal/som

WORKSGROUP NV

70

28

98

Juridische grond

In toepassing van artikel 41, § 6 samen gelezen met artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte, nadat zij desgevallend de resterende inschrijvers in kennis heeft gesteld van haar voornemen om de onderhandelingen af te sluiten en een gemeenschappelijke termijn heeft vastgesteld voor de indiening van nieuwe of aangepaste offertes. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.

In toepassing van artikel 66, § 1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, ziet de aanbestedende overheid erop toe dat de offerte afkomstig is van een inschrijver waaraan de toegang tot de opdracht niet is ontzegd op grond van de uitsluitingsgronden en die voldoet aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde selectiecriteria en, in voorkomend geval, de niet-discriminerende regels en criteria inzake de beperking van het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende kandidaten.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de gunning op basis van bestek GAC_2022_02107 voor sneeuw- en ijzelvrij houden van enkele voetpaden voor en rond stadsgebouwen goed aan de firma WORKSGROUP NV, VAARTKAAI 11 te 2170 ANTWERPEN met ondernemingsnummer 0681.536.648.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Sneeuw- en ijzelvrij houden van enkele voetpaden voor en rond stadsgebouwen


budgetplaats: 5530503000
budgetpositie: 61414
functiegebied: 2HMS020201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA040945
budgetperiode: 2200 en 2300

met orderbons
Sneeuw- en ijzelvrij houden van enkele voetpaden voor en rond stadsgebouwen

budgetplaats: 5400500000
budgetpositie: 61414
functiegebied: 2HMS050303A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA040900
budgetperiode: 2200 en 2300
met orderbons
Sneeuw- en ijzelvrij houden van enkele voetpaden voor en rond stadsgebouwen

Budgetplaats: 5168500000, 5163500000, 5168000000
budgetpositie: 61414
functiegebied: 2SBS010401A00000, 2SBS010105A00000, 2SBS020101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA080110, 2SA080113, 2SA080170
budgetperiode: 2200 en 2300

met orderbonsBijlagen

  • 02107_gunningsverslag_.pdf