Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08726 - Bestek GAC_2022_02466. Eenmalige aankoop voor de levering van 8 ladekasten - Stopzetting - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08726 - Bestek GAC_2022_02466. Eenmalige aankoop voor de levering van 8 ladekasten - Stopzetting - Goedkeuring 2022_CBS_08726 - Bestek GAC_2022_02466. Eenmalige aankoop voor de levering van 8 ladekasten - Stopzetting - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Voor de opdracht 'Eenmalige aankoop voor de levering van 8 ladekasten' werd  onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking GAC_2022_02466 uitgeschreven. Op 27 september 2022 dienden de volgende ondernemers een offerte in:

  • DEXIS BELGIUM NV, Voogdijstraat 33 te 3500 Hasselt met ondernemingsnummer 0446.444.775; 
  • METALEN GALLER NV, Italiëlei 22 te 2000 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0404.956.192;
  • VOS TOOLS BVBA, Heiken 17 te 2960 Brecht, met ondernemingsnummer 0425.009.557.

Argumentatie

De stad Antwerpen is genoodzaakt om besparingen door te voeren, waardoor er momenteel onvoldoende middelen vrij zijn om in de aankoop van ladekasten te voorzien. Omwille van deze reden wordt de opdracht 'eenmalige aankoop voor de levering van 8 ladekasten', op basis van bestek GAC_2022_02466, stopgezet.

Juridische grond

In toepassing van artikel 85 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, houdt het volgen van een (plaatsings)procedure geen verplichting in tot het gunnen of het sluiten van de opdracht. De aanbestedende overheid kan zowel afzien van het gunnen of het sluiten van de opdracht als de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de stopzetting van de plaatsingsprocedure voor de eenmalige aankoop voor de levering van 8 ladekasten, op basis van bestek GAC_2022_02466, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.