Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08725 - Bestek GAC_2022_02344 - Raamovereenkomst inzake consultancy voor duurzaamheidsadviezen - Stopzetting - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08725 - Bestek GAC_2022_02344 - Raamovereenkomst inzake consultancy voor duurzaamheidsadviezen - Stopzetting - Goedkeuring 2022_CBS_08725 - Bestek GAC_2022_02344 - Raamovereenkomst inzake consultancy voor duurzaamheidsadviezen - Stopzetting - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Voor het afsluiten van een raamovereenkomst inzake consultancy voor duurzaamheidsadviezen werd openbare procedure met Europese bekendmaking GAC_2022_02344 uitgeschreven.

Op 12 september 2022 diende ANTEA BELGIUM NV, RODERVELDLAAN 1 te 2600 ANTWERPEN, met ondernemingsnummer 0414.321.939, een offerte in.

Argumentatie

Uit het proces-verbaal van opening en een eerste nazicht van de offertes, stelt de aanbestedende overheid bij de inschrijver reeds volgende onregelmatigheden vast: 

De UEA-documenten van de onderaannemers, op wiens draagkracht beroep wordt gedaan voor het voldoen aan de kwalitatieve selectiecriteria, ontbreken.

Gelet op deze substantiële onregelmatigheid in de offerte, kan deze niet verder in beschouwing genomen worden en dient de procedure te worden stopgezet. 

De aanbestedende overheid onderzoekt of de opdracht in een later stadium, al dan niet in gewijzigde vorm, opnieuw zal worden aanbesteed.

Juridische grond

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria.

In toepassing van artikel 66, §1, 2° van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, ziet de aanbestedende overheid erop toe dat de offerte afkomstig is van een inschrijver waaraan de toegang tot de opdracht niet is ontzegd op grond van de uitsluitingsgronden en die voldoet aan de door de aanbestedende overheid vastgestelde selectiecriteria en, in voorkomend geval, de niet-discriminerende regels en criteria inzake de beperking van het aantal aan de selectiecriteria beantwoordende kandidaten.

In toepassing van artikel 83 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten samen gelezen met artikel 76 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderzoekt de aanbestedende overheid de regelmatigheid van de offertes.

In toepassing van artikel 35 van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017, onderwerpt de aanbestedende overheid de ingediende offertes aan een prijs- of kostenonderzoek.

In toepassing van artikel 85 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, houdt het volgen van een procedure geen verplichting in tot het gunnen of het sluiten van de opdracht. De aanbestedende overheid kan zowel afzien van het gunnen of het sluiten van de opdracht als de procedure herbeginnen, desnoods op een andere wijze.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS02 - Leefmilieu
2LMS0203 - Antwerpen wordt een natuur- en milieubewuste stad
2LMS020301 - Omgevingskwaliteit/ Beheer publiekswerking/ Stadslab 2050
2LMS020301PA6286 - Budget duurzame aankopen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de stopzetting goed van openbare procedure met Europese bekendmaking GAC_2022_02344 voor het afsluiten van een raamovereenkomst inzake consultancy voor duurzaamheidsadviezen.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.