Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08811 - Correctiebestelling - Huurvergoeding grond Konijnenwei in eigendom van NMBS. September 2022 tot en met augustus 2023 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08811 - Correctiebestelling - Huurvergoeding grond Konijnenwei in eigendom van NMBS. September 2022 tot en met augustus 2023 - Goedkeuring 2022_CBS_08811 - Correctiebestelling - Huurvergoeding grond Konijnenwei in eigendom van NMBS. September 2022 tot en met augustus 2023 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het college keurde op 13 mei 2016 (jaarnummer 4246) de huurovereenkomst met de NMBS goed voor de huur van de grond van de Konijnenwei, die gebruikt wordt voor een recreatieve zone en een parkinggedeelte. 

Artikel 38 van bovenvermelde huurovereenkomst bepaalt dat, indien de stad Antwerpen later beslist om de parking betalend te maken, de NMBS zich het recht voorbehoudt om de vergoeding die aangerekend wordt voor het parkeergedeelte, op te trekken.   

Het college keurde op 6 juli 2018 (jaarnummer 6370) het aanvullend reglement "Parkeren met beperkte parkeertijd binnen de Singel" goed waarbij de parking Konijnenwei betalend werd gemaakt (artikel 1 van de bijlage bevat de detaillijst van de locaties). De NMBS maakt hiervoor een aanhangsel bij het origineel contract waarin de prijs werd aangepast van 1,67 EUR per m² naar 4 EUR per m² met ingang van 1 september 2018.

De NMBS maakte  op basis hiervan een factuur op voor een bedrag van 30.249,07 EUR voor de huur van de periode september 2022 tot en met augustus 2023.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17 december 2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om  – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 56 §3,1° van het Decreet Lokaal Bestuur is het college van burgemeester en schepenen bevoegd voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, in voorkomend geval binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels.

Algemene financiële opmerkingen

Correctiebestelbon 4105061569 werd opgemaakt voor een bedrag van 30.249,07 EUR om de ingekomen factuur 7620014383 van de NMBS te kunnen voldoen (periode september 2022 - augustus 2023).

De BTW is vrijgesteld conform artikel 44 van het Belgisch BTW Wetboek.

Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS03 - Openbaar domein
2LMS0302 - Aantrekkelijk en toegankelijk openbaar domein
2LMS030210 - Beheer straatmeubilair en objecten

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt correctiebestelling 4105061569 goed voor een bedrag van 30.249,07 EUR aan NMBS voor de huur van de grond Konijnenwei voor de periode september 2022 tot en met augustus 2023.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Huur grond Konijnenwei

Vast te leggen op:
NMBS NV
Frankrijkstraat 56
1060 Brussel

Ondernemingsnummer:  BTW BE0203.430.576
Rekeningnummer: BE45 2100 0001 3489

30.249,07 EURbudgetplaats: 5151000000
budgetpositie: 6100
functiegebied: 2LMS030210A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA020200
budgetperiode: 2200
4105061569

Bijlagen

  • Huurovereenkomst_Stad_NMBS_Konijnenwei_ingang1sept2016.pdf
  • Aanhangselbijovereenkomst_Stad_NMBS.pdf