Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08613 - District Ekeren. Renaat Veremansstraat. Bouwveld 10 Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWOU12084. Voorontwerp. Mobiliteitsvoorwaarden - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08613 - District Ekeren. Renaat Veremansstraat. Bouwveld 10 Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWOU12084. Voorontwerp. Mobiliteitsvoorwaarden - Goedkeuring 2022_CBS_08613 - District Ekeren. Renaat Veremansstraat. Bouwveld 10 Rozemaai - Nieuw Openbaar Domein. SWOU12084. Voorontwerp. Mobiliteitsvoorwaarden - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

fase

actie

datum

 Jaarnummer

Masterplan Publieke domein Rozemaai

Analyse en visie

Advies districtsraad Antwerpen

9 februari 2015

 16

Goedkeuring college
27 februari 2015
1649

Voorontwerp

Advies districtsraad Antwerpen

19 oktober 2015 

 133

Goedkeuring college
13 november 20159503

Definitief ontwerp

Goedkeuring college

24 juni 2016

 5690

Bouwveld 10

Advies 

Coördinatieoverleg Openbaar Domein 

21 februari 2022

 

Het college keurde op 24 juni 2016 (jaarnummer 05690) het definitief ontwerp voor het masterplan publieke domein Rozemaai goed. Dit Masterplan formuleert een lange termijn visie op de herinrichting van het publiek domein. Hierbij wordt rekening gehouden met een herschikking van de bewoonbare oppervlakte in de wijk. Het Masterplan bepaalt op detailniveau de mobiliteitsontsluitingen, de inrichtingsprofielen, het materiaalgebruik, de groenvoorziening, de waterhuishouding, het parkeren. Bestaande en toekomstige nieuwe gewenste bouwvolumes worden conceptmatig ingepast in een te herzien publiek domein.

Studiebureau Groep Infrabo maakte in opdracht van Woonhaven het voorontwerp voor wegeniswerken ‘Bouwveld 10 Rozemaai’, Renaat Veremansstraat, op.

Argumentatie

Het project ‘Bouwveld 10’ is gelegen aan de Renaat Veremansstraat en maakt deel uit van het ‘Masterplan Publieke domein Rozemaai’

Het architectuurproject is via een wedstrijd door Woonhaven gegund aan Studio Jan Vermeulen Architecture & Urbanism en de infrastructuur werd ontworpen en begeleid in uitvoering door Groep Infrabo.

Het bouwdossier voorziet een inrichting van twee identieke gebouwen, type meergezinswoning (54 sociale appartementen), met vijf bouwlagen die gespiegeld aan elkaar zijn opgesteld. De hoofdtoegangen bevinden zich aan de noord- en zuidgevel.

Op vraag van de brandweer wordt een volledige brandweg rondom de gebouwen voorzien. Tevens zal de onverharde brandweerweg tussen ‘Bouwveld 10’ en de oorspronkelijke Arro-ontwikkeling in het project worden opgenomen in de parkeerpocket ‘Bouwveld 10’ zodat een volwaardige ontsluiting van de Arro-ontwikkeling wordt voorzien.
Vanaf de Ekersesteenweg wordt een vlotte doorwaadbaarheid voetgangers en fietsersverbinding over ‘Bouwveld 10’ naar het park voorzien. 

Om een eenvormig beeld op Rozemaai te krijgen wordt de beplanting van het park doorgetrokken en in de parkeerpocket ‘'de vogelbosjes’ voorzien zoals de parking op ‘Bouwveld 15B’.
De koppen van de parking worden beplant met laagblijvende kruipwilg en houten hekwerk om doorlopen te vermijden.
De verhardingsmaterialen en straatmeubilair worden voorzien volgens de draaiboeken en straatmeubilaris Openbaar Domein stad Antwerpen.
In dit voorontwerp is een voorstel grens openbaar-privaat opgenomen. De rooilijn, overdrachtslijn volgt de bouwlijn van de gebouwen en alle parkeerplaatsen en tussenliggende beplanting blijven privaat.

Mobiliteitsvoorwaarden

Deze straten zijn in het mobiliteitsplan geselecteerd als woonstraten:

Voetgangers:

 • voorzieningen voor slechtzienden (geleidetegels);
 • aanwezigheid van aansluiting trage wegen: die aansluiting moet vrijgehouden worden van geparkeerde voertuigen en moet zichtbaar zijn in functie van gebruik door actieve weggebruikers en in functie van conflictpresentatie;
 • in woonstraten (zone 30) waar langs- of haaksparkeren van toepassing is, zouden ook regelmatig plaatsen moeten worden voorzien waar voetgangers veilig kunnen oversteken (dit wil zeggen geen belemmering van het zicht op/van de voetganger). Wanneer plateaus worden gebruikt als snelheidsremmer kan dit uiteraard gecombineerd worden.

 Fietsers:

 • verkeerssamenstelling gemengd verkeer:
  • fietsen en speedpedelecs in beide richtingen toegelaten;
  • fietsbeugels.

 Openbaar vervoer: niet van toepassing.

 Auto:

 • snelheidsregime:
  • 30km/u (Zone 30). verhoogde inrichting (conform voorrangsregeling). Herhalingstickers ‘30’ om de circa 250m;
 • Snelheidsremmers;
 • voorrangsregeling: voorrang aan rechts;
 • parkeerorganisatie:
  • haaks;
  • aandachtspunt voor de parkeerorganisatie:
   • vermijden van parkeerplaatsen minimaal 5 meter voor de oversteekplaatsen (al dan niet gemarkeerd met zebrapaden);
  • parkeerplaats voorbehouden voor andersvaliden (met wit logo op blauwe achtergond);
  • parkeerplaats voorbehouden voor elektrische wagens (met logo op groene achtergrond);
  • aan publieke laadpalen ruimte houden voor twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen.

Parkeerbalans
Er worden op het bouwveld 33 parkeerplaatsen voorzien waarvan 2 voor andersvaliden.

Bomenbalans.
De bestaande waardevolle bomen worden behouden en er worden nieuwe bomen voorzien. In de parkeerzones worden groenstroken met bomen voorzien.

Hemelwaterplan
Op 19 januari 2018 (jaarnummer 501) keurde het college het hemelwaterplan goed.
De Vlaamse wetgeving en het hemelwaterplan van de stad Antwerpen stellen dat maximaal moet worden gestreefd naar bronmaatregelen om hemelwater op te vangen en te verwerken.

Het regenwater komende van de gebouwen wordt via een baangracht naar de Donksebeekvallei afgeleid en het oppervlaktewater infrastructuur zal geïnfiltreerd worden (wadi's).

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.
Artikel 4 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor de aanleg, heraanleg en onderhoud van lokale speelterreinen.
Het college is bevoegd voor mobiliteitsvoorwaarden en nieuw openbaar domein

Adviezen

Coördinatieoverleg openbaar domein Gunstig advies

Het Coördinatieoverleg openbaar domein van 21 februari 2022 gaf gunstig advies op voorontwerp met volgende opmerkingen:

 • de buitenruimte landschappelijk afgestemd wordt op het ontwerp van het park;
 • de eigendomslijnen tussen privaat en openbaar domein verder verduidelijkt worden in het ontwerp en waar nodig aangepast worden in functie van een zuivere en beheerbare stedebouwkundige percelering en figuur;
 • onderzocht wordt of in de parkeerclusters volwaardige bomen voorzien kunnen worden;
 • de beplantingzone rondom de gebouwen herbekeken wordt in functie van het toekomstig beheer;
 • de nieuwe bomen met een minimum stamomtrek-maat van 28 voorzien worden, om voldoende groenmassa op korte termijn te realiseren;
 • bodemverbetering wordt voorzien in functie van optimaal behoud van de bestaande bomen;
 • standaardmaterialen Stad Antwerpen en straatmeubilair (onder andere zitbanken met of zonder leuning, hekwerk, ..;) conform de straatmeubilaris van Stad Antwerpen voorzien worden;
 • onderzocht wordt of de baangracht in het project kan doorgetrokken worden en ruimtelijk geïntegreerd wordt;
 • in functie van het toekomstig beheer de ruimte tussen baangracht en gevel wordt herbekeken (minimaal 2 m) om onderhoud mogelijk te maken;
 • onderzocht wordt of er natuurlijke spelaanleiding kunnen voorzien worden, zoals in de andere (reeds gerealiseerde) bouwvelden.

 Alle opmerkingen COD worden met de stadsdiensten in werkgroepen besproken en meegenomen naar Definitief ontwerp.

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS02 - Stadsontwikkeling
2WNS0202 - Projectwerking
2WNS020201 - Projecten opvolgen tot voltooiing

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het voorontwerp (10 februari 2022) ‘Bouwveld 10 Rozemaai’, Renaat Veremansstraat, district Ekeren goed.

Artikel 2

Het college keurt de mobiliteitsvoorwaarden goed.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 4

Het college geeft opdracht aan:

Dienst

taak

SW/ PR

Voorontwerp laten uitwerken tot een definitief ontwerp 

SW/PR/ADM

Het voorontwerp voor advies voorleggen aan districtsraad Ekeren


Bijlagen

 • 13167A-2-08B41-003-4 grpl weg +fase 2.pdf
 • 13167A-2-08B41-003-4 grpl weg.pdf
 • 13167A-2-08B41-003-5 grpl weg-maten.pdf
 • 13167A-2-08B41-003-7 grpl rooilijn.pdf
 • 13167A-2-08B41-005-tdwp.pdf
 • 13167A-2-08B41-007-det.pdf
 • 13167AA-2-04D40-005-Verklarende nota bij voorontwerp advies COD.pdf
 • ROZA_211020_VO dossier.pdf