Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08352 - Extern patrimonium. Sociale Dienstverlening. vzw CAW Antwerpen. Blindestraat 6-8, 2000 Antwerpen - Kosteloze terbeschikkingstelling voor daginloop voor dak- en thuislozen in Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08352 - Extern patrimonium. Sociale Dienstverlening. vzw CAW Antwerpen. Blindestraat 6-8, 2000 Antwerpen - Kosteloze terbeschikkingstelling voor daginloop voor dak- en thuislozen in Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08352 - Extern patrimonium. Sociale Dienstverlening. vzw CAW Antwerpen. Blindestraat 6-8, 2000 Antwerpen - Kosteloze terbeschikkingstelling voor daginloop voor dak- en thuislozen in Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het Werk Der Daklozen vzw is de eigenaar van het pand gelegen te Blindestraat 6-8, 2000 Antwerpen en stelt dit pand kosteloos ter beschikking aan de stad Antwerpen. Deze site is een multifunctioneel centrum voor dak- en thuislozen.

In het kader van de hertekening en spreiding van het stedelijk aanbod van dagopvang voor dak- en thuislozen werd een bijkomende, vaste dagopvanglocatie gezocht in het centrum, en werd in overleg met de eigenaar besloten op deze site een daginloop voor dak- en thuislozen te realiseren met vergader- en bureelruimte voor de begeleidingsdiensten voor de doelgroep.

Op 1 juli 2022 (jaarnummer 5536) bekrachtigde het college de afsprakennota met Het Werk der Daklozen vzw,  ondernemingsnummer BE 0411.015.229, waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een ondersteuning van 800.000,00 EUR voor het renovatieproject in functie van daginloop in de Blindestraat, 6-8, 2000 Antwerpen. De afsprakennota heeft een looptijd van 1 december 2021 tot en met 31 december 2022.

Op 1 juli 2022 (jaarnummer 5437) keurde het college de kosteloze terbeschikkingstelling van een deel van het pand gelegen te Blindestraat 6-8, 2000 Antwerpen goed waarbij de stad Antwerpen het pand voor een periode van negen jaar met voorkeurrecht op verlening, ter beschikking krijgt van de eigenaar Het Werk Der Daklozen vzw. De terbeschikkingstelling start per 1 september 2022, tenzij de ingebruikname nog niet mogelijk is omwille van de renovatiewerken. De ingebruikname wordt voorzien ten vroegste per 1 november 2022.

De organisatie van de daginloop gebeurt door CAW Antwerpen, in opdracht van de stad Antwerpen. Op 5 augustus (jaarnummer 6443) bekrachtigde het college de afsprakennota met CAW Antwerpen, Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer BE0455.608.604 met een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een ondersteuning van 752.079,00 EUR voor het project 'organisatie van twee daginlopen dak- en thuislozen'.

Het pand in de Blindestraat is voorwerp van een totaal renovatieproject, waarbij zowel de eigenaar als de stad Antwerpen via een investeringsondersteuning van 800.000,00 euro aan bijdragen. De eigenaar is een solide partner en heeft voor volgende posten in het renovatieproject de ondersteuning ingezet: afbraakwerken, renovatie gelijkvloers, binnen- en buitenschilderwerken, vernieuwing HVAC en elektriciteit, erelonen, enzovoort. De detail van deze posten werd opgenomen als bijlage 4 van de inhuurnemingsovereenkomst, goedgekeurd op 1 juli 2022 door het college. Dankzij deze mede-investering heeft de stad Antwerpen de zekerheid van twee maal negen jaar het pand in de Blindestraat ter beschikking te hebben voor de opvang van dak- en thuislozen.  

Argumentatie

AG Vespa sluit de overeenkomst van terbeschikkingstelling met vzw CAW Antwerpen af in eigen naam en voor rekening van de stad Antwerpen aan volgende voornaamste voorwaarden:

 • voorwerp: Blindestraat 6-8,  2000 Antwerpen, gekend op het kadaster onder Antwerpen, 2° afdeling, sectie B, perceel nummer 816 n, een gelijkvloers en een eerste verdieping, alsook gemeenschappelijke delen met een oppervlakte van circa 930,29 m²;
 • gebruiker: vzw CAW Antwerpen, Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer BE0455.608.604;
 • duur: tot 31 december 2025, ingaand op 1 november  2022. Indien de renovatiewerken niet zijn afgerond op 1 november 2022 en het goed niet in gebruik kan worden genomen, dan zal de datum van inwerkingtreding verschuiven naar het moment dat de werken volledig zijn afgerond en het goed in gebruik kan worden genomen;
 • vergoeding: kosteloos;
 • onderhoud: de huurder staat in voor het huurdersonderhoud, de eigenaar staat in voor het eigenaarsonderhoud;
 • nutsvoorzieningen: door middel van een verdeelsleutel waarbij 36,4% ten laste is van het daginloopcentrum. De facturatie verloopt rechtstreeks naar de gebruiker.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de kosteloze terbeschikkingstelling goed aan CAW Antwerpen, voor een deel van het pand gelegen te Blindestraat 6-8, 2000 Antwerpen met als belangrijkste voorwaarden: 

 • voorwerp: Blindestraat 6-8,  2000 Antwerpen, gekend op het kadaster onder Antwerpen, 2° afdeling, sectie B, perceel nummer 816 n, een gelijkvloers en een eerste verdieping, alsook gemeenschappelijke delen met een oppervlakte van circa 930,29 m²;
 • gebruiker: vzw CAW Antwerpen, Lange Lozanastraat 200, 2018 Antwerpen met ondernemingsnummer BE0455.608.604;
 • duur: tot 31 december 2025, ingaand op 1 november 2022. Indien de renovatiewerken niet zijn afgerond op 1 november 2022 en het goed niet in gebruik kan worden genomen, dan zal de datum van inwerkingtreding verschuiven naar het moment dat de werken volledig zijn afgerond en het goed in gebruik kan worden genomen;
 • vergoeding: kosteloos;
 • onderhoud: de huurder staat in voor het huurdersonderhoud, de eigenaar staat in voor het eigenaarsonderhoud;
 • nutsvoorzieningen: door middel van een verdeelsleutel waarbij 36,4% ten laste is van het daginloopcentrum. De facturatie verloopt rechtstreeks naar de gebruiker.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

DienstTaak
AG VespaAfsluiten en ondertekening overeenkomst.