Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08646 - Omgevingsvergunning - OMV_2022113705. Landbouwstraat 67. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08646 - Omgevingsvergunning - OMV_2022113705. Landbouwstraat 67. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08646 - Omgevingsvergunning - OMV_2022113705. Landbouwstraat 67. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022113705

Gegevens van de aanvrager:

de heer Said Boudhan met als contactadres Firmamentlaan 31 te 5632 Eindhoven (Nederland)

Ligging van het project:

Landbouwstraat 67 te 2020 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 9 sectie I nr. 2407F6

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

wijzigen van de voorgevel en van de gelijkvloerse functie in een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          24/05/2022: proces-verbaal (11002_2022_16168_VPV) voor het wijzigen van de gevel en gelijkvloerse functie zonder voorafgaande, schriftelijke toestemming van het college van burgemeester en schepenen;

-          10/11/2021: weigering (OMV_2021080923) voor het verbouwen van een handelspand met bijhorend appartement naar een meergezinswoning;

-          21/11/1969: vergunning (18#82755) voor verbouwing.

 

Vergunde toestand  

-          functie:

 • eengezinswoning met kapperszaak als complementaire functie;

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen met schuin dak; 
 • voorgevelbreedte van 4,50 m;
 • insprong met licht schuine haakse zijde ter hoogte van voordeur;
 • kroonlijsthoogte van 11,80 m;
 • hoofdvolume onder schuin dak van 8,30 m;
 • bouwdiepte gelijkvloerse en eerste verdieping bedraagt 14 m;
 • bouwdiepte tweede verdieping variërend 8,30 m op linkerzijde en 11,60 m op rechterzijde;
 • terras op plat dak tweede verdieping tot bouwdiepte 14 m;

-          gevelafwerking:

 • zwarte natuurstenen gevelbekleding ter hoogte van de gelijkvloerse verdieping;
 • lichtkleurig verglaasde steen ter hoogte van de verdiepingen;
 • natuurkleurig aluminium schrijnwerk;

-          inrichting:

 • tuinzone van circa 15,50 m diep.

 

Bestaande toestand

-          functie:

 • afzonderlijke gelijkvloerse functie;
 • woongelegenheid op eerste, tweede en derde verdieping;

-          bouwvolume:

 • gewijzigde gelijkvloerse insprong;

-          gevelafwerking:

 • inkom met loodrechte zijde op de voorgevel;
 • dubbele toegangsdeur: naar gelijkvloerse functie en afzonderlijke toegangsdeur  naar woning boven;
 • zwart pvc schrijnwerk;
 • gewijzigde indeling van het schrijnwerk.

 

Nieuwe toestand

-          functie: 

 • eengezinswoning met gelijkvloerse koffiebar als complementaire functie;

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen met schuin dak; 
 • voorgevelbreedte van 4,50 m;
 • insprong met haakse zijde ter hoogte van voordeur;
 • kroonlijsthoogte van 11,80 m;
 • hoofdvolume onder schuin dak van 8,30 m;
 • bouwdiepte gelijkvloerse en eerste verdieping bedraagt 14 m;
 • bouwdiepte tweede verdieping variërend 8,30 m op linkerzijde en 11,60 m op rechterzijde;
 • terras op plat dak tweede verdieping tot bouwdiepte 14 m;

-          gevelafwerking:

 • inkom met loodrechte zijde op de voorgevel;
 • dubbele toegangsdeur: naar gelijkvloerse functie en naar woning boven;
 • zwart pvc schrijnwerk;
 • gewijzigde indeling van het schrijnwerk.

Inhoud van de aanvraag

-          wijzigen van de gelijkvloerse complementaire functie (van dienstverlening naar dareca);

-          wijzigen van de voorgevel;

-          doorvoeren van interne constructieve werken.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

16 september 2022

28 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Business en Innovatie

16 september 2022

27 september 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

16 september 2022

23 september 2022

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Milieu

16 september 2022

3 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de stedelijke agglomeratie van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Kleine Ring en respectievelijk de reservatiestrook voor de aanleg van lijninfrastructuur (de A102) tussen Merksem en Wommelgem, de R11 tussen Wommelgem en Mortsel, de oostelijke grens van Mortsel en Hove en de reservatiestrook voor pijpleidingen tussen Hove/Kontich en Hemiksem.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-      Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-      Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-      Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-      Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • Artikel 21 Minimale hoogte van ruimten: de hoogte van de slaapkamers onder het valse plafond van het schuine dak bedraagt slechts 2,26 m;
 • Artikel 24 Minimale lichtinval en minimale luchttoevoer: de dakramen hebben een oppervlakte van slechts 0,70 m² in plaats van de minimale 1 m²;
 • Artikel 43: Septische putten: er is geen septische put ingetekend. Die zou er wel moeten zijn conform bouwtoelating uit 1913.
 • Artikel 44: Vetafscheiders en olieafscheiders: de horecafunctie, ofschoon complementair, moet een vetafscheider hebben. Die is niet ingetekend.
   

Sectorale regelgeving

-      MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-      Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-      Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-      Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.
 

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag voorziet een gelijkvloerse wijziging van de complementaire functie dienstverlening naar dareca. Er werd hieromtrent advies gevraagd aan de stedelijke dienst Business en Innovatie. Dit advies luidt als volgt:

“Gunstig advies voor het wijzigen van de functie handel naar reca op de gelijkvloerse verdieping van een pand gelegen in de zone lokaal kernwinkelgebied Abdijstraat-Den TIR. De Beleidsnota Detailhandel 2020 stelt dat in deze zone behoud van de vergunde commerciële ruimten mogelijk is en dat optimalisatie ervan gunstig wordt geadviseerd.”

 

Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan hieraan worden toegevoegd dat het omvormen van een gelijkvloerse complementaire functie niet als functiewijziging wordt beschouwd. De eengezinswoning blijft behouden. De aanvraag blijft bijgevolg functioneel inpasbaar in de Landbouwstraat.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De werken situeren zich binnen het bestaande volume in functie van een beter intern ruimtegebruik. Bijgevolg wordt geoordeeld dat de draagkracht van het perceel, noch de omgeving wordt overschreden.

 

Visueel-vormelijke elementen

De wijzigingen aan de voorgevels beperken zich tot het aanpassen van het buitenschrijnwerk in zwart pvc schrijnwerk en het wijzigen van de indeling hiervan. De bestaande voorgevel uit zwarte natuursteen ter hoogte van de gelijkvloerse verdieping, een lichtkleurige verglaasde gevelsteen ter hoogte van de verdiepingen en een blauwe hardstenen plint blijft behouden. Op die manier blijft het pand zich inpassen in de Landbouwstraat waar gevels met zowel lichte als rode gevelsteen kenmerkend zijn.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De vrije hoogte in slaapkamer 3, gelegen onder het zadeldak, bedraagt volgens de plannen 2,26 meter. Dit is niet conform artikel 21 van de bouwcode dat een minimale vrije hoogte voor verblijfsruimtes oplegt van 2,60 meter. Bijkomend heeft het dakraam maar een oppervlakte van 0,70 m². Dit is niet conform artikel 24 van de bouwcode dat een minimale oppervlakte van 1 m² oplegt. Daarom wordt in voorwaarden van de vergunning opgelegd dat deze ruimte niet voorzien mag worden als verblijfsruimte.

 

Wegens de mogelijke impact op het milieu werd er advies gevraagd aan de stedelijke dienst Milieu. Dit advies luidt als volgt:

‘In het dossier wordt geen indicatie teruggevonden dat er ingedeelde inrichtingen of activiteiten (IIOA’s) van toepassing zouden zijn. Vanuit milieutechnisch oogpunt is er geen bezwaar de vergunning te verlenen.’

 

Mits het naleven van de gestelde voorwaarden voldoet de woning aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruiksgenot.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de inhoud van de aanvraag geen impact heeft op de parkeerbehoefte.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De zolderruimtes mogen niet voorzien worden als verblijfsruimte.

2. Er dient een septische put voorzien te worden conform de bepalingen van artikel 43 van de bouwcode.

3. Er dient een vetafscheider voorzien te worden conform de bepalingen van artikel 44 van de bouwcode.

4. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

25 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

16 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

15 november 2022

Verslag GOA

20 oktober 2022

naam GOA

Gerd Cryns

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De zolderruimtes mogen niet voorzien worden als verblijfsruimte.

2. Er dient een septische put voorzien te worden conform de bepalingen van artikel 43 van de bouwcode.

3. Er dient een vetafscheider voorzien te worden conform de bepalingen van artikel 44 van de bouwcode.

4. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.