Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08668 - Omgevingsvergunning - OMV_2022095726. Frans Standaertlei zn. District Ekeren - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08668 - Omgevingsvergunning - OMV_2022095726. Frans Standaertlei zn. District Ekeren - Goedkeuring 2022_CBS_08668 - Omgevingsvergunning - OMV_2022095726. Frans Standaertlei zn. District Ekeren - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022095726

Gegevens van de aanvrager:

mevrouw Johanna De Wreede met als adres Kastanjedreef 35 te 2950 Kapellen

Ligging van het project:

Frans Standaertlei zn te 2180 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 33 sectie H nr. 539S7

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

bouwen van een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          10/11/2021: weigering (OMV_2021117282) voor het bouwen van een eengezinswoning met tuinberging;

-          29/07/2020: vergunning (OMV_2020057730) voor het verkavelen van een perceel in 1 lot, voor woningbouw.

 

Vergunde toestand

-          inrichting:

 • onbebouwd restperceel, bedoeld voor woningbouw;
 • op het terrein te behouden hoogstammige magnoliaboom.

 

Bestaande toestand

-          conform vergunde toestand.

 

Nieuwe toestand

-          functie: 

 • eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • volume in halfopen bebouwing, van 2 bouwlagen onder hellend dak;
 • voorgevelbreedte van 10 m en bouwdiepte van 9 m;

-          gevelafwerking:

 • witte gevelsteen;
 • open verticaal latwerk voor het rechterdeel van de gelijkvloerse verdieping;
 • wit architectonische betonnen lijst boven het schrijnwerk;

-          inrichting:

 • open parkeerplaats, grotendeels waterdoorlatend, in de voortuin;
 • fietsenberging in de achtertuin, tegen de rechterperceelgrens.

 

Inhoud van de aanvraag

-          bouwen van een nieuwe eengezinswoning, met tuin-/fietsenberging in de tuin.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

3 augustus 2022

9 augustus 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

3 augustus 2022

18 augustus 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Mariaburg, goedgekeurd op 26 februari 2018. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zone: artikel 1: zone voor wonen (wo1).

 

(Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van het ruimtelijk uitvoeringsplan op volgende punten:

-          1.3 – Harmonie en referentiebeeld, 6. Materiaalgebruik: witte gevelsteen is niet kenmerkend in de omgeving, waar veelal woningen, opgetrokken in roodbruin metselwerk, voorkomen.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-      Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De aanvraag is in overeenstemming met de verordening hemelwater.

-      Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen     

-  Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-      Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • artikel 6 – Harmonie en draagkracht: witte gevelsteen is niet kenmerkend in de omgeving, waar veelal woningen, opgetrokken in roodbruin metselwerk, voorkomen;
 • artikel 27 – Open ruimte: de auto wordt in de voortuin gestald zonder dat deze oprit naar een inpandige garage leidt;
 • artikel 30 – Autostalplaatsen en autoparkeerplaatsen: de woning beschikt ontegensprekelijk over een gevelbreedte van meer dan 8 m maar de vereiste en verplichte inpandige garage werd niet voorzien.

 

Sectorale regelgeving

-      MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-      Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-      Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-      Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Beoordeling afwijkingen van de voorschriften

De aanvraag vertoont een aantal afwijkingen ten aanzien van de geldende voorschriften en voor een deel daarvan kunnen in het eindadvies voorwaarden worden opgenomen, zodat het project in uitvoering alsnog zal voldoen aan de artikels in kwestie.

Zo zijn de gebruikte materialen, waaronder voornamelijk witte gevelsteen, in se niet geheel strikt in harmonie met de bebouwing in de onmiddellijke omgeving: er kan inderdaad worden vastgesteld dat betreffende niet eenduidig voorkomt in de onmiddellijke omgeving, dewelke zich hoofdzakelijk laat kenmerken door rode baksteenarchitectuur. Echter zijn er in de buurt wel panden aanwezige waar baksteen in een lichtere tint werd gehanteerd, evenals afwerkingen in bijvoorbeeld witte bepleistering. Aangezien het vooropgestelde materiaal niet ongemeen contrasterend is, zonder meer aanvaardbaar is voor dit type van bebouwing, aanvullend voldoet aan de uitgangspunten inzake lichte tintstelling die de stad Antwerpen vooropstelt en er toch ten dele sprake is van een minder homogene bebouwing rondom de bouwzone, wordt geoordeeld dat betreffende aanvaardbaar is.

Bijkomend blijkt er, ondanks de ruime gevelbreedte (± 10 m), geen inpandige garage te zijn voorzien maar een open parkeerplaats in de voortuinzone. Gelet echter op de zeer ondiepe bouwzone van de woning, de eerder beperkte potentiële gebruiksoppervlakte (binnen de geldende voorschriften) en het feit dat de parkeerplaats in de voortuin zo maximaal mogelijk groen wordt aangelegd, kan in deze worden geoordeeld dat de impact van een inpandige garage te omvangrijk zou zijn, met een te nadelige impact op de leefkwaliteit, waardoor de voorgestelde oplossing ruimtelijk aanvaardbaar is.

Betreffende afwijkingen kunnen bijgevolg als dusdanig worden bekrachtigd.

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag voorziet het nieuw optrekken van een eengezinswoning en gelet op de verenigbaarheid van laatstgenoemde functie met de specifieke bestemmingsvoorschriften van het van kracht zijnde ordeningsplan, is er in deze dan ook effectief sprake van een correcte functionele inpasbaarheid.

 

Schaal - ruimtegebruik – bouwdichtheid

De voorziene volumetrie van de woning (en zijn bijgebouw) is geheel in overeenstemming met de richtlijnen en voorschriften dienaangaande van de van kracht zijnde verkaveling, zowel qua bouwdiepte en –hoogte, als qua dakvorm.

Het advies inzake schaal en ruimtegebruik is dan ook zonder meer gunstig.

 

Visueel-vormelijke elementen

Inzake het visuele aspect werd hierboven reeds geargumenteerd dat de afwijkingen in kwestie als dusdanig aanvaardbaar zijn en kunnen worden bekrachtigd.

Het advies voor dit deelaspect van de aanvraag is bijgevolg eenduidig gunstig.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat een omgevingsvergunningsaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeer- en stallingsnormen uit de tabel van artikel 30 van de bouwcode, herzien op 1 maart 2018, dienen te worden nageleefd bij nieuwbouw, herbouw, verbouwing, functiewijziging, volume-uitbreiding en wijzigen van het aantal wooneenheden. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

 

Voorliggende aanvraag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 1 parkeerplaats.

 

De aanvraag betreft het bouwen van een eengezinswoning.

 

Gezien er 1 woning gebouwd wordt, is de parkeerbehoefte 1.

 

De plannen voorzien in 1 nuttige autostal- en autoparkeerplaats.

 

Er wordt een parkeerplaats voorzien in de voortuinstrook. Deze moet zo duidelijk mogelijk gemaakt worden, om het foutief parkeren van andere wagens op de openbare weg te vermijden.

 

Het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 1.

 

Dit aantal is toereikend.

 

Het (bijgestelde) aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 1 – 1 = 0.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 1 – 1 = 0.

Dit is het verschil tussen het aantal autostal- en/of autoparkeerplaatsen volgens de werkelijke parkeerbehoefte en het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen wordt belast op basis van het belastingreglement op de omgevingsvergunning van 17 december 2019. In deze aanvraag is dit dus van toepassing op 0 plaatsen.

 

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

7 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

3 augustus 2022

Start openbaar onderzoek

16 augustus 2022

Einde openbaar onderzoek

14 september 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

16 november 2022

Verslag GOA

20 oktober 2022

naam GOA

Gerd Cryns

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

16 augustus 2022

14 september 2022

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.