Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08671 - Omgevingsvergunning - OMV_2022089821. Salesianenlaan 1 - 30. District Hoboken - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08671 - Omgevingsvergunning - OMV_2022089821. Salesianenlaan 1 - 30. District Hoboken - Goedkeuring 2022_CBS_08671 - Omgevingsvergunning - OMV_2022089821. Salesianenlaan 1 - 30. District Hoboken - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022089821

Gegevens van de aanvrager:

VZW Werk van Don Bosco - Hoboken met als adres François Gaystraat 129 te 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Ligging van het project:

Salesianenlaan 1 - 30 te 2660 Hoboken (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 38 sectie B nr. 710H3

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

slopen van een schoolvleugel en oprichten van een fietsenstalling

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis  

-          18/03/1969: vergunning (1006#9094) voor het vergroten van een bestaande klassenvleugel.

 

Vergunde toestand

-          functie:

 • school;

-          bouwvolume:

 • schoolvleugel van 3 bouwlagen met plat dak haaks op de straat;
 • sas naar schoolvleugels tussen de schoolgebouwen;

-          gevelafwerking:

 • niet van toepassing.

 

Bestaande toestand

-          niet relevant gezien de aanvraag handelt over een sloop en nieuwbouw.

Nieuwe toestand

-          functie: 

 • school;

-          bouwvolume:

 • sloop haakse vleugel en sas tussen de schoolgebouwen; 
 • nieuwbouw fietsenstalling van 1 bouwlaag met plat dak;
 • de fietsenstalling meet 19 bij 43 meter;

-          gevelafwerking:

 • houten verticale beplanking;
 • op gegalvaniseerde structuur;
 • poorten in hout;

-          inrichting:

 • toegangspad van straat naar fietsenstalling van 3 meter breed;
 • fietsenstalling op circa 20 meter gelegen van de rooilijn.

Inhoud van de aanvraag

-          slopen van een schoolvleugel;

-          bouwen van een fietsenstalling.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

2 augustus 2022

15 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsbeheer/ Vastgoed/ Ontwikkeling/ Bouwprojecten

2 augustus 2022

16 augustus 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

2 augustus 2022

16 september 2022

Stadsontwikkeling/ Publieke Ruimte

2 augustus 2022

11 oktober 2022

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving/ Onderwijsbeleid/ Capaciteit

2 augustus 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een gebied voor gemeenschapsuitrusting en openbare nutsvoorziening. Onder gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen dient te worden begrepen voorzieningen die gericht zijn op de bevordering van het algemeen belang en die ten dienste van de gemeenschap worden gesteld. De idee van dienstverlening (verzorgende sector) aan de gemeenschap is derhalve rechtstreeks aanwezig. Artikel 4.4.8.van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening schrijft voor dat in gebieden die op de gewestplannen zijn aangewezen als gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen, handelingen van algemeen belang en de daarmee verbonden activiteiten te allen tijde kunnen worden toegelaten, ongeacht het publiek of privaatrechtelijk statuut van de aanvrager of het al dan niet aanwezig zijn van enig winstoogmerk. Als gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen kunnen eveneens worden beschouwd een school, een voor het publiek toegankelijke toegangsweg tot een vergund gebouwencomplex in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen en neveninrichtingen naast een autosnelweg. Alhoewel in een gebied voor gemeenschapsvoorzieningen en openbare nutsvoorzieningen in principe geen gebouwen met een woonfunctie zijn toegelaten, heeft de Raad van State bovendien niettemin geoordeeld dat service-flats voor bejaarden kunnen worden vergund in dergelijk gebied. Ook een nomadenkamp werd door de Raad van State beschouwd als een gemeenschapsvoorziening en openbare nutsvoorziening, (Artikel 17 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)

De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de verordening toegankelijkheid op volgende punten:

 • artikel 12: Draaicirkel en doorgangshoogte: de vrije hoogte bedraagt 2,05 meter in plaats van de minimale hoogte van 2,30 meter.

 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.
 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.
 

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag heeft betrekking op het afbreken van een bestaande schoolvleugel en het bouwen van een nieuwe fietsenstalling voor het schoolgebouw. De bestemming van school blijft hiermee ongewijzigd, waardoor de functionele inpasbaarheid gegarandeerd blijft.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag heeft betrekking op het plaatsen van een fietsenstalling voor de naastgelegen basisschool. De Salesianenlaan wordt gekenmerkt door diverse schoolgebouwen. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt kan ingestemd worden met het volume en het programma zoals voorgesteld. De geplande uitbreidingswerken zijn niet storend voor de omgeving.

Het voorstel is bijgevolg ruimtelijk aanvaardbaar.

 

Visueel-vormelijke elementen

De fietsenstalling wordt uitgevoerd in een gegalvaniseerd stalen constructie met houten bekleding. Dit materiaalgebruik is een eerlijke vertaling van de achterliggende functie.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Het dossier werd voorwaardelijk gunstig geadviseerd door brandweer. De voorgestelde voorwaarden worden integraal opgenomen als voorwaarde van vergunning.

 

De Salesianenlaan kent in de toekomst een heraanleg. Er werd hierdoor advies ingewonnen bij de stedelijke dienst Publieke Ruimte:

Gebouw C wordt afgebroken en er komt een fietsenstalling in de plaats.

SW Publieke Ruimte is momenteel bezig met de opmaak van de plannen van de heraanleg van de Salesianenlaan. Op de nieuwe plannen wordt het noordelijke voetpad aan de andere kant van de bomen gelegd, naast de rijweg. Het bestaande voetpad wordt dus verwijderd en wordt een groenstrook.

Om van het openbaar domein een toegang tot de fietsenstalling te kunnen voorzien zouden we tussen de bestaande bomen, in de nieuw voorziene groenstrook, verharding moeten voorzien, hetgeen niet wenselijk is voor de wortelzone van de bomen.

We stellen voor om de toegang tot de fietsenstalling mee te groeperen met de centrale toegang naar het voormalige gebouw C en bestaande gebouw B. Dit impliceert dat de aantakking van de fietsenstalling op het openbaar domein gewijzigd dient te worden.

Voor meer informatie hierover kan de aanvrager steeds terecht bij de projectcoördinator van het district Hoboken.”


Er wordt vanuit stedenbouwkundig oogpunt aangesloten bij het verleend advies. Er moet vermeden worden dat er op korte termijn een onveilige aansluiting gerealiseerd wordt op het openbaar domein. Vanuit openbaar domein wordt de suggestie gemaakt dat de inkom van de fietsenstalling gemaakt moet worden via de zijingang van de fietsenberging. Deze oplossing vermindert echter de toegankelijkheid en capaciteit van de fietsenberging. Om toch tegemoet te komen aan de bemerkingen in dit advies, zal in voorwaarde worden opgenomen dat het toegangspad anders moet worden aangelegd. De stedelijke dienst Mobiliteit merkt ook op dat de voorgestelde breedte van het pad te beperkt is tijdens de piekmomenten. Het toegangspad moet een minimale breedte hebben van 4 meter. Beide aspecten worden dus opgenomen als voorwaarde van vergunning.


De vrije hoogte van de doorgangen bedraagt slechts ongeveer 205 cm. Dit wijkt af van artikel 21 van de verordening toegankelijkheid. Aangezien dat slechts plaatselijk het geval is, kan een afwijking echter gunstig geadviseerd worden.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat elke omgevingsvergunningsaanvraag een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing aangezien de inhoud van de aanvraag geen impact heeft op de parkeerbehoefte.

 

Fietsvoorzieningen:

Er zijn verschillende afmetingen van de gewenste stallingen meegestuurd. De minimale hart-op-hartafstand moét 40 cm zijn en er dient gewerkt te worden met het type waar het kader vastgemaakt kan worden aan de stalling.

Zeker bij de ruimte waar personeelsleden hun fietsen stallen moet een zone voorzien worden waar buitenmaatse fietsen (o.a. bakfietsen) gestald kunnen worden.

Er worden 20 laadpunten voor elektrische fietsen voorzien bij het personeelsgedeelte. Dit is in orde.

Er wordt aangesloten bij het gegeven advies van Mobiliteit. De voorgestelde voorwaarden worden mee opgenomen als voorwaarde van vergunning.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Het toegangspad moet worden aangelegd zoals in rood aangeduid op het nieuwe inplantingsplan. Dit toegangspad moet een minimale breedte hebben van 4 meter.

3. De minimale hart-op-hartafstand van de fietsenstalplaatsen moet 40 cm zijn.

4. Er dient gewerkt te worden met het stalplaatstype waar het fietskader vastgemaakt kan worden aan de stalling.

5. Er moet een zone voorzien worden voor buitenmaatse fietsen.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

5 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

2 augustus 2022

Start openbaar onderzoek

12 augustus 2022

Einde openbaar onderzoek

10 september 2022

Beslissing aanvaarding wijzigingsaanvraag

 

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

15 november 2022

Verslag GOA

21 oktober 2022

naam GOA

Gerd Cryns

Wijzigingsverzoeken

De aanvrager heeft één of meerdere verzoeken ingediend om zijn oorspronkelijke dossier te wijzigen.

Minstens één van die verzoeken werd aanvaard, waardoor de aanvaarde wijzigingen mee beoordeeld worden.

 

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

12 augustus 2022

10 september 2022

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Het toegangspad moet worden aangelegd zoals in rood aangeduid op het nieuwe inplantingsplan. Dit toegangspad moet een minimale breedte hebben van 4 meter.

3. De minimale hart-op-hartafstand van de fietsenstalplaatsen moet 40 cm zijn.

4. Er dient gewerkt te worden met het stalplaatstype waar het fietskader vastgemaakt kan worden aan de stalling.

5. Er moet een zone voorzien worden voor buitenmaatse fietsen.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.