Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08643 - Omgevingsvergunning - OMV_2022102978. Jonghelinckstraat 7. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08643 - Omgevingsvergunning - OMV_2022102978. Jonghelinckstraat 7. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08643 - Omgevingsvergunning - OMV_2022102978. Jonghelinckstraat 7. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022102978

Gegevens van de aanvrager:

de heer Ahmet Bekar met als adres Paleisstraat 37 te 2018 Antwerpen

Ligging van het project:

Jonghelinckstraat 7 te 2018 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 10 sectie K nr. 1750B17

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen en uitbreiden van een meergezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          30/09/2022: vraag tot opname vergunningenregister wegens vermoeden van vergunning (2021190)

-          20/07/2022: weigering (20221582) voor het uitbreiden van een meergezinswoning;

-          27/09/1929: toelating (1929#34677) voor binnenveranderingen;

-          28/10/1927: toelating (1927#28312) voor binnenveranderingen;

-          26/10/1923: toelating (1923#16708) voor binnenveranderingen;

-          20/10/1922: toelating (1922#14217) voor bijbouwen van tweede verdieping.

 

Geacht vergunde toestand functie:

-          functie: meergezinsgebouw met 3 wooneenheden;

-          bouwvolume:

 • hoofdbouw van 3 bouwlagen onder plat dak (vooraan) in gesloten bebouwing;
 • mansardedak achteraan;
 • restant voormalig schuin dak nog centraal aanwezig;
 • bouwdiepte hoofdvolume: 9 m;
 • entresol over 2 bouwlagen tot tegen achterste perceelgrens met bouwdiepte van circa 18 m;
 • open ruimte aan de rechterzijde op het gelijkvloerse.

-          gevelafwerking:

 • onbekend.

 

Bestaande toestand

-          functie: meergezinsgebouw met 3 wooneenheden:

 • 2 tweeslaapkamerappartementen op de gelijkvloerse en eerste verdieping;
 • 1 studio op de tweede verdieping;

-          bouwvolume:

 • hoofdbouw van 3 bouwlagen onder platte en hellende daken met een bouwdiepte van circa 9 m;
 • entresol van 2 bouwlagen onder plat dak langs de rechter perceelsgrens tot tegen de achterste perceelsgrens;
 • half afgewerkt volume op tweede verdieping op de entresol tot een bouwdiepte van 11,49 m;
 • gelijkvloerse achterbouw langs de rechter perceelsgrens tot op circa 13,20 m bouwdiepte;
 • open ruimte rechts achteraan van circa 13 m²;

-          gevelafwerking:

 • voorgevel in grijs pleisterwerk op een plint in blauwe hardsteen;
 • buitenschrijnwerk in antracietkleurige pvc met T-verdeling;
 • opzetrolluiken bij de ramen op de gelijkvloerse verdieping;
 • het middelste raam op de tweede verdieping is dichtgemetseld;

-          inrichting:

 • achterste perceelgrens gewijzigd.
   

Nieuwe toestand

-          functie: meergezinsgebouw met 3 wooneenheden:

 • 1 tweeslaapkamerappartement met een netto vloeroppervlakte van circa 73 m2 op de gelijkvloerse verdieping;
 • 1 tweeslaapkamerappartement met een netto vloeroppervlakte van circa 70 m2 op de eerste verdieping;
 • 1 tweeslaapkamerappartement met een netto vloeroppervlakte van circa 88 m2 op de tweede en derde verdieping;

-          bouwvolume:

 • hoofdbouw van 3 bouwlagen onder een mansardedak met een bouwdiepte van circa 9,15 m;
 • entresol van 2 bouwlagen onder plat dak langs de rechter perceelsgrens tot tegen de achterste perceelsgrens;
 • gemeenschappelijk dakterras met pergolastructuur op de entresol tot een bouwdiepte van 11,51 m;
 • open ruimte rechts achteraan van circa 12 m2;
 • inpandig terras in het achterste dakvlak;

-          gevelafwerking:

 • voorgevel in grijs gevelpleisterwerk op een plint in blauwe hardesteen;
 • buitenschrijnwerk in antractiekleurige pvc met T-verdeling;
 • opzetrolluiken bij de ramen op de gelijkvloerse verdieping;
 • de middelste raamopening op de tweede verdieping wordt terug opengemaakt;
 • mansardeverdieping in grijze zink.

Inhoud van de aanvraag

-          slopen van de hellende dakconstructie en toevoegen van een nieuwe mansarde daklaag;

-          uitbreiden van het volume van de achterbouw op de tweede verdieping;

-          uitbreiden van de scheimuren met de linker en rechter aanpalende;

-          wijzigen van de voorgevel;

-          doorvoeren van interne constructieve werken.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

8 september 2022

7 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

Fluvius System Operator/ Fluvius

8 september 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

8 september 2022

29 september 2022

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Stedenbouw/ vermoeden van vergunning

8 september 2022

11 oktober 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de binnenstad van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Leien en de Kleine Ring.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’).
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • artikel 10 Inplanting, bouwhoogte en bouwdiepte:

het terras met pergola op de tweede verdieping is niet in harmonie met de bouwdiepte van beide buren;

 • artikel 24: de gelijkvloerse keuken kan niet op een natuurlijk wijze geventileerd worden;
 • artikel 27: Open ruimte
  de open ruimte verkleint, hierdoor is er geen 20 % onbebouwde ruimte meer.
 • artikel 34 Stabiliteit en scheidingsmuren:

de scheimuren met de linker en rechter aanpalende hebben ter hoogte van de nieuwe daklaag geen opstand van minstens 0,30 m ten opzichte van het hoogst aangrenzende dakvlak;

 • artikel 43 Septische putten:

de inhoud van de septische put wordt niet vermeld op het plan, deze dient een inhoud van minimaal 3200 liter te hebben.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.
 

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

Het gebouw telt 3 zelfstandige woningen. Deze zijn opgenomen in het vergunningenregister d.m.v. een procedure Vermoeden van Vergunning. Het aantal woningen blijft ongewijzigd en functioneel inpasbaar in de omgeving.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De huidige gelijkvloerse uitbouw aan de rechterzijde (zitkamer) is niet geacht vergund. De voormalige constructie werd gesloopt en de zitkamer dateert niet van voor 1979. Hierdoor moet de uitbouw als nieuw beoordeeld worden. Doordat er op het niveau van het maaiveld geen 20% open ruimte aanwezig is, is de uitbreiding strijdig met artikel 27 van de bouwcode.

Ook zorgt de uitbreiding ervoor dat de keuken achteraan in de woonkamer onvoldoende toetreding van daglicht ontvangt en niet op een natuurlijke wijze geventileerd kan worden. Dit is strijdig met artikel 24 van de bouwcode. In voorwaarden wordt de gelijkvloerse uitbreiding rechtsachter het hoofdvolume uitgesloten.

 

Ook het volume op de derde verdieping links achteraan het hoofdvolume is uitgesloten in de opname in het vergunningenregister. De aanvraag wenst dit te behouden ten behoeve van een dakterras. Een volume op een derde bouwlaag achteraan is niet kenmerkend en dit leidt tot het onaanvaardbaar hoog optrekken van scheidsmuren. Het volume op de derde verdieping links wordt uitgesloten in deze vergunning.

 

Het huidige dak wordt omgevormd naar een mansardedak. Deze ingreep is aanvaardbaar. Hierdoor krijgt het gebouw opnieuw een zuivere dakvorm. Er wordt opgemerkt dat het nieuwe dak onvoldoende opstand heeft conform artikel 34 van de bouwcode. Bij afwezigheid van een opstand wordt in voorwaarden opgenomen om een brandvrije strook te voorzien.

Aan de achterzijde van dit dak is een inpandig dakterras ingericht. Dit is aanvaardbaar. Om de uitstraling van het mansardedak te behouden wordt in voorwaarden opgenomen om de borstwering in spijlenwerk te vervangen door dakmateriaal.

 

Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten

De vergunde of geacht vergunde voorgevelafwerking is ongekend. De aanvraag stelt voor om grijze bepleistering met antracietkleurig buitenschrijnwerk te voorzien. In voorwaarde wordt opgenomen om de bepleistering in een lichte kleurstelling uit te voeren. Lichte gevelafwerkingen zijn kenmerkend voor de omgeving.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De inhoud van de septische put is niet vermeld op het plan. In voorwaarden wordt opgenomen om te voldoen aan artikel 43 van de bouwcode.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, is het de bedoeling om parkeren maximaal op eigen terrein te voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing gezien de aanvraag geen vermeerdering van het aantal woongelegenheden ten opzichte van de bestaande en vergunde of vergund geachte situatie inhoudt.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

3. Het gedeelte van het dak, gelegen naast de scheidingsmuren die geen opstand hebben van minimaal 0,30 meter ten opzichte van het hoogste aangrenzende dakvlak, is te voorzien van:

-          dakbekleding die valt onder brandreactie klasse BROOF (t1) of voorkomt op de lijst opgenomen in het ministerieel besluit van 21 november 2012 tot vaststelling van de lijst van dakbedekkingen die kunnen worden geacht aan de eisen ten aanzien van het prestatiecriterium « brandgedrag aan de buitenzijde » te voldoen (leien van leisteen of natuursteen, dakpannen van natuursteen, beton, terracotta, keramiek of staal, vlakke en geprofileerde platen of leien uit met vezels versterkt cement, geprofileerde of vlakke metalen platen, eindlaag van los aangebracht grind met een dikte van ten minste 50 mm enz.);

-          een niet-brandbare strook (reactie bij brand van minimum klasse A2FL-s2) van minstens 30 cm breed voorzien tussen het groendak en de scheidingswand;

4. Het gelijkvloerse volume rechtsachter het hoofdgebouw wordt uitgesloten (slaapkamer 1). Dit werd ter illustratie aangeduid op het plan BA_RENOVATIE_S_N_A-A_ROOD.

5. Het volume op de derde verdieping linksachter het hoofdvolume wordt uitgesloten (buitenruimte). Dit werd ter verduidelijking aangeduid op het plan BA_RENOVATIE_S_N_A-A_ROOD.

6. Het spijlenwerk van het inpandige dakterras achteraan de mansardeverdieping wordt uitgesloten.

7. De borstwering van het inpandige terras achteraan de mansardelaag uitvoeren in dakmateriaal. Dit werd aangeduid op het plan BA_RENOVATIE_S_N_A-A_ROOD.

8. Een septische put voorzien conform artikel 43 van de bouwcode.

9. De gevel voorzien van een lichte kleurstelling.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

24 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

8 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

7 november 2022

Verslag GOA

21 oktober 2022

naam GOA

Katrijn Apostel

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

3. Het gedeelte van het dak, gelegen naast de scheidingsmuren die geen opstand hebben van minimaal 0,30 meter ten opzichte van het hoogste aangrenzende dakvlak, is te voorzien van:

-          dakbekleding die valt onder brandreactie klasse BROOF (t1) of voorkomt op de lijst opgenomen in het ministerieel besluit van 21 november 2012 tot vaststelling van de lijst van dakbedekkingen die kunnen worden geacht aan de eisen ten aanzien van het prestatiecriterium « brandgedrag aan de buitenzijde » te voldoen (leien van leisteen of natuursteen, dakpannen van natuursteen, beton, terracotta, keramiek of staal, vlakke en geprofileerde platen of leien uit met vezels versterkt cement, geprofileerde of vlakke metalen platen, eindlaag van los aangebracht grind met een dikte van ten minste 50 mm enz.);

-          een niet-brandbare strook (reactie bij brand van minimum klasse A2FL-s2) van minstens 30 cm breed voorzien tussen het groendak en de scheidingswand;

4. Het gelijkvloerse volume rechtsachter het hoofdgebouw wordt uitgesloten (slaapkamer 1). Dit werd ter illustratie aangeduid op het plan BA_RENOVATIE_S_N_A-A_ROOD.

5. Het volume op de derde verdieping linksachter het hoofdvolume wordt uitgesloten (buitenruimte). Dit werd ter verduidelijking aangeduid op het plan BA_RENOVATIE_S_N_A-A_ROOD.

6. Het spijlenwerk van het inpandige dakterras achteraan de mansardeverdieping wordt uitgesloten.

7. De borstwering van het inpandige terras achteraan de mansardelaag uitvoeren in dakmateriaal. Dit werd aangeduid op het plan BA_RENOVATIE_S_N_A-A_ROOD.

8. Een septische put voorzien conform artikel 43 van de bouwcode.

9. De gevel voorzien van een lichte kleurstelling.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.