Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08695 - Fondsen. Eurodesk - Ondersteuning LIFE-projectvoorstel 'LIFE BE FREE'. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08695 - Fondsen. Eurodesk - Ondersteuning LIFE-projectvoorstel 'LIFE BE FREE'. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_08695 - Fondsen. Eurodesk - Ondersteuning LIFE-projectvoorstel 'LIFE BE FREE'. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

LIFE is het Europese onderzoeks- en innovatieprogramma voor milieubeleid en klimaatactie. Het programma lanceert oproepen voor partnerschappen die maatregelen over klimaatmitigatie, -adaptatie, en milieubeleid helpen realiseren. Tot 16 november 2022 loopt de subsidieoproep LIFE-2022-CET-FINROUND: National Finance Roundtables for sustainable energy investments (vrij vertaald: nationale rondetafels voor duurzame energie-investeringen). 

Toegang krijgen tot particuliere financiering voor investeringen in energie-efficiëntie en geïntegreerde hernieuwbare energiebronnen is geen evidentie. Een belangrijk obstakel is het gebrek aan een gemeenschappelijke benadering van het onderwerp door de overheid, de publieke sector, de particuliere sector en de financiële sector. De Europese Commissie promoot sinds 2016 een alomvattende aanpak gebaseerd op een effectiever gebruik van overheidsmiddelen, bundeling en hulp bij projectontwikkeling, en risicovermindering. Deze aanpak moet echter nog worden uitgerold en met alle belanghebbenden op nationaal niveau worden gedeeld. De focus van deze oproep ligt in dit kader op partnerschappen die een nationaal discussieplatform opzetten over financieringsthema’s met alle relevante stakeholders, zoals lokale en regionale overheden, de financiële sector, ESCO’s (energy service company), huiseigenaars, de industriële sector, de bouwsector, en KMO’s. Die discussieplatforms zullen bestaande lokale, nationale en Europese oplossingen opschalen, investeringsstrategieën uitwerken, actieplannen voortbrengen of beleidsvoorstellen formuleren en ook na afloop van de projectsubsidie operationeel blijven.

Het projectvoorstel beoogt het opzetten van een nationaal multilateraal discussieplatform voor innovatieve financiering van energie-efficiëntie en andere klimaatmaatregelen. De stakeholders in dit multilateraal uitwisselingsplatform zijn de Belgische steden en gemeenten, distributienetbeheerders, energieleveranciers en de financiële sector. 

De Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten (VVSG) is betrokken bij de uitwerking van het projectvoorstel LIFE BE FREE. Het consortium bestaat verder uit colsultingbureau IDEA, duurzaamheidsplatform the Shift, Embuild, Febelfin en de Belgische ESCO Wattson (3E). VVSG vertegenwoordigt als hoofdpartner de Vlaamse steden en gemeenten en zal de werking van het discussieplatform en de verspreiding van de resultaten ervan verankeren in haar kenniscentrum.

Febelfin verzorgt betrokkenheid van de financiële sector en de disseminatie van resultaten naar de financiële sector. De VVSG vraagt de stad Antwerpen om het project te ondersteunen en daartoe de bijgesloten steunbrief te willen ondertekenen.

Het project heeft een looptijd van 3 jaar, met een voorziene opstart in het voorjaar 2023.

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling afdeling Klimaat en Leefmilieu (SW/K&L) bevestigt de synergie van het projectvoorstel met de ambities in het bestuursakkoord en in het Klimaatplan 2030 (gemeenteraad van 14 december 2020, jaarnummer 775) inzake mitigatie en met het Interreg-project BeReel, waarin de stad Antwerpen zich engageert tot de renovatie van 750 woningen en tot investeringen in energie-efficiëntie (zie gemeenteraadsbesluit van 26 februari 2018, jaarnummer 149). Het projectvoorstel sluit ook aan bij het Horizon 2020-project FALCO over de financiering van klimaatambities, waarin stad Antwerpen partner is (gemeenteraadsbesluit van 24 april 2017, jaarnummer 231). De rondetafelgesprekken die opgezet worden in LIFE BE FREE zullen ook belangrijke input leveren voor de uitvoering van de ambities van de stad in het kader van de Horizon Europe-missie '100 klimaatneutrale en slimme steden tegen 2030'.

SW/K&L vraagt het college daarom de steunbrief te ondertekenen en om deel te nemen aan de adviesraad van het project. 

Indien het projectvoorstel wordt goedgekeurd, zal de deelname aan de adviesraad, aan het discussieplatform en aan het uitwerken van concrete financieringsopportuniteiten worden opgenomen door SW/K&L.

Beleidsdoelstellingen

8 - Sterk bestuurde stad
2SBS01 - Bestuurszaken
2SBS0101 - Reguliere taken bestuurszaken
2SBS010106 - Fondsenbeheer / Eurodesk
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS02 - Leefmilieu
2LMS0201 - Antwerpen wordt een klimaatneutrale stad
2LMS020101 - Uitvoering klimaatplan mitigatie

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de steunbrief in bijlage en deelname in de adviesraad van het LIFE-projectvoorstel LIFE BE FREE goed en ondertekent daartoe de steunbrief.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.