Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08637 - Omgevingsvergunning - OMV_2022107720. Brederodestraat 96. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08637 - Omgevingsvergunning - OMV_2022107720. Brederodestraat 96. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08637 - Omgevingsvergunning - OMV_2022107720. Brederodestraat 96. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022107720

Gegevens van de aanvrager:

de heer Hayrettin Aksoy met als adres Brederodestraat 96 te 2018 Antwerpen

Ligging van het project:

Brederodestraat 96 te 2018 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 11 sectie L nr. 3781P

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

verbouwen van een meergezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          06/02/2017: proces-verbaal (11002_2017_3445) voor het verder zetten van werken zonder voorafgaandelijke vergunning ondanks het stakingsbevel van 16/07/2013;

-          01/02/2013: vergunning (20127037) voor het verbouwen van een appartementsgebouw.

Vergunde toestand  

-          meergezinswoning met handelsgelijkvloers en 3 bovenliggende wooneenheden;

-          4 bouwlagen onder een mansardedak in gesloten bebouwing;

-          gelijkvloers volledig bebouwd;

-          voorgevel in witte baksteen met buitenschrijnwerk in antracietkleurig pvc.

Bestaande toestand

-          gelijkvloerse berging achteraan het kapsalon via een deur in de scheidingsmuur toegankelijk gemaakt voor en in gebruik door de linkerbuur;

-          aanleg van een dakterras achter slaapkamer 2 op de eerste verdieping plus een achterliggend roofingdak in plaats van een volledig groendak;

-          inrichting van de bergruimte op de eerste verdieping tot een derde slaapkamer;

-          niet aanleggen van de voorziene terrassen achter beide slaapkamers op de tweede verdieping;

-          in plaats van de voorziene, kleine dakkapel achteraan werd het achterste, schuine dakgedeelte over de volledige perceelsbreedte opgetrokken;

-          het gewijzigde dakgdeelte achteraan werd niet deels met een groendak en deels met pannen bedekt maar volledig met donkere roofing afgewerkt;

-          voorziene ramen links achteraan de achtergevel op de eerste en tweede verdieping niet uitgevoerd;

-          voorgevel in witte baksteen met buitenschrijnwerk in blauw pvc;

-          gevelreclame.

Nieuwe toestand

-          meergezinswoning met gelijkvloers kapsalon (diensten) en 3 bovenliggende wooneenheden;

-          behoud van de gelijkvloerse doorgang in de scheidingsmuur links achteraan;

-          het plat dak achteraan op de eerste verdieping wordt voorzien van een terrasstrook en voorts aangelegd als groendak;

-          behoud van de perceelsbrede dakwijziging achteraan;

-          plaatsing van een brandladder rechts achteraan;

-          voorgevel in witte baksteen met buitenschrijnwerk in blauw pvc.

Inhoud van de aanvraag

-          aanleggen van een dakterras;

-          wijzigen van de scheimuren;

-          wijzigen van de dakvorm achteraan;

-          wijzigen van de voorgevel.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

7 september 2022

12 oktober 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

7 september 2022

27 september 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied met culturele, historische en/of esthetische waarde. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen). In gebieden en plaatsen van culturele, historische en/of esthetische waarde wordt de wijziging van de bestaande toestand onderworpen aan bijzondere voorwaarden, gegrond op de wenselijkheid van het behoud, (Artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

  • Artikel 24 Minimale lichtinval en luchttoevoer: Na het dichtmaken van de ramen van de achtergevel bezit slaapkamer 2 op de 1ste verdieping geen rechtstreekse lichtinval. Het raam in de zijgevel bestaat immers uit ondoorzichtig glas.
  • Artikel 28 Minimale oppervlakte buitenruimte: Beide voorziene balkons op de 2de verdieping werden en worden niet uitgevoerd zodat het tweeslaapkamer appartement over geen vereiste buitenruimte beschikt.
  • Artikel 43 Septische putten: De septische put opgetekend in de vergunde toestand is verdwenen.

 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.
 

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

In 2013 werd het gelijkvloerse vergund met een commerciële functie. Omdat voor 2015 geen onderscheid werd gemaakt tussen handel en diensten, en de huidige invulling diensten is, kiest de vergunninghouder ervoor om diensten als vergunde functie te implementeren. Deze functie is inpasbaar en ruimtelijk aanvaardbaar. Het bovenliggende aantal woningen blijft ongewijzigd, deze blijven functioneel inpasbaar in de omgeving.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De aanvraag voorziet een perceelsbrede uitbouw achteraan het dak. Omwille van de ligging tussen scheimuren is dit volume stedenbouwkundig aanvaardbaar en niet storend voor de omgeving.

 

Visueel-vormelijke elementen en cultuurhistorische aspecten

Omwille van de ligging in CHE-gebied, werd advies ingewonnen bij Monumentenzorg. Zij geven volgend gunstig advies:

 

“De aanvraag heeft betrekking op een appartementsgebouw met handelsgelijkvloers van drie bouwlagen onder mansardedak.  De erfgoedwaarde van het gebouw is laag. Het werkt beeldverstorend voor de waardevolle omgeving.

De voorgestelde werken zijn aanvaardbaar vanuit het oogpunt monumentenzorg. Wij vinden het een gemiste kans dat men tijdens deze verbouwingscampagne de voorgevel ongewijzigd laat. Zowel door de gevelopbouw als het materiaalgebruik werkt deze immers storend voor de omgeving met een culturele, historische en/of esthetische waarde.”

 

Het bovenvermelde advies wordt bijgetreden vanuit ruimtelijk oogpunt. De ongewijzigde gevel heeft weinig meerwaarde voor de straat en wanneer de mogelijkheid bestaat om de geleding of het materiaalgebruik aan te passen, kan er beter gekozen worden voor een inpasbare vormgeving.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

In de vergunde toestand had slaapkamer 2 op de 1ste verdieping achteraan een open raam in de achtergevel. In de nieuwe toestand heeft de slaapkamer alleen een raam in de zijgevel met ondoorzichtig glas waardoor lichtinval bemoeilijk wordt en uitzicht naar buiten niet mogelijk is. In voorwaarden wordt opgenomen om helder glas in het raam te plaatsen.

Ook had de wooneenheid op de 2de verdieping 2 kleine buitenruimtes achter de slaapkamers. Deze zijn op het bordes van de brandladder na, niet meer aanwezig. Nochtans was de inplanting van deze buitenruimtes aanvaardbaar. In voorwaarden wordt het verwijderen van de 2 private buitenruimtes achter de slaapkamers van het appartement van de 2de verdieping uitgesloten in deze vergunning.


De septische put is opgetekend in de laatste vergunde toestand, maar ontbreekt op de aangeleverde plannen. In voorwaarden wordt opgelegd om een septische put conform artikel 43 van de bouwcode te voorzien.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeer- en stallingsnormen uit de tabel van artikel 30 van de bouwcode, herzien op 1 maart 2018, dienen te worden nageleefd bij nieuwbouw, herbouw, verbouwing, functiewijziging, volume-uitbreiding en wijzigen van het aantal wooneenheden. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

 

De parkeerparagraaf is niet van toepassing gezien de aanvraag geen vermeerdering van het aantal woongelegenheden ten opzichte van de bestaande en vergunde of vergund geachte situatie inhoudt.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

3. Een septische put voorzien conform artikel 43 van de bouwcode.

4. Helder glas voorzien in het raam van slaapkamer 2 op de eerste verdieping.

5. Het verwijderen van de twee private buitenruimtes achter de slaapkamers van de wooneenheid op de tweede verdieping wordt uitgesloten in deze vergunning.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

  1. de gemeentelijke projecten;
  2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

19 augustus 2022

Volledig en ontvankelijk

7 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

6 november 2022

Verslag GOA

24 oktober 2022

naam GOA

Katrijn Apostel

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

2. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

3. Een septische put voorzien conform artikel 43 van de bouwcode.

4. Helder glas voorzien in het raam van slaapkamer 2 op de eerste verdieping.

5. Het verwijderen van de twee private buitenruimtes achter de slaapkamers van de wooneenheid op de tweede verdieping wordt uitgesloten in deze vergunning.


Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.