Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08633 - Omgevingsvergunning - OMV_2022086273. Beatrijslaan 2-12, Blancefloerlaan 1. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08633 - Omgevingsvergunning - OMV_2022086273. Beatrijslaan 2-12, Blancefloerlaan 1. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_08633 - Omgevingsvergunning - OMV_2022086273. Beatrijslaan 2-12, Blancefloerlaan 1. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022086273

Gegevens van de aanvrager:

BVBA NIMBUSS met als adres Olmenlaan 11 te 2610 Wilrijk (Antwerpen)

Gegevens van de exploitant:

BVBA DOMINO'S PIZZA BELGIUM (0885781135) met als adres Uitbreidingstraat 512 te 2600 Berchem (Antwerpen)

Ligging van het project:

Beatrijslaan 2-12, Blancefloerlaan 1 te 2050 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 13 sectie N nr. 915P15

waarvan:

 

-          20220704-0079

afdeling 13 sectie N nr. 915P15 (Domino's Pizza Antwerpen Linkeroever)

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen, Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

opsplitsen van een commerciële ruimte in een pizzeria, detailhandel en dienstverlening en het exploiteren van de pizzeria

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          01/10/2019: proces-verbaal (11002_2019_10889_VPV) voor ophef van proces- verbaal 11002_2019_8254;

-          07/01/2019: proces-verbaal (11002_2019_8254_VPV) voor werken zonder vergunning;

-          01/04/2016: vergunning (20153330) voor het wijzigen van de inkomdeur en een raampartij;

-          07/07/2006: vergunning (3151#456) voor het wijzigen van de gevel van een appartementsgebouw.

 

Vergunde en huidige toestand

-          functie:

 • appartementsgebouw met reca op het gelijkvloers en appartementen op de verdiepingen; 
 • de gelijkvloerse ruimte heeft een netto vloeroppervlakte van circa 235 m²;

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen met plat dak;
 • deel van de gelijkvloerse ruimte heeft 1 bouwlaag met plat dak.

-          gevelafwerking:

 • het gelijkvloerse deel van het gebouw is bekleed met natuursteen en de verdiepingen zijn bepleisterd met een lichtgrijze sierpleister;
 • licht brons gekleurd aluminium buitenschrijnwerk op het gelijkvloers;
 • natuurkleurig aluminium buitenschrijnwerk op de verdiepingen.

 

Nieuwe toestand

-          functie: 

 • appartementsgebouw met reca, detailhandel en kantoor, diensten en vrije beroepen op het gelijkvloers en appartementen op de verdiepingen; 
 • 3 units op het gelijkvloers:

-          unit 1: reca (pizzeria) met een netto-vloeroppervlakte van circa 101 m²;

-          unit 2: detailhandel met een netto-vloeroppervlakte van circa 138 m²;

-          unit 3: kantoorfunctie, dienstverlening en vrije beroepen met een netto-vloeroppervlakte van circa 25 m²;

-          bouwvolume: overeenkomstig vergunde toestand;

-          gevelafwerking:

 • het gelijkvloerse deel van het gebouw is bekleed met natuursteen en de verdiepingen zijn bepleisterd met een lichtgrijze sierpleister;
 • donker brons gekleurd aluminium buitenschrijnwerk op het gelijkvloers.

 

Inhoud van de aanvraag

-          gedeeltelijke functiewijziging van reca naar detailhandel en kantoor, diensten en vrije beroepen;

-          wijzigen van het schrijnwerk.

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Inhoud van de aanvraag

De voorliggende milieumelding betreft de exploitatie van koelcellen in de inrichting (pizzeria).

 

Aangevraagde rubriek(en)

 

Aangevraagde rubriek(en) Domino's Pizza Antwerpen Linkeroever
 

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW;

14,15 kW

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

8 september 2022

28 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Business en Innovatie

8 september 2022

19 september 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

8 september 2022

13 september 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.
 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

 

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt niet onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009. 
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

De aanvraag is functioneel inpasbaar in de omgeving. De reca-functie blijft behouden en de functies detailhandel en kantoor, dienstverlening en vrije beroepen worden toegevoegd. Deze functies zijn verenigbaar met de bestemming woongebied volgens het gewestplan.

 

De aanvraag werd ter advies voorgelegd aan de stedelijke dienst voor Ondernemen en Stadsmarketing: Gunstig advies voor het herinrichten van een bestaande horecaruimte gelijkvloers van een pand gelegen in de zone lokaal kernwinkelgebied Linkeroever. De voormalige feestzaal met café wordt opgedeeld in drie units: (1) recaruimte voor Domino's, (2) een commerciële unit detailhandel en (3) een unit kantoor/dienstverlening. In deze zone is behoud en optimalisatie van de vergunde commerciële ruimten gunstig te beoordelen. Een optimale mix van functies reca, detailhandel, dienstverlening ligt in de lijn van de beleidsvisie. Dit werkt kernversterkend en zal leegstand van de commerciële ruimte vermijden.”

 

Visueel-vormelijke elementen

Het licht bronskleurig schrijnwerk ter hoogte van de op te splitsen ruimte op het gelijkvloers wordt vervangen door donker bronskleurig schrijnwerk. De kleur past bij de gevelbekleding van de plint in travertijn. De visueel-vormelijke inpassing is verenigbaar met de goede ruimtelijke ordening.

 

Mobiliteitsimpact (onder andere toetsing parkeerbehoefte)

Het algemene principe is dat een omgevingsvergunningsaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeer- en stallingsnormen uit de tabel van artikel 30 van de bouwcode, herzien op 1 maart 2018, dienen te worden nageleefd bij nieuwbouw, herbouw, verbouwing, functiewijziging, volume-uitbreiding en wijzigen van het aantal wooneenheden. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

 

 

Voorliggende aanvraag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 0 parkeerplaatsen.

 

De parkeerbehoefte wordt bepaald op de functiewijziging.

De commerciële ruimte wordt opgesplitst in een pizzeria, detailhandel en een kantoor:

-          Voor de pizzeria en detailhandel moeten geen eigen parkeerplaatsen voorzien worden;

-          25 m² kantoren met parkeernorm 1,1/100 m²: 25 m² x 1,1/100 m² = 0,28;

 

De bovenliggende appartementen maken geen deel uit van de aanvraag.

 

De werkelijke parkeerbehoefte is 0.

 

De plannen voorzien in 0 nuttige autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 0.

 

Er zijn geen ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en/of autoparkeerplaatsen wordt belast op basis van het belastingreglement op de omgevingsvergunning van 17 december 2019. In deze aanvraag is dit dus niet van toepassing.

 

 

Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

 

De ingedeelde inrichtingen of activiteiten zijn louter en alleen in de derde klasse ingedeeld. De exploitatie ervan is dus meldingsplichtig. Het betreft het inbedrijfstellen van twee airco-installaties, koeltoog en een koelkast.

 

De airco's en de condensor zullen gestald worden op de binnenkoer en op het dak, wat aanleiding kan geven tot geluidshinder.

 

Wij wijzen erop dat de betrokken installaties gebonden zijn aan het naleven van de milieukwaliteitsnormen voor geluid, conform bijlage 4.5.4 (in openlucht) en bijlage 2.2.2 (met een gemene muur of een vloer met de bewoonde vertrekken) van Vlarem II.

 

Er wordt voldaan aan artikel 5.4.3 §3 van het DABM betreffende verbods- en afstandsregels.

 

De gemelde exploitatie is meldingsplichtig en niet verboden.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. De inrichting dient te voldoen aan het Politiereglement Uitbatingsvergunning zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van de stad Antwerpen op 16 december 2019 (jaarnummer 774) en latere wijzigingen en dit uiterlijk op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie van de inrichting.

 

Advies over de ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Aan het college wordt voorgesteld om de gevraagde Vlaremrubrieken te akteren.

 

Geadviseerde rubriek(en)

 

Rubriek

Omschrijving

Geadviseerd voor

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW;

14,15 kW

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

12 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

8 september 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

7 november 2022

Verslag GOA

21 oktober 2022

naam GOA

Katrijn Apostel en Bieke Geypens

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. De inrichting dient te voldoen aan het Politiereglement Uitbatingsvergunning zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van de stad Antwerpen op 16 december 2019 (jaarnummer 774) en latere wijzigingen en dit uiterlijk op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie van de inrichting.


Brandweervoorwaarden
de brandweervoorwaarden uit het verslag met referentie BW/KVLO/2022/G.00023.A5.0006 die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

 

De vergunning omvat thans volgende rubriek(en):

 

Rubriek

Omschrijving

Gecoördineerd

16.3.2°a)

koelinstallaties, luchtcompressoren, warmtepompen, airconditioningsinstallaties, en andere installaties voor het fysisch behandelen van gassen met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 5 kW tot en met 200 kW;

14,15 kW

 

Artikel 4

Het college beslist dat de omgevingsvergunning geldig is voor onbepaalde duur.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.