Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08701 - Districten Antwerpen en Merksem. De Grote Verbinding. Ringpark Lobroekdok - Richtkader Kop Asiadok - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08701 - Districten Antwerpen en Merksem. De Grote Verbinding. Ringpark Lobroekdok - Richtkader Kop Asiadok - Goedkeuring 2022_CBS_08701 - Districten Antwerpen en Merksem. De Grote Verbinding. Ringpark Lobroekdok - Richtkader Kop Asiadok - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Aanleiding

Op 25 juni 2021 (jaarnummer 5288) keurde het college de uitvoeringsovereenkomst ‘Oosterweelverbinding – Rechteroever’ goed. Deze overeenkomst maakt onder meer afspraken over ontwerpwijzigingen bij realisatie van de Oosterweelverbinding – Rechteroever, onder meer over het dienstbouwwerk Noorderlaan. Het dienstbouwwerk Noorderlaan bevindt zich buiten de contour en scope van de Ringparken. Het dienstbouwwerk dient het zicht van onder de Noorderlaanbrug richting het Straatsburgdok maximaal te vrijwaren. Lantis zal in het kader van het geplande onderzoek naar een vergroting van het dienstbouwwerk nagaan of een verschuiving mogelijk is. Lantis zal een ruimtelijke evaluatie opmaken en aftoetsen met  stad Antwerpen.

op 21 januari 2022 (jaarnummer 243) keurt het college het ruimtelijk kader van scenario 1 voor Asiadok Noord goed als richtkader om te hanteren bij de verdere uitwerking van het RUP en de trajecten met partners die opstarten en lopen verder vorm te geven. 

Op 10 juni 2022 (jaarnummer 4665) keurde het college het voorontwerp voor Ringpark Lobroekdok goed. In dat besluit werd aan AG Vespa de opdracht gegeven de opdracht Ringpark Lobroekdok uit te breiden tot aan Dienstbouwwerk Noorderlaan. 

Argumentatie

Het richtkader Asiadok Oostkaai stelt dat aan de noordzijde de doorgaande openbare weg langs het water wordt gedesaffecteerd, opdat ook voor dit gebied een collectieve logistieke zone een verhoogde relatie met het water mogelijk maakt. De ontsluiting van de bedrijven gebeurt dan via de noordzijde, via de Bredastraat. Fietsers van de kade Albertkanaal naar de bedrijven worden afgeleid naar de zone tussen de gebouwen en de Noorderlaan. Het richtkader kop Asiadok bouwt hierop verder en sluit er op aan. 

In samenspraak met Lantis, dienst mobiliteit en de plangroep werd een richtkader opgemaakt dat randvoorwaarden oplegt aan het dienstbouwwerk Noorderlaan, onderdeel van de Oosterweelverbinding. De belangrijkste richtlijnen zijn:

  • Het splitsen van het gebouw in twee aparte gebouwen om de zichten onder de Noorderlaan door te vrijwaren. Het voorstel uit de vergunning blokkeert dit zicht en sluit de noordrand Steenborgerweert af van het Eilandje en de rest van de Innovatieve Stadshaven. 
  • Het verplaatsen van de kadeweg richting landhoofd Noorderlaan (zuidwaarts) om de kade vrij te spelen van verkeer en daar een publieke functie te voorzien, zoals bv. een skatepark.
  • Het fietspad volgt de kadeweg en maakt de oversteek pas na de bocht onder de brug, om dan verder te lopen tussen gebouwen Asiadok Oostkaai en Noorderlaan (cfr richtkader asiadok oostkaai).

Bovenstaande richtlijnen worden aan Lantis meegegeven om de locatie van het Dienstbouwwerk Noorderlaan te herwerken. De aanleg van de publieke ruimte rondom zal meegenomen worden in de opmaak van het definitief ontwerp van het ringpark Lobroekdok (waar deze zone ondertussen mee in werd opgenomen) en afgestemd met de inrichting van de noordelijke zone van Asiadok Oostkaai. Beiden, dienstbouwwerk en omgevingsaanleg, moeten op elkaar afgestemd worden en dienen verfijnd te worden, waarbij het richtkader zoveel als mogelijk wordt gehonoreerd. 

Vandaag wordt de Bredastraat - Asiadok Oostkaai gebruikt als sluikroute om het kruispunt Noorderlaan - IJzerlaan te vermijden. Bij de start van de werf Oosterweelverbinding in deze zone, vermoedelijk begin 2024, zal er een knip komen en zal dit probleem opgelost zijn. In tussentijd dient bekeken te worden of er op korte termijn een oplossing is, zodat de bedrijven langs de noordelijke zone Asiadok Oostkaai, ten volle het water kunnen gebruiken voor logistiek en er zich geen conflicten voordoen. 

Regelgeving: bevoegdheid

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. Het projectgebied betreft lokaal en bovenlokaal openbaar domein met een bovenlokale investering in het kader van het leefbaarheidsproject Ringpark Lobroekdok. De districten Antwerpen en Merksem hebben adviesbevoegdheid. 

Algemene financiële opmerkingen


Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0101 - De grote verbinding
2LMS010102 - Over de Ring
2LMS010102M01994 - SWOU12832 Lobroekdok (Ringpark Lobroekdok - AG Vespa)

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het Richtkader kop Asiadok goed om als kader te dienen voor de verdere uitwerking van het Dienstbouwwerk Noorderlaan door Lantis.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het college geeft opdracht aan:

DienstTaak
AG Vespa afstemmen ontwerp dienstbouwwerk Noorderlaan met de omgevingsaanleg ism Lantis 
AG Vespaafstemmen omgevingsaanleg Kop Asiadok met de Stadshaven
SW/mobiliteitonderzoeken of sluikverkeer in de noordelijke zone Asiadok Oostkaai kan vermeden worden op korte termijn