Terug
Gepubliceerd op 02/11/2022

2022_CBS_08821 - Financiering investeringen AG Vespa - Principebeslissing en mini-competitie - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 28/10/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_08821 - Financiering investeringen AG Vespa - Principebeslissing en mini-competitie - Goedkeuring 2022_CBS_08821 - Financiering investeringen AG Vespa - Principebeslissing en mini-competitie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst tussen de stad Antwerpen en AG Vespa goed voor de periode 2019-2024. Daarbij werden de thans geldende afspraken vastgelegd om het geïntegreerd vastgoedbeheer vorm te geven, daaronder begrepen de financiële engagementen die partijen ten overstaan van elkaar opnamen. Leidend uitgangspunt bij de beheersovereenkomst is het voornemen om AG VESPA uit te bouwen tot een financieel gezonde vastgoeddochter, wat impliceert dat de balans van AG Vespa voldoende sterk moet blijven om haar opdracht van lange termijn vastgoedinvesteringen te kunnen dragen. De stad Antwerpen engageerde zich om daartoe als goede huisvader maximale inspanningen te leveren teneinde de bedragen noodzakelijk om de doelstellingen van het autonoom gemeentebedrijf te realiseren, te voorzien. De samenwerking voorziet expliciet in de mogelijkheid voor AG Vespa om hetzij leningen aan te gaan bij kredietinstellingen mits akkoord van het college van burgemeester en schepenen, hetzij leningen aan te gaan bij de stad volgens de door de stad bepaalde modaliteiten.

Op 4 september 2020 (jaarnummer 7340) keurde het college de toewijzing van de raamovereenkomst voor financiering en bijkomende dienstverlening goed, waarbij voor de pool van categorie 2 (middellange en lange termijnkredieten vanaf 1 jaar) zeven ondernemingen werden opgenomen.

Argumentatie

AG Vespa investeert in de ontwikkeling van diverse projecten in Antwerpen, dit zowel voor gebouwen van openbaar nut als voor gebouwen met commerciële doeleinden en bewoning. Voor de thans lopende en komende investeringsprojecten bij AG Vespa doet er zich een financieringsbehoefte voor ten belope van 41.000.000 euro die niet met de eigen liquiditeiten van het autonoom gemeentebedrijf kan afgedekt worden. Het merendeel van die behoefte volgt uit de realisatie van de regiokantoren van het masterplan huisvesting Lokale Politie Antwerpen.

Een toegestane lening vanuit de stad is voor de balans van AG Vespa een aangewezen financieringsinstrument, aangezien zulke lening beschouwd wordt als quasi-eigen vermogen. Het daarbij hanteren van de techniek van de doorgeeflening laat bovendien toe om vanuit de stad tegen betere voorwaarden te ontlenen dan indien AG Vespa rechtstreeks bij een kredietinstelling zou lenen. Daarmee kan de rentelast voor de groep stad Antwerpen gedrukt worden. De leningsmodaliteiten tussen de bank en de stad enerzijds, en de stad en AG Vespa anderzijds, moeten voor de toepassing van de doorgeeflening zodanig met elkaar overeenstemmen dat de transacties zich als één enkele leningen kunnen laten kwalificeren (back-to-back).

Mocht de cashpositie van de stad het op een gegeven moment van opname door AG Vespa toelaten om de gevraagde middelen te verstrekken zonder achterliggende bancaire kredietopname, dan worden externe financieringskosten alsnog integraal vermeden. Vanwege de evidente baten van een dergelijk scenario wordt bij de opname en in het bijzonder wanneer het een investering voor niet-commercieel patrimonium betreft, onderzocht of een renteloze lening vanuit de liquiditeiten van de stad kan worden toegestaan. Voor commercieel vastgoed van AG Vespa bestaat immers de mogelijkheid om eventuele externe financieringskosten door te rekenen in de projecten zelf.

Met het voorliggend besluit wordt bijgevolg principieel goedgekeurd om de financiering van de investeringen van AG Vespa te voorzien. Deze lening wordt in het meerjarenplan van de stad budgettair neutraal verwerkt onder de vorm van een doorgeeflening. Op het ogenblik van een concrete opname worden vervolgens, rekening houdend met bovenstaande en in het kader van een optimaal financieel beheer, de modaliteiten van de opname in onderling overleg bepaald. Ook hybride financiering (waarbij de stad bancair ontleent en zij renteloos aan AG Vespa toestaat), is daarbij mogelijk.

Aan de banken die zijn opgenomen in categorie 2 van raamovereenkomst GAC_2019_00945 kan indien noodzakelijk via mini-competitie gevraagd worden om een voorstel in te dienen voor een investeringskrediet ten belope van het hogergenoemd bedrag. De toewijzing zal dan gebeuren aan de ondernemer die de economisch meest voordelige offerte voor de stad indient, rekening houdend met de volgende gunningscriteria:

  • Vaste rentevoet: 90 punten;
  • Eventuele andere kosten: 10 punten.

Opnames moeten mogelijk zijn vanaf 1 december 2022 tot en met 31 december 2023. De terugbetalingen van het kapitaal en de interest vangt aan op 1 januari 2024 en dit gedurende een looptijd van 20 jaar.

Juridische grond

Overeenkomstig artikel 240 §1 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 kan het autonoom gemeentebedrijf leningen aangaan binnen de grenzen vastgesteld in de statuten en de beheersovereenkomst.

Regelgeving: bevoegdheid

Het college is volgens artikel 56 van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bevoegd voor de uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad en voor het financiële beheer.

Algemene financiële opmerkingen

De financiële gevolgen van de principebeslissing zullen als doorgeeflening vertaald worden in de zesde aanpassing van het meerjarenplan. Voor wat betreft de toewijzing van de bancaire kredietlijn en de effectieve opnames zullen de concrete vastleggingen worden opgenomen in de daarbij horende besluitvorming.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt principieel goed om de financiering van de investeringen van AG Vespa te voorzien.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.