Terug
Gepubliceerd op 26/10/2022

2022_VB_00250 - Woonregie - Uitstel deelname Telling Dak- en Thuisloosheid 2022 in samenwerking met Koning Boudewijnstichting en KU Leuven - Goedkeuring

Vast Bureau
vr 21/10/2022 - 10:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Koen Kennis, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_VB_00250 - Woonregie - Uitstel deelname Telling Dak- en Thuisloosheid 2022 in samenwerking met Koning Boudewijnstichting en KU Leuven - Goedkeuring 2022_VB_00250 - Woonregie - Uitstel deelname Telling Dak- en Thuisloosheid 2022 in samenwerking met Koning Boudewijnstichting en KU Leuven - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het vast bureau keurde op 18 februari 2022 (jaarnummer 46) de deelname aan het project 'Telling dak- en thuisloosheid 2022' in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en de KU Leuven goed.

De telling stond gepland in de week van 24 oktober tot en met 28 oktober 2022. OCMW Antwerpen heeft, in overleg met de onderzoekers van de KU Leuven en CAW Antwerpen, besloten om de deelname uit te stellen.

Argumentatie

Als centrumstad vormt Antwerpen een belangrijke schakel in de dataverzameling en uniforme monitoring van dak- en thuisloosheid. OCMW Antwerpen zet al langer in op een doortastend daklozenbeleid én op dataverzameling in het kader van beleidsevaluatie, -voorbereiding en -keuzes. Meer specifiek met betrekking tot het dak- en thuislozenbeleid zet OCMW  Antwerpen in samenwerking met haar partners al enkele jaren in op een betere registratie en bijhorende gegevensdeling om de doelgroep (profiel, aantallen, noden,...) beter in kaart te brengen om zo in te zetten op een doelgericht en overkoepelend dak- en thuislozenbeleid. OCMW Antwerpen, samen met haar partners, is er dan ook van overtuigd dat deze point-in-time telling bijdraagt aan deze doelstelling.   

Om een kwalitatieve telling van dak- en thuisloosheid uit te voeren, is de medewerking van alle betrokken diensten noodzakelijk. In het bijzonder de sociale diensten van OCMW’s zijn cruciale partners gebleken. De maatschappelijk werkers in de sociale centra van Antwerpen worden momenteel echter geconfronteerd met een zeer grote werkdruk t.g.v. de Oekraïnecrisis. Daardoor is het onmogelijk om een kwalitatief goede telling te garanderen en werd in overleg met de onderzoekers beslist om de telling uit te stellen.

OCMW Antwerpen erkent de vele inspanningen van de partners in aanloop van de telling en wil de inspanningen zeker niet verloren laten gaan. Zo wordt er jaarlijks sterk geïnvesteerd in de aanpak van dak- en thuisloosheid en de telling blijft daar een belangrijk onderdeel van. OCMW Antwerpen, de stad en de onderzoekers bekijken of de telling op een later moment kan georganiseerd worden.

Algemene financiƫle opmerkingen

Er werd een afsprakennota opgemaakt met CAW Antwerpen voor een halftijdse lokale coördinator. De afsprakennota werd goedgekeurd door het college op 6 mei 2022 (jaarnummer 3689) en de ondersteuning van 29.000,00 euro werd toegekend en vastgelegd met bestelbon 4505138194.  De inzet van deze coördinator dient verder bekeken te worden met het oog op een nieuwe datum waarop de telling kan worden georganiseerd.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0403 - De stad is regisseur van een ketenaanpak dak- en thuisloosheid en zorgt dat geen enkele Antwerpenaar op straat hoeft te slapen
2HMS040301 - Dak- en thuisloosheid

Besluit

Het vast bureau beslist:

Artikel 1

Het vast bureau keurt het uitstel van de deelname aan het project 'Telling Dak- en Thuisloosheid 2022' in samenwerking met de Koning Boudewijnstichting en KU Leuven goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiƫle gevolgen.