Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_GR_00673 - Politiezone Antwerpen - Gebruik infrastructuur, materiaal en diensten 2020-2025. Retributiereglement. Wijziging - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 28/11/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid

Verontschuldigd

Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00673 - Politiezone Antwerpen - Gebruik infrastructuur, materiaal en diensten 2020-2025. Retributiereglement. Wijziging - Goedkeuring 2022_GR_00673 - Politiezone Antwerpen - Gebruik infrastructuur, materiaal en diensten 2020-2025. Retributiereglement. Wijziging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 17 december 2019 keurde de gemeenteraad het retributiereglement inzake vergoedingen verschuldigd voor het gebruik van infrastructuur toebehorend aan Politiezone Antwerpen voor de jaargang 2022 goed (jaarnummer 799).

Argumentatie

De geldigheidsperiode van het lopende retributiereglement voor het gebruik van infrastructuur, materiaal en diensten van Politiezone Antwerpen verstrijkt op 31 december 2025.

Op basis van een recente analyse van het reglement bestaat de nood om het lopende reglement voor het gebruik van diensten en materialen van de politiezone Antwerpen te actualiseren.

  • De grootste aanpassingen zijn lay-out technisch; de logischere plaatsing van artikels. Door de herschikking van de tekst is het werken met de grijs, doorstreepte en vette tekst niet gehanteerd en dit vanuit het oog van de leesbaarheid.
  • Verder zijn de bedragen geactualiseerd.
  • Enige volledige nieuwe inhoud betreft de retributie ten gevolge van de inbeslagname, opslag en vernietiging van vuurwerk.

Juridische grond

De gecoördineerde Grondwet verleent bij artikels 41, 162/2°; 170/paragraaf 4 en 173 aan de gemeenten fiscale autonomie;

art. 40§3 DLB
De gemeenteraad stelt de gemeentelijke reglementen vast. Met behoud van de toepassing van de federale wetgeving in verband met de bevoegdheid van de gemeenteraad om politieverordeningen vast te stellen, kunnen de reglementen onder meer betrekking hebben op het gemeentelijk beleid, de gemeentelijke belastingen en retributies, en op het inwendige bestuur van de gemeente.

Een afschrift van elk reglement waarin een strafbepaling of een administratieve sanctie wordt opgenomen, wordt dadelijk verzonden aan de griffie van de rechtbank van eerste aanleg en aan die van de politierechtbank.

art. 41, lid 2,2e DLB
Behalve bij de uitdrukkelijke toewijzing van een bevoegdheid als vermeld in artikel 2, § 2, tweede lid, aan de gemeenteraad, kan de gemeenteraad bij reglement bepaalde bevoegdheden toevertrouwen aan het college van burgemeester en schepenen.

De volgende bevoegdheden kunnen niet aan het college van burgemeester en schepenen worden toevertrouwd:
Het vaststellen van andere gemeentelijke reglementen dan die over personeelsaangelegenheden, en het bepalen van straffen en administratieve sancties bij de overtreding van die reglementen;

art. 286,§1,1e DLB
De burgemeester maakt de volgende besluiten en de inhoud ervan bekend via de webtoepassing van de gemeente:
1° de reglementen en de verordeningen van de gemeenteraad, van het college van burgemeester en schepenen en van de burgemeester.

Algemene financiële opmerkingen

De geraamde inkomsten voor begroting 2023 voor het gebruik van infrastructuur, materiaal en diensten van Politiezone Antwerpen zullen op volgende ontvangstcodes geboekt worden:

  • 100.000,00 EUR op code 33000_16101_01;
  • 1.000,00 EUR op code 33000_16148_01;
  • 30.000,00 EUR op code 33000_16148_03;
  • 50.000,00 EUR op code 33000_16148_04;
  • 250.000,00 EUR op code 33000_16201_01;
  • 50.000,00 EUR op code 33000_16201_04.

Niet alle inkomsten die voort zullen komen uit dit reglement kunnen momenteel ingeschat worden. Inkomsten voor begroting 2024 en 2025 zijn nog niet opgenomen in bovenstaande bedragen en financiële tabel omdat de begroting voor deze jaren nog niet is opgemaakt.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de wijzigingen aan het retributiereglement voor het gebruik van infrastructuur, materiaal en diensten van Politiezone Antwerpen goed voor de dienstjaren van december 2022 tot en met 2025.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het retributiereglement voor het gebruik van infrastructuur, materiaal en diensten van Politiezone Antwerpen.

Artikel 3

De bijzondere rekenplichtige van Politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Rechtstreekse prestaties betreffende de functie - Dienstverlening

 100.000,00 EUR

budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_16101_01
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300

 NVT

Andere ontvangsten en terugvorderingen - Gebruik politiemateriaal, infrastructuur en personeel

 1.000,00 EUR

budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_16148_01
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300

 NVT

Andere ontvangsten en terugvorderingen - Reinigen cel/voertuig/celmateriaal

 

 30.000,00 EUR

budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_16148_03
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300

 NVT

Andere ontvangsten en terugvorderingen - Uitgaven tvv personeel

 

 50.000,00 EUR

budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_16148_04
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300

 NVT

Prestaties voor overheidsinstellingen - Gebruik politiemateriaal, infrastructuur en personeel

 

 250.000,00 EUR

budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_16201_01
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300

 NVT

Prestaties voor overheidsinstellingen - Terugvordering Justitie

 

 50.000,00 EUR

budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_16201_04
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2300

 NVT