Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_GR_00694 - Politiezone Antwerpen - Wijziging drempelbedragen - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 28/11/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Politiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid

Verontschuldigd

Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00694 - Politiezone Antwerpen - Wijziging drempelbedragen - Goedkeuring 2022_GR_00694 - Politiezone Antwerpen - Wijziging drempelbedragen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Politiezone Antwerpen schrijft overheidsopdrachten uit vanaf het bedrag van 8.500,00 EUR. De wetgeving inzake overheidsopdrachten laat echter een hogere drempelwaarde toe, zijnde 30.000,00 EUR, voor het tot stand komen van overheidsopdrachten via aanvaarde factuur.

Argumentatie

Artikel 92 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten stelt dat opdrachten van beperkte waarde, met een raming lager dan 30.000,00 EUR, tot stand kunnen komen via een aanvaarde factuur. Artikel 124 van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 inzake plaatsing van overheidsopdrachten in de klassieke sectoren stelt dat er geen overheidsopdracht geschreven dient te worden. Indien mogelijk plaatst de aanbestedende overheid zijn opdracht na raadpleging van de voorwaarden van meerdere ondernemers maar zonder dat om de indiening van offertes moet worden verzocht. Het bewijs van die raadpleging moet door de aanbestedende overheid geleverd kunnen worden.

Politiezone Antwerpen vraagt om de drempelwaarde te mogen hanteren zoals vastgelegd in de wetgeving inzake overheidsopdrachten om een verlaging van de werklast voor de dienst aankoop en snellere doorlooptijden met betrekking tot bestellingen te kunnen realiseren. Opdrachten met een waarde tussen 8.500,00 EUR en 30.000,00 EUR worden nog steeds voorgelegd aan het college.

Juridische grond

Artikel 92 van de Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten van beperkte waarde.

Artikel 124 van het Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten van beperkte waarde binnen de  klassieke sectoren.

Regelgeving: bevoegdheid

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33, titel V, dat bepaalt dat de Nieuwe Gemeentewet van toepassing is op het beheer van goederen en inkomsten van de lokale politie.

Koninklijk Besluit over het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie (ARPC): artikelen 54-60 handelen over de vastleggingen en de aanrekening van de uitgaven en de kosten met betrekking tot de lokale politie.

Op grond van artikel 8 van het Algemeen Reglement op de boekhouding van de politiezone (ARPC) is elke aankoop op de buitengewone begroting bevoegdheid van de gemeenteraad. De gemeenteraad keurt de aankoopprocedure goed en kan de gunning delegeren aan het college.

Op grond van artikel 236 van de Nieuwe Gemeentewet stelt het college de gunningsprocedure in en gunt zij de opdracht.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt goed dat het bedrag voor opdrachten van beperkte waarde wordt gelijk gesteld met de drempelwaarde die werd vastgelegd in de wetgeving inzake overheidsopdrachten, zijnde 30.000,00 EUR en dat Politiezone Antwerpen hiervoor opdrachten tot stand mag laten komen via een aanvaarde factuur, na raadpleging van meerdere ondernemers indien mogelijk.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.