Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_GR_00709 - Afleveren stedenbouwkundige uittreksels en vastgoedinformatie - Retributiereglement. Wijziging - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 28/11/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Retributiereglement.

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid

Verontschuldigd

Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00709 - Afleveren stedenbouwkundige uittreksels en vastgoedinformatie - Retributiereglement. Wijziging - Goedkeuring 2022_GR_00709 - Afleveren stedenbouwkundige uittreksels en vastgoedinformatie - Retributiereglement. Wijziging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Vastgoedinformatie
Bij de verkoop van een onroerend goed moeten zowel de notaris als de vastgoedmakelaar zich houden aan de informatieplicht. De administratieve gegevens inzake onroerende goederen worden verschaft via het modelformulier voor vervreemding van onroerende goederen, dat door de Vereniging van de Vlaamse Steden en Gemeenten samen met de federatie van Belgische notarissen werd uitgewerkt. Dit formulier inlichtingen vastgoed bestaat uit twee delen:

  • het stedenbouwkundig uittreksel;
  • aanvullende inlichtingen die relevant zijn bij een eigendomsoverdracht van een onroerend goed (onder andere informatie over eventuele milieuvergunningen, onroerend erfgoed, ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring).

Deze vastgoedinformatie kan enkel aangevraagd worden door gebruikers die om beroepsredenen informatie wensen over vastgoed. Meestal zijn dit notarissen, maar ook advocaten, vastgoedkantoren, enzovoort.

De aanvraag- en behandelprocedure verloopt volledig digitaal. Via een beveiligde internettoegang kunnen inlichtingen vastgoed worden opgevraagd, het antwoord wordt gemaild binnen een termijn van 30 dagen (termijn van orde). Per perceel wordt hiervoor een retributie aangerekend.

Stedenbouwkundig uittreksel
Op basis van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening kan iedereen op aanvraag een stedenbouwkundig uittreksel krijgen. Dit bestaat uit een uittreksel uit het plannenregister en uit het vergunningenregister. Het is een samenvatting van de gegevens over de stedenbouwkundige (vergunningen)situatie voor een bepaald kadastraal perceel. Deze gegevens heeft men nodig als men publiciteit wil maken om een onroerend goed te verkopen of een onderhandse (authentieke) akte wil opmaken.

Het college is verantwoordelijk voor de overeenstemming van het plannen- en vergunningenregister met de stukken die erin moeten worden opgenomen, en dus ook voor de informatie die meegedeeld wordt in de uittreksels.

De aanvraag- en behandelprocedure verloopt digitaal. Via een digitaal aanvraagformulier kan men een aanvraag doen. Hiervoor wordt een retributie aangerekend. Na overschrijving van de retributie wordt het uittreksel bezorgd binnen een termijn van 30 dagen.

Argumentatie

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening voorziet de doorrekening van kosten aan de aanvrager van een stedenbouwkundig uittreksel.

Sinds het najaar van 2021 treedt een versnelling op van de inflatie-evolutie. Stijgende energieprijzen drijven de inflatie in de eerste plaats op, maar sijpelen intussen door naar andere uitgaven. Om die reden wordt voorzien in een indexering van de retributies inzake afleveren van stedenbouwkundige uittreksels en vastgoedinformatie. Op basis van de prognoses van het Federale Planbureau zal de evolutie van het indexcijfer der consumptieprijzen op 1 januari 2023 met 17,45% geëvolueerd zijn. De aanpassing aan de retributies wordt hierop gebaseerd. 

Overzicht van de geactualiseerde tarieven:


Actuele
retributie
Voorstel
aanpassing
stedenbouwkundig uittreksel
75,00 EUR90,00 EUR
vastgoedinformatie
90,00 EUR105,00 EUR

 

De aanpassingen (toevoegingen/schrappingen) zijn in het grijs gemarkeerd. Alle wijzigingen aan het retributiereglement treden in werking vanaf 1 januari 2023.

Juridische grond

De Vlaamse Codex Ruimtelijke ordening, in het bijzonder de artikelen 5.2.1 informatieplicht van de instrumenterende ambtenaar en 5.2.7 stedenbouwkundig uittreksel.

Regelgeving: bevoegdheid

De gecoördineerde Grondwet verleent bij artikels 41, 162/2e, 170/paragraaf 4 en 173 aan de gemeenten fiscale autonomie.
Artikel 40 §3 van het Decreet over het lokaal bestuur bepaalt dat de gemeenteraad bevoegd is voor de gemeentelijke belastingen en retributies.

Algemene financiële opmerkingen

De ontvangsten van deze retributie zijn voorzien in het meerjarenplan op volgende boekingsadres: SUB_NR/INTERN/5151500000/7006029/2WNS030101A00000/2SA050600/2300-2500.


Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad keurt de wijzigingen goed aan het retributiereglement op het afleveren van stedenbouwkundige uittreksels en vastgoedinformatie, met ingang van 1 januari 2023. 

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de gecoördineerde versie van het retributiereglement betreffende afleveren van stedenbouwkundige uittreksels en vastgoedinformatie.

Artikel 3

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Ontvangsten retributie stedenbouwkundige uittreksels en vastgoedinformatie

1.722.800,00 EURbudgetplaats:5151500000
budgetpositie:7006029
functiegebied:2WNS030101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma:2SA050600
budgetperiode:2300, 2400, 2500