Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_GR_00675 - Omgevingsvergunning. Aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - OMV_2022073314. Laaglandlaan ZN , Laarsebaan ZN. District Merksem - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 28/11/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid

Verontschuldigd

Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00675 - Omgevingsvergunning. Aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - OMV_2022073314. Laaglandlaan ZN , Laarsebaan ZN. District Merksem - Goedkeuring 2022_GR_00675 - Omgevingsvergunning. Aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg - OMV_2022073314. Laaglandlaan ZN , Laarsebaan ZN. District Merksem - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022073314

Gegevens van de aanvrager:

Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel met als adres Sint-Pietersvliet 7 te 2000 Antwerpen

Ligging van het project:

fietsverbinding tussen Laaglandlaan en Laarsebaan te 2170 (Merksem) Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 41 sectie B nrs. 1B en 11A

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

aanleggen van een fietsverbinding tussen de F14 en de Laaglandlaan

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          er werd geen relevante voorgeschiedenis teruggevonden.

 

Geacht vergunde toestand

-          buurtweg tussen de volkstuintjes en sportvelden ten zuiden en de landbouwvelden aan de noordzijde;

  • loopt van west (pijpenkop van de Laarsebaan) naar oost (Laaglandlaan);
  • een onverharde weg;
  • beek naast de weg.

 

Bestaande toestand

-          conform vergund geachte toestand.

 

Nieuwe toestand

-          fietsverbindingsweg tussen de pijpenkop (Laarsebaan) en het bovenlokaal fietsnetwerk (Laaglandlaan);

  • dubbel fietspad van 3 m breed in roodbruine asfalt met een betonnen boordstenen;
  • lengte fietspad circa 685 m;

-          ontdubbeling fietspad over circa 30 m ter hoogte van laatste weidetoegang;

tot deze ontdubbeling zijn landbouwvoertuigen via de Laaglandlaan toegelaten;

  • fundering van circa 0,50 m berekend op zwaardere belasting landbouwvoertuigen;
  • berm van 0,50 m aan weerszijden;
  • ontharding pijpenkop met aanplanting van 4 hoogstammige bomen.

 

Inhoud van de aanvraag

-          aanleggen van een fietsverbinding tussen Laaglandlaan en pijpenkop Laarsebaan;

-          ontharden van de pijpenkop op de Laarsebaan.

Argumentatie

Adviezen met betrekking tot de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Agentschap Wegen en Verkeer/ AWV - District Antwerpen Vergunningen

13 juli 2022

1 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

AQUAFIN NV

13 juli 2022

15 juli 2022

Geen advies

Departement Landbouw en Visserij (hoofdbestuur)/ Dept. Landbouw en Visserij, buitendienst Antwerpen

13 juli 2022

30 augustus 2022

Gunstig

Politiezone Antwerpen/ Centrale Preventie

13 juli 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag


Politiezone Antwerpen/ Verkeerspolitie

13 juli 2022

29 juli 2022

Geen bezwaar

Provincie Antwerpen/ Dienst Integraal Waterbeleid

13 juli 2022

1 september 2022

Gunstig

Vlaamse Milieumaatschappij

13 juli 2022

26 juli 2022

Geen advies

Water-link

13 juli 2022

15 juli 2022

Geen advies

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Maatschappelijke Veiligheid/ Sociale Interventie/ Projecten

13 juli 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Stadsbeheer/ Groen en Begraafplaatsen

13 juli 2022

1 augustus 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

13 juli 2022

14 juli 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit/ Oosterweelverbinding

13 juli 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Stadsontwikkeling/ Omgeving/ Vergunningen Milieu

13 juli 2022

8 augustus 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Archeologie

13 juli 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

Stadsontwikkeling/ Publieke Ruimte

13 juli 2022

Geen advies ontvangen bij opmaak van dit verslag

 

Toetsing aan de doelstellingen en principes van het gemeentewegendecreet

 

De aanvraag betreft de aanleg van een fietspad tussen de Laarsebaan en Chemin nr. 15 volgens de Atlas der Buurtwegen. Hierbij wordt het tracé van het bestaande pad gevolgd.

 

Het rooilijnplan/ innameplan ‘F9 rooilijn-innameplan_10_06_2022’ maakt de nieuwe situatie duidelijk. Twee loten (lot 1 en lot 2) met een totale oppervlakte van 657 m² worden overgedragen aan het openbaar domein.

 

Het rooilijnplan bevat geen berekening van de eventuele waardevermindering of waardevermeerdering van de gronden ten gevolge van de wijziging van de gemeenteweg overeenkomstig artikel 28 van het gemeentewegendecreet.

 

Voorliggende aanvraag kadert in het project Oosterweel. Tijdens de werken aan Oosterweel ontstaat er hinder voor het autoverkeer tussen Antwerpen en de noordelijke districten/gemeenten (Ekeren, Kapellen, Brasschaat …).

 

Door middel van alternatieve verplaatsingsmogelijkheden – zoals de fiets en het openbaar vervoer- aan te bieden, wordt deze hinder mogelijks beperkt en kaderen de werken in het algemeen belang.

 

Om de vlotte fietsverbinding te realiseren worden de bestaande paden zoveel mogelijk ingeschakeld en verder geoptimaliseerd, zowel in afmetingen als in materialen. Dit kadert in de herwaardering en bescherming van een fijnmazig netwerk van trage wegen.

 

Het ontwerp omvat het heraanleggen van een onverhard pad dat de verbinding maakt tussen de pijpekop, op het einde van de Laarsebaan, en de Laaglandlaan.

 

Het pad wordt omgevormd tot een overzichtelijk fietspad – over een lengte van circa 685 m – die de verkeersveiligheid voor de fietsers optimaliseert.

 

Ter hoogte van de laatste weidetoegang wordt het fietspad ontdubbeld om het verder gebruik door landbouwvoertuigen te stoppen.

 

Voor het aanleggen van de straat wordt gekozen in roodbruine asfalt met een betonnen boordsteen wat in overeenstemming is met het beeld van een fietspad. De geplande werken hebben een gunstig effect op de beeldkwaliteit. Aan weerszijden van het fietspad worden vlakke bermen voorzien.

 

Voor dit dossier werd voor de verlichting een dossier opgestart bij Fluvius onder SWPR13166.

Op de as worden 23 lichtpalen 4 meter hoog voorzien. De aanvraag biedt dus voldoende veiligheid over de hele traject.

 

In verband met het deels dubbelgebruik door fietsers en landbouwvoertuigen heeft de dienst mobiliteit geen advies gegeven. Aangezien dit dubbel gebruik maar een klein gedeelte is van het traject, kan dit gunstig worden geadviseerd.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 31 en 32 van het Omgevingsvergunningsdecreet stellen dat als de vergunningsaanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, de gemeenteraad een beslissing over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein, neemt voor de bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

15 juni 2022

Volledig en ontvankelijk

13 juli 2022

Start 1e openbaar onderzoek

26 juli 2022

Einde 1e openbaar onderzoek

24 augustus 2022

Beslissing toepassing administratieve lus

20 september 2022

Start laatste openbaar onderzoek

29 september 2022

Einde laatste openbaar onderzoek

28 oktober 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

28 november 2022

Uiterste beslissingsdatum

25 december 2022

naam GOA

Gerd Cryns

 

Administratieve lus

Op de aanvraag werd een administratieve lus toegepast, omwille van de volgende reden(en):

 

De affiche werd niet aangeplakt uiterlijk op de dag voor de begindatum van het openbaar onderzoek en tot en met de laatste dag daarvan conform de bepalingen van artikel 20 van het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning.

 

De stappen in de procedure die verkeerd gelopen zijn werden opnieuw uitgevoerd om te voorkomen dat de eindbeslissing over de aanvraag vernietigd wordt omwille van de vastgestelde procedurefout(en).

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 2 openbare onderzoeken.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

26 juli 2022

24 augustus 2022

0

0

0

0

29 september 2022

28 oktober 2022

0

0

0

0

 

Er werden geen bezwaren met betrekking tot de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg ontvangen.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van het volledig aanvraagdossier en de bijhorende plannen voor wat betreft de ‘aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg’.

Artikel 2

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan het bijgevoegd rooilijnplan ‘F9 rooilijn-innameplan_10_06_2022’.

Artikel 3

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de ligging, breedte en uitrusting van de Laarsebaan en Chemin nr. 15.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.