Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_GR_00677 - Omgevingsvergunning hogere overheid. Opheffing van een gemeenteweg - OMV_2022087290. Eksterlaar ZN. District Deurne - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 28/11/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid

Verontschuldigd

Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00677 - Omgevingsvergunning hogere overheid. Opheffing van een gemeenteweg - OMV_2022087290. Eksterlaar ZN. District Deurne - Goedkeuring 2022_GR_00677 - Omgevingsvergunning hogere overheid. Opheffing van een gemeenteweg - OMV_2022087290. Eksterlaar ZN. District Deurne - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd bij de deputatie een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend. De aanvraag wordt behandeld volgens de gewone procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

De gewestelijke omgevingsvergunningscommissie verzoekt het college of de gemeentelijke omgevingsambtenaar om:

- een openbaar onderzoek te houden;

- het dossier aan de gemeenteraad voor te leggen voor beslissing over de zaak van de wegen.

 

Projectnummer:

OMV_2022087290

Gegevens van de aanvrager:

Antwerpen met als adres Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen en de heer Johan Pieraerts met als adres Grote Markt 1 te 2000 Antwerpen

Ligging van het project:

Eksterlaar ZN te 2100 Deurne (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 31 sectie B nrs. 389P3 en 390G3

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

heraanleggen van Eksterlaar (tussen de Constant Jorislaan en de August van Putlei) en aansluiting met aangrenzende straten

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis 

 • er werd geen relevante voorgeschiedenis teruggevonden.

 

Vergunde en huidige toestand

 • functie: wegenis met fiets- en voetpaden;
 • afmetingen: rijweg deels circa 9 m breed en deels circa 5,60 m breed.

 

Nieuwe toestand

 • functie: wegenis met fiets- en voetpaden, parkeerstroken en groenaanplantingen;
 • afmetingen:
  1. rijweg van 6 m breed;
  2. aan beide kanten van de rijweg: parkeerstrook van 2 m breed, fietspaden van 2 m breed en voetpaden van circa 2 m breed;
 • inrichting:
  1. wegenis Eksterlaar heraangelegd naar een dubbelrichtingsstraat voor auto’s en bussen (6 m) met aan beide zijden een fietspad en voetpad gescheiden van de wegenis door een parkeerstrook;
  2. verhoogd kruispuntinrichting aan de August van Putlei;
  3. speelaanleiding in groene ruimtes met een aantal zitbanken;
 • afwerking van de weg:
  1. rijweg uitgevoerd in bitumineuze verharding;
  2. parkeerstroken in kasseien;
  3. fietspaden in rode bitumineuze verharding;
  4. voetpaden in betonstraatstenen.

 

Inhoud van de aanvraag 

 • heraanleggen van wegenis Eksterlaar;
 • aanpassen van de rooilijn; 
 • aanleggen van een verhoogd kruispuntinrichting aan de August van Putlei; 
 • voorzien van groene ruimtes.

 

Argumentatie

Adviezen met betrekking tot de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Politiezone Antwerpen/ Verkeerspolitie

9 september 2022

15 september 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen met betrekking tot de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg


Algemene bouwverordening

Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.

(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de verordening.


Toetsing aan de doelstellingen en principes van het gemeentewegendecreet

 

De aanvraag beoogt het heraanleggen van bestaande weginfrastructuur aan Eksterlaar tussen Constant Jorislaan en de August van Putlei. De aanvraag gaat gepaard met de aanleg van een gemeenteweg en bevat een rooilijnplan ‘20220215_11635_BA_Rooilijnplan’.

 

De straat wordt heraangelegd tot een leefbare woonstraat met meer aandacht voor groen. 

De rijweg wordt uitgevoerd in bitumineuze verharding, de parkeerstroken in kasseien en de fietspaden in rode verharding. Er worden ruime voetpaden voorzien in betonstraatstenen.

 

De gehanteerde materialen zijn karakteristiek voor dit type van inrichting van de openbare ruimte. Het project is qua uitzicht en materialisatie inpasbaar in zijn ruimtelijke context. De straat blijft het dubbelrichtingsverkeer houden. De rijbaan zelf wordt 6 m breed, waarnaast aan beide zijden parkeerstroken en een voet- en fietspad worden ingericht.

 

Er worden groene ruimtes met spel en zitbanken voorzien, zodat een aangename woonstraat kan gecreëerd worden. Gelet op de ligging in een voldoende ontwikkeld woongebied is de functie van de weg inpasbaar in de omgeving.

 

Het rooilijnplan bevat geen berekening van de eventuele waardevermindering of waardevermeerdering van de gronden ten gevolge van de aanleg van de gemeenteweg overeenkomstig artikel 28 van het gemeentewegendecreet.


 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 31 en 32 van het Omgevingsvergunningsdecreet stellen dat als de vergunningsaanvraag de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg omvat, de gemeenteraad een beslissing over de ligging, de breedte en de uitrusting van de gemeenteweg, en over de eventuele opname in het openbaar domein, neemt voor de bevoegde overheid een beslissing neemt over de aanvraag.

Fasering

Procedurestap

Datum

Start openbaar onderzoek

20 september 2022

Einde openbaar onderzoek

19 oktober 2022

Gemeenteraad voor wegenwerken

28 november 2022

Onderzoek

De aanvraag werd onderworpen aan 1 openbaar onderzoek.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Startdatum

Einddatum

Schriftelijke bezwaar-schriften

Schriftelijke gebundelde bezwaar-schriften

Petitie-lijsten

Digitale bezwaar-schriften

20 september 2022

19 oktober 2022

0

0

0

4

 

Bespreking van de bezwaren met betrekking tot de aanleg, wijziging, verplaatsing of opheffing van een gemeenteweg

 

Versmalling wegenis: 

Het is opvallend dat de zijwegen van Eksterlaar smaller worden, maar dat de afslag aan het kruispunt met de August Van Putlei richting noordoosten erg breed blijft. Smalle kruispunten als verkeersvertragende maatregel en om sluipverkeer af te weren, zijn op zich prima, maar dit moet consequent in de hele wijk gebeuren. Anders weert men sluipverkeer uit de ene straat om het in de andere straat uit te nodigen. Iets gelijkaardigs heeft men ook moeten vaststellen met de komst van de fietsstraat en de knip in de August Van Putlei, die het doorgaand verkeer en sluipverkeer niet zozeer naar hoofdwegen als de Borsbeeksesteenweg heeft afgeleid, maar gewoon naar elders in de woonwijk, met name het Eksterlaar en de Mortselsesteenweg. Kortom, als men de kruispunten gaat versmallen, dan moet men de afslag richting noordoosten ook versmallen om te voorkomen dat het Eksterlaar des te meer een geliefde route voor sluipverkeer wordt.

Beoordeling:

Het bezwaar is niet gegrond.

Het verkleinen van de kruispunten gebeurt in de eerste plaats om de oversteekbeweging van de voetganger zo klein mogelijk te maken zodat de voetgangers zo veilig mogelijk kunnen oversteken. Op de afslag richting noordoosten rijdt in beide richtingen een bus. In de bochten heeft de straat een bochtverbreding nodig zodat de 2 bussen elkaar kunnen kruisen. De afstand tussen de 2 bochten is hier niet lang. Om de straat (en het kruispunt) hier op een juiste manier te versmallen, zou de straat heraangelegd moeten worden tot na de bocht (nr. 167). Er is beslist om op de bestaande toestand aan te sluiten.

 

Grindpaden: 

In het 'Overzichtsplan bestaande toestand' staan de 2 kiezelpaden die van Hof Nieles naar Eksterlaar lopen niet ingetekend. Ook in het 'Overzichtsplan nieuwe toestand' wordt hiermee geen rekening gehouden en staat er gewoon gras ingetekend. Het is niet duidelijk of de kiezelpaden verdwijnen, dan wel (ingekort) blijven bestaan. Dat laatste zou het meest logische zijn. Maar op basis van de voorliggende plannen weet men niet hoe ze zullen aansluiten op de nieuwe toestand. Best laat men het oostelijke kiezelpad uitkomen waar het kruispunt verhoogd is en laat men het aansluiten op het zebrapad aldaar, als dat er mag komen. Indien nodig kan men het zebrapad breder maken opdat het kiezelpad erop zou aansluiten.

Beoordeling:

Het bezwaar is gegrond.

De stedelijke dienst Publieke Ruimte adviseert dat bij de uitvoering van de werken de halfverharde paden uit het project behouden zullen blijven.

 

Verbetervoorstel: 

Dit is geen bezwaarschrift, maar wel een verbetervoorstel. Op de nieuwe plannen zijn de 2 bestaande grindpaden die de aansluiting vormen met de nieuwbouwwijk Eksterlaar niet getekend en wordt er hier bijgevolg geen rekening mee gehouden, wat jammer is. Hier passeren dagelijks veel voetgangers, maar vooral veel fietsers. Vooral de aansluiting met het tweede grindpad (dichtst bij Borsbeek, rode pijl op tekening in bijlage) baart mij zorgen. Fietsers die uit dit pad komen botsen volgens het nieuwe plan recht op een boom en een groenperk en vinden geen aansluiting met het nieuwe fietspad. Deze grindpaden lijken misschien enkel voetpaden, maar hier passeren dagelijks heel veel fietsers, o.a. de vele kinderen uit de wijk die school lopen in de Stedelijke Basisschool Het Vliegertje. Een duidelijke doorstroming voor fietsverkeer (blauwe pijl) tussen de nieuwbouwwijk enerzijds en de fietsstraat (August Van Putlei) anderzijds zou de verkeersveiligheid hier ten goede komen.

Beoordeling:

De stedelijke dienst Publieke Ruimte begrijpt de bezorgdheid en zal de aansluiting van het grindpad aan het project herbekijken.

 

Informatievergadering

Een informatievergadering was niet vereist en werd niet georganiseerd.

 

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad beslist zijn goedkeuring te hechten aan de wijziging van het gemeentelijk rooilijnplan van 29 januari 1932, zoals voorgesteld op het bijgevoegd plan ‘20220215_11635_BA_Rooilijnplan’.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Bijlagen