Terug
Gepubliceerd op 29/11/2022

2022_GR_00708 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius Antwerpen. Buitengewone algemene vergadering. Tramontana. Beheersoverdracht openbare verlichting. Statutenwijziging - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 28/11/2022 - 19:30 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Karim Bachar, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Gerolf Annemans, raadslid; Jan Penris, raadslid; André Gantman, raadslid; Anke Van dermeersch, raadslid; Güler Turan, raadslid; Peter Mertens, raadslid; Liesbeth Homans, raadslid; Mie Branders, raadslid; Joris Giebens, raadslid; Johan Klaps, raadslid; Caroline Bastiaens, raadslid; Danielle Meirsman, raadslid; Martine Vrints, raadslid; Koen Laenens, raadslid; Franky Loveniers, raadslid; Kevin Vereecken, raadslid; Imade Annouri, raadslid; Yasmia Setta, raadslid; Kristel Somers, raadslid; Ilse van Dienderen, raadslid; Sevilay Altintas, raadslid; Omar Fathi, raadslid; Sanne Descamps, raadslid; Manuëla Van Werde, raadslid; Nathalie van Baren, raadslid; Patrick Van den Abbeele, raadslid; Hicham El Mzairh, raadslid; Sam Van Rooy, raadslid; Sam Voeten, raadslid; Karen Maes, raadslid; Koenraad De Vylder, raadslid; Tatjana Scheck, raadslid; Wim Jochems, raadslid; Lotte Mintjens, raadslid; Niel Staes, raadslid; Fatima Talhaoui, raadslid; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Afwezig

Claude Marinower, raadslid; Filip Dewinter, raadslid; Wouter Vanbesien, raadslid; Nordine Saidi Mazarou, raadslid; Mohammad Nawabi, raadslid

Verontschuldigd

Nahima Lanjri, raadslid; Peggy Pooters, raadslid; Khadija Chennouf, raadslid; Lise Vandecasteele, raadslid

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester-voorzitter
2022_GR_00708 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius Antwerpen. Buitengewone algemene vergadering. Tramontana. Beheersoverdracht openbare verlichting. Statutenwijziging - Goedkeuring 2022_GR_00708 - Opdracht stadsafgevaardigde - Fluvius Antwerpen. Buitengewone algemene vergadering. Tramontana. Beheersoverdracht openbare verlichting. Statutenwijziging - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

De stad Antwerpen is deelnemer in de opdrachthoudende vereniging Fluvius Antwerpen. 

Fluvius Antwerpen meldt dat op 14 december 2022 om 18.00 uur de buitengewone algemene vergadering zal plaatsvinden in het Radisson Blu Astrid Hotel, Koning Astridplein 7, 2018 Antwerpen. Samengevat staan volgende punten op de agenda:

 1. Kennisneming en bespreking van de overeenkomst tussen Fluvius en Telenet inzake de realisatie van het datanetwerk van de toekomst in Vlaanderen (dossier Tramontana);
 2. Goedkeuring van de statutenwijzigingen;
 3. Goedkeuring van de creatie per 1 januari 2023 van bijkomende aandelen Ae binnen de activiteit elektriciteit die per 1 januari 2023 zullen worden omgezet in aandelen Aek binnen de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken à rato van 25 euro per aandeel;
 4. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteit aardgas met betrekking tot de gemeenten Steenokkerzeel en Kampenhout over te brengen naar Iverlek (overnemende vereniging);
 5. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende van het WVV van Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, warmte en Strategische Participaties (Publi-T) met betrekking tot de gemeente Zelzate over te brengen naar Imewo (overnemende vereniging);
 6. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende van het WVV van Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit, openbare verlichting en Strategische Participaties (Publi-T) met betrekking tot de gemeenten Essen en Merksplas over te brengen naar Iveka (overnemende vereniging);
 7. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende van het WVV van Fluvius Antwerpen (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten aardgas en warmte van de gemeente Laakdal over te brengen naar Fluvius Limburg (overnemende vereniging);
 8. Realisatie van een partiële splitsing door overneming overeenkomstig de artikelen 12:8 en 12:59 en volgende van het WVV van Iveka (partieel te splitsen vereniging) om de activiteiten elektriciteit en openbare verlichting van de gemeente Grobbendonk over te brengen naar Fluvius Antwerpen (overnemende vereniging);
 9. Verlenen van machtiging aan de Secretaris van de raad van bestuur met de mogelijkheid tot subdelegatie voor de opmaak en finalisering van de nodige documenten en afhandeling van de formaliteiten met betrekking tot de agendapunten 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 te actualiseren en te finaliseren, en om de beslissingen genomen in de agendapunten 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12 en 13 bij authentieke akte te doen vaststellen;
 10. Bespreking in het kader van artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur van de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het boekjaar 2023 alsook van de door de raad van bestuur opgestelde begroting 2023;
 11. Vaststelling van de uitkering overeenkomstig artikel 6:114 en volgende van het WVV;
 12. (Neven)activiteiten – Aanvaarding wijziging deelnemerschap:
 13. Statutaire benoemingen;
 14. Statutaire mededelingen.

Argumentatie

Dossier Tramontana (agendapunten 1 tot en met 3)

De stad Antwerpen doet voor de aanleg, exploitatie en beschikbaar stellen van elektronisch-communicatienetwerken beroep op Fluvius Antwerpen. De stad deed hiertoe in het verleden een beheersoverdracht ‘openbare elektronische-communicatienetwerken’ aan Integan. Door de fusie tussen IMEA, Integan en Iveg is deze beheersoverdracht op heden toegekend aan Fluvius Antwerpen.

Fluvius Antwerpen doet op haar beurt voor de uitvoering van deze activiteiten en de daarmee verband houdende openbaredienstverplichtingen een beroep op haar exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv.

Fluvius System Operator cv en Telenet BV hebben op 18 juli 2022 een bindend akkoord bereikt om samen het ‘datanetwerk van de toekomst’ (met inbegrip van de fiber-to-the-home-technologie) in Vlaanderen te realiseren. Dit ‘datanetwerk van de toekomst’ zal: 

 • open zijn met niet-discriminerende  toegangsvoorwaarden voor aanbieders en diensten;
 • ultraperformant zijn door hogere datasnelheden;
 • toegankelijk zijn voor alle Vlaamse gezinnen en bedrijven en dit zowel in stedelijk als in landelijke gebieden;
 • met de laagst mogelijke kosten voor de samenleving worden uitgerold.

Fluvius System Operator cv en Telenet BV zullen met dit doel een dochteronderneming (werknaam NetCo) uitbouwen die financieel en operationeel zelfstandig zal zijn. De aandelen van NetCo (in het bezit van Fluvius System Operator cv en Telenet BV), zullen vervolgens worden ingebracht in een andere (nieuw in dit kader op te richten onderneming) HoldCo. De oprichting van HoldCo biedt de mogelijkheid om in een (tussentijdse en tijdelijke) uitkering van cashmiddelen te kunnen voorzien voor de aandeelhouders en, bij uitbreiding, de lokale besturen.

In NetCo zullen de elektronische-communicatienetwerken (meer specifiek het bestaande Hybrid Fiber Coax (HFC) - netwerk en de overige glasvezelinfrastructuur) worden ingebracht. Na de inbreng zal NetCo instaan voor de aanleg, het beheer, de exploitatie en het beschikbaar stellen van de hogervermelde ingebrachte netwerken alsook voor de uitrol van het datanetwerk van de toekomst. 

De raad van bestuur van Fluvius Antwerpen heeft, overeenkomstig de artikelen 12:10 en 12:93 en volgende van het WVV, in zitting van 6 september 2022 het voorstel tot inbreng van de bedrijfstak openbare elektronische-communicatienetwerken in Fluvius System Operator cv opgesteld en goedgekeurd. 

Aan de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen ligt enerzijds een agendapunt voor om kennis te nemen van het project en anderzijds aan wijziging aan de statuten om dit project mogelijk te maken.

Gebiedsuitwisselingen (agendapunten 2 en 4 tot en met 8)

Conform artikel 4.1.1. van het Energiedecreet, waarbij wordt bepaald dat er aaneensluitende geografisch afgebakende gebieden moeten worden gevormd inzake het beheer van het elektriciteits- en aardgasdistributienet, worden er verplichte gebiedsuitwisselingen voorbereid:

 • de partiële splitsing van de gemeente Grobbendonk van Iveka naar Fluvius Antwerpen;
 • de partiële splitsing van de gemeenten Essen en Merksplas van Fluvius Antwerpen naar Iveka;
 • de partiële splitsing van de gemeenten Kampenhout en Steenokkerzeel van Fluvius Antwerpen naar Iverlek;
 • de partiële splitsing van de gemeente Zelzate van Fluvius Antwerpen naar Imewo;
 • de partiële splitsing van de gemeente Laakdal van Fluvius Antwerpen naar Fluvius Limburg.

Statutenwijziging (agendapunt 2)

De statuten van Fluvius Antwerpen worden gewijzigd. In hoofdzaak zijn de wijzigingen als volgt samen te vatten: 

 1. Wijzigingen in kader van het dossier Tramontana;
 2. Wijzigingen in kader van de gebiedsuitwisseling;
 3. Wijzigingen in kader van gewijzigde regelgeving (bv. wegvallen openbare dienstverplichting openbare verlichting,  de invoeging en/of actualisering van een aantal definities,...).

(Beheers)overdracht openbare verlichting (agendapunt 12)

De gemeenteraad keurde in zitting van 26 september 2022 (jaarnummer 563) principieel de beheersoverdracht aan Fluvius Antwerpen goed betreffende de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen inzake de openbare verlichting. 

Het betreft in het bijzonder verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen inzake openbare verlichting die zich situeren op of langs de openbare weg of op terreinen die publiek toegankelijk zijn en die toebehoren aan het lokale bestuur, met name:

 • functionele verlichting, waarbij de functie het verlichten is van wegen, oversteekplaatsen, fiets- en wandelpaden, tunnels, waterlopen en pleinen met uitzondering van de installaties in het beheer van het Agentschap voor Wegen en Verkeer;
 • bakenverlichting, waarvoor het uitgestraalde licht van het verlichtingstoestel zelf dienst doet als ‘optical guidance’;
 • monumentverlichting, waarvan de functie het verhogen is van de esthetische waarde van monumenten (gebouw, standbeeld, kunstwerk, …) en ondersteuning geeft aan taken van de functionele verlichting. Het te verlichten monument moet gelegen zijn langs een openbare weg of plein;
 • straatmeubilairverlichting, zijnde aparte verlichtingsinstallaties in/op straatmeubilair (fietsenstalling, zitbanken, vuilbakken, wegwijzers, …) en die eigendom zijn en in beheer van het lokaal bestuur.

De stad Antwerpen neemt op heden nog  geen beslissing inzake de inbreng van de openbare verlichting van de semi-openbare ruimten en hun netten (concreet: openbare terreinverlichting en architecturale verlichting). De beslissing omtrent eventuele inbrengen in dit kader zal later op projectbasis gebeuren. 

De beslissing inzake de beheersoverdracht in dit kader werd (in het eerdere principebesluit) afhankelijk gemaakt van het verlenen van een positieve steminstructie aan de stadsafgevaardigde op de (buitengewone) algemene vergadering van Fluvius Antwerpen betreffende het agendapunt waarmee Fluvius Antwerpen deze beheersoverdracht aanvaardt.

Agendapunt 12 bevat, onder meer, het aanvaarden van deze beheersoverdracht inzake de openbare verlichting  voor de stad Antwerpen door Fluvius Antwerpen. Deze beheersoverdracht gaat in op 14 december 2022.  

Afvaardiging

De gemeenteraad dient kennis te nemen van de agenda van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen van 14 december 2022 en het stemgedrag van de stadsafgevaardigde te bepalen.

De gemeenteraad besliste in zitting van 25 februari 2019 (jaarnummer 119) om mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking, aan te duiden als stadsafgevaardigde op de (buitengewone) algemene vergadering van Fluvius Antwerpen, met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad.

Inspectie Financiën adviseert de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen van 14 december 2022 goed te keuren, maar vraagt aandacht voor haar advies in bijlage betreffende het dossier Tramontana. 

Juridische grond

Artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat de algemene vergadering is samengesteld uit de vertegenwoordigers van de deelnemers. Deze worden voor de gemeenten rechtstreeks aangewezen door de gemeenteraden uit hun leden. De vaststelling van het mandaat van de vertegenwoordiger wordt herhaald voor elke algemene vergadering.

Artikel 432 van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat afgezien van de jaarvergadering waarvan sprake is in artikel 454, van voorgenoemd decreet, nog minstens één buitengewone algemene vergadering belegd wordt in de loop van het laatste trimester van elk jaar, om de te ontwikkelen activiteiten en de te volgen strategie voor het volgende boekjaar te bespreken. Een door de raad van bestuur opgestelde begroting staat op de agenda van deze vergadering.

Artikel 427 van het Decreet over het lokaal bestuur stelt dat de statuten of de wijzigingen in de statuten en in de bijlagen artikelsgewijs aangebracht worden door de algemene vergadering met een drievierde meerderheid, zowel voor het geheel van de geldig uitgebrachte stemmen, als voor de geldig uitgebrachte stemmen van de vertegenwoordigde gemeenten, en op voorwaarde dat de gewone meerderheid van het aantal deelnemende gemeenten haar instemming betuigt.

Artikel 398 van het Decreet over het lokaal bestuur stelt dat de gemeenten beslissen over de beheersoverdracht overeenkomstig de statuten van het samenwerkingsverband. Onder beheersoverdracht wordt verstaan het toevertrouwen door de deelnemende gemeenten aan het samenwerkingsverband van de uitvoering van door hen genomen beslissingen in het kader van zijn doelstellingen, in die zin dat de deelnemende gemeenten zich het recht ontzeggen zelfstandig of samen met derden dezelfde opdracht uit te voeren.

Artikel 13 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van 26 juni 2018 stelt dat de uitgavenkredieten limitatief zijn op het niveau van het totaal van de exploitatie en het totaal van de investeringen. De kredieten mogen alleen gebruikt worden voor de bestemming die in het meerjarenplan wordt vooropgesteld.

Algemene financiële opmerkingen

Dossier Tramontana en aandeel Ae (agendapunt 3)

Bij de oprichting van NetCo/Holdco, en de herbevestiging van de beheersoverdracht met betrekking tot de activiteit openbare elektronische-communicatienetwerken zal de stad Antwerpen één bijkomend aandeel Ae (aandeel elektriciteit) van Fluvius Antwerpen onderschrijven. Dit aandeel heeft een waarde van 25,00 euro. Dit aandeel Ae zal vervolgens omgezet worden in een aandeel Aek. 

Fluvius Antwerpen zal de volstorting van het aandeel verrekenen met het uit te betalen dividend elektriciteit van het jaar van volstorting (SUB_NR/INTERN/5231004000/750/2SBS040401A00000/2SA080660 in 2023). De aangepaste dividendprognose en de volstorting van één aandeel in dit kader zal na de effectieve operationalisering van het Tramontana – project budgettair verwerkt worden in de volgende aanpassing (nr. 7) van het stedelijk meerjarenplan.  

(Beheers)overdracht openbare verlichting (agendapunt 12)

Financiële constructie

De beheersoverdracht van de stad inzake de openbare verlichting aan Fluvius Antwerpen per 14 december 2022 betekent dat de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen inzake de openbare verlichting die de stad op dat moment in eigendom heeft worden overgedragen aan Fluvius Antwerpen. De inbrengwaarde, gebaseerd op een gedetailleerde inventaris op 14 december 2022, wordt bepaald aan de hand van de economische nieuwwaarde van de steunen en armaturen en rekening houdende met de door Fluvius gehanteerde afschrijvingstermijnen. De stad ontvangt voor deze inbreng enerzijds een vergoeding in cash (25%)  en anderzijds nieuwe niet-stemgerechtigde en niet-dividendgerechtigde aandelen Aov (aandelen openbare verlichting) (75%). 

Vanaf 14 december 2022 komen alle nieuwe investeringen inzake de openbare verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen ten laste van Fluvius Antwerpen en in haar volle eigendom als activa. 

Zowel de overname van de bestaande openbare verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen van de stad Antwerpen als de nieuwe investeringen in dit kader die Fluvius Antwerpen voor haar rekening neemt, worden aan de zijde van de stad verwerkt als een leaseconstructie, conform boekingsfiche 5110 van het Agentschap Binnenlands Bestuur. De leaseschuld wordt als volgt terugbetaald:

 • De leaseschuld voor nieuwe investeringen en voor het deel van de overname van de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen dat in cash wordt vergoed, zit vervat in de jaarlijkse forfait die Fluvius Antwerpen aan de stad aanrekent. Deze forfait wordt verrekend via het dividend elektriciteit van Fluvius Antwerpen aan de stad (SUB_NR/INTERN/5231004000/750/2SBS040401A00000 / 2SA080660);
 • De leaseschuld voor het deel van de overname van de bestaande verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen dat vergoed werd in aandelen, wordt afgelost via 12 jaarlijkse kapitaalverminderingen.

Concrete verwerking

De inbrengwaarde betreffende de overdracht van de bestaande openbare verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen van de stad per 14 december 2022 bedraagt 18.689.826,19  EUR en zal door Fluvius Antwerpen worden vergoed door enerzijds de uitgifte van 560.694 nieuwe Aov aandelen (met een waarde van 14.017.350,00 EUR) en anderzijds een betaling van 4.672.476,19 EUR in cash. De inbreng wordt gestaafd met een revisoraal verslag dd. 19 oktober 2022. 

De budgettaire verwerking van deze overdracht is momenteel niet verwerkt in het meerjarenplan van de stad. Voor de budgettaire verwerking van deze overdracht dient gewerkt te worden binnen de totaalbudgetten van de investeringskredieten, zoals voorzien in artikel 13 van het Besluit van de Vlaamse regering betreffende de beleids- en beheerscyclus van 26 juni 2018. 

Ook de activering van de leasing voor de investeringen in de openbare verlichting in de periode tussen 14 december 2022 en 31 december 2022 zal op deze manier verwerkt worden. De budgettaire verwerking van deze investeringen in 2022 middels de nieuwe constructie van de beheersoverdracht aan Fluvius Antwerpen zal, op basis van de effectief gerealiseerde investeringen, later aan het college worden voorgelegd.

De benodigde aanpassingen voor 2023 en later zullen in de volgende aanpassing van de meerjarenplannen van de stad en de districten worden verwerkt. 

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

De gemeenteraad neemt kennis van de agendapunten van de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen van 14 december 2022.

Artikel 2

De gemeenteraad neemt kennis van de afvaardiging van mevrouw Nabilla Ait Daoud, schepen bevoegd voor cultuur, kinderopvang, personeel, loketten en ontwikkelingssamenwerking, naar de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen op 14 december 2022, met als plaatsvervanger een ander lid van het college of van de gemeenteraad, waarbij de stadsafgevaardigde handelt volgens de steminstructies van de gemeenteraad.

Artikel 3

De gemeenteraad herbevestigt de beheersoverdracht openbare elektronische-communicatienetwerken (zoals omschreven in 3.A.2 van de statuten) toevertrouwd aan Fluvius Antwerpen. Fluvius Antwerpen zal, door middel van haar exploitatiemaatschappij Fluvius System Operator cv, hiervoor een beroep doen op haar dochtervennootschap NetCo (conform artikel 3.B van de statuten).  Dit impliceert eveneens dat de stad één bijkomend aandeel Ae ter waarde van 25,00 euro zal onderschrijven (dat omgezet zal worden in een aandeel Aek).

Artikel 4

De gemeenteraad keurt de voorgestelde statutenwijzigingen van Fluvius Antwerpen goed.

Artikel 5

De gemeenteraad beslist om vooralsnog niet aan te sluiten voor de nieuw toegevoegde activiteit waterdistributie.

Artikel 6

De gemeenteraad keurt de partiële splitsingen (en de daarbij horende statutenwijzigingen) in kader van gebiedsuitwisselingen van de gemeenten Steenokkerzeel, Kampenhout, Zelzate, Essen, Merksplas, Laakdal en Grobbendonk goed. 

Artikel 7

De gemeenteraad geeft een positieve steminstructie met betrekking tot agendapunt 12, waardoor de beheersoverdracht aan Fluvius Antwerpen betreffende de openbare verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen wordt bevestigd. 

Artikel 8

De gemeenteraad keurt goed om de inbreng die de stad heeft gedaan overeenkomstig het artikel 9 van de statuten van Fluvius Antwerpen uit te breiden met de verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen. De inbrengwaarde bedraagt 18.689.826,19 EUR (op basis van de inventariswaarde per 14 december 2022) en wordt vergoed door enerzijds de uitgifte van 560.694 nieuwe Aov aandelen (met een waarde van 14.017.350,00 EUR) en anderzijds een betaling van 4.672.476,19 EUR in cash.

Artikel 9

De gemeenteraad geeft opdracht aan de stadsafgevaardigde om op de buitengewone algemene vergadering van Fluvius Antwerpen van 14 december 2022 alle agendapunten goed te keuren.

Artikel 10

De gemeenteraad beslist de voorzitter van de gemeenteraad en de algemeen directeur aan te duiden om als gevolmachtigde van de stad de authentieke akte te ondertekenen alsook de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie vrij te stellen van het nemen van een ambtshalve inschrijving bij het overschrijven van de inbrengakte. Bij verhindering van één van bovengenoemde personen kan elkeen van hen, overeenkomstig de artikelen 281 en 283 van het Decreet over het lokaal bestuur, schriftelijk op een informatiedrager naar keuze een bevoegde persoon aanduiden om in zijn/haar opdracht als gevolmachtigde de voormelde ondertekening te volbrengen.

Artikel 11

De financieel directeur regelt de financiële aspecten als volgt: 

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Vordering overdracht openbaar verlichtingsnet
18.689.826,19 EUR
budgetplaats: 5153000000
budgetpositie: 260i
functiegebied: 2LMS030112A00000
subsidie: Sub_nr
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA020670
budgetperiode: 2200
NVT
Volstorting kapitaal distributienetbeheerder
14.017.350,00 EUR
budgetplaats: 5153000000
budgetpositie: 2811
functiegebied: 2LMS030112A00000
subsidie: Sub_nr
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA020670
budgetperiode: 2200
NVT
Aanrekening schuld overname
18.689.826,19 EUR
budgetplaats: 5153000000
budgetpositie: 250
functiegebied: 2LMS030112A00000
subsidie: Sub_nr
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA020670
budgetperiode: 2200
NVT
Aanrekening vordering leasingschuld
18.689.826,19 EUR
budgetplaats: 5153000000
budgetpositie: 1720
functiegebied: 2LMS030112A00000
subsidie: Sub_nr
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA020670
budgetperiode: 2200
NVT
Onderschrijving bijkomend aandeel Ae
25,00 EUR

budgetplaats: 5231004000
budgetpositie:2811
functiegebied: 2SBS040401A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:Intern
begrotingsprogramma: 2SA080660
budgetperiode:2300

 

Mits goedkeuring van de zevende aanpassing van het meerjarenplan door college en gemeenteraad.
NVT

Bijlagen

 • 20221117_Advies_IF_Tramontana_openbare_verlichting.pdf