Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07586 - Werk en Sociale Economie - Deelname open oproep regierol werk en sociale economie voor steden en gemeenten voor de periode 2023 - 2025 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07586 - Werk en Sociale Economie - Deelname open oproep regierol werk en sociale economie voor steden en gemeenten voor de periode 2023 - 2025 - Goedkeuring 2022_CBS_07586 - Werk en Sociale Economie - Deelname open oproep regierol werk en sociale economie voor steden en gemeenten voor de periode 2023 - 2025 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 25 maart 2019 (jaarnummer 154) keurde de gemeenteraad het delegatiereglement om bevoegdheden van de gemeenteraad aan het college te delegeren, goed. In dit reglement wordt onder meer de bevoegdheid om in te tekenen op projectoproepen gedelegeerd aan het college.

Op 10 januari 2020 (jaarnummer 195) keurde het college de deelname aan de open oproep voor een regierol voor steden en gemeenten op het vlak van sociale economie voor de periode 2020 - 2025, goed.

Op 29 april 2022 keurde de Vlaamse regering het nieuwe ‘Besluit tot bepaling van de lokale regierol van de gemeenten op het vlak van sociale economie en werk’  goed. Dit besluit vervangt vanaf 1 januari 2023 het besluit van de Vlaamse Regering van 26 oktober 2012 tot bepaling van de regierol van gemeenten op het vlak van de lokale sociale economie.

De Vlaamse regering besliste de regierol uit te breiden van de regierol sociale economie naar de regierol werk en sociale economie, daarom moeten alle lokale besturen met een regierol sociale economie opnieuw een aanvraag indienen voor de verbreding van hun rol.

De verbreding van deze rol:

 • past in het breder beleidskader van versterkte samenwerking met lokale besturen met als streefdoel:
  - werkzaamheidsgraad van 80% op Vlaams niveau;
  - een breder activeringsbeleid (naast werkzoekenden ook leefloners en niet- beroepsactieven);
  - meer op maat van de subregio of stad:
  -  transversaler o.a. door meer lokale samenwerkingsakkoorden tussen VDAB en lokale besturen.
 • past in het faciliteren van de lokale besturen bij capaciteitsopbouw, kennisdeling, netwerking en beleidsontwikkeling binnen het lokale regiegebied; de lokale regisseurs zijn de (boven)lokale gesprekspartner voor VDAB en DWSE.
 • heeft de intentie om de  potentiële meerwaarde van de lokale besturen beter te benutten in het activeringsbeleid.

De regierol op het vlak van werk en  sociale economie, omvat het geheel van activiteiten met als doel:

 • het in kaart brengen van de lokale uitdagingen en lokale partners op het vlak van sociale economie en werk;
 • het bevorderen van het overleg, samenwerking en netwerking tussen die partners;
 • de ontwikkeling van een beleidsvisie en beleidsdoelstellingen op de sociale economie en op de tewerkstelling van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de reguliere en de sociale economie.

 De Vlaamse regering bepaalde vier nieuwe beleidsprioriteiten die ingevuld moeten worden bij de nieuwe regierol werk en sociale economie

 1. Het opnemen van de lokale regierol sociale economie en werk door de lokale besturen.
 2. Het bevorderen van de tewerkstelling van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in de reguliere en de sociale economie en het daarbij wegnemen van drempels richting arbeidsmarkt, o.m. via de instrumenten wijk-werken, tijdelijke werkervaring en gemeenschapsdienst voor langdurig werkzoekenden.
 3. Het ondernemerschap, waaronder het sociaal ondernemen en het maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen.
 4.  Het faciliteren van de samenwerking met VDAB en andere lokale arbeidsmarktactoren en het afsluiten en opvolgen van een lokale samenwerkingsovereenkomst met VDAB.

Lokale besturen geven in hun strategische meerjarenplanning aan via welke doelstellingen, actieplannen en acties, ze de regierol werk en sociale economie uitvoeren. Het Vlaamse uitvoeringsbesluit betreffende de regierol werk en sociale economie  geeft aan dat lokale besturen jaarlijks in bovenstaande vier beleidsprioriteiten minimaal één actie dienen uit te voeren.

Argumentatie

De stad Antwerpen wil op de nieuwe oproep intekenen, door het aanvraagdossier via het digitale platform Platos uiterlijk op 14 januari 2023 neer te leggen bij de Vlaamse overheid. De stad Antwerpen zal voor het opnemen van deze regierol inzake werk en lokale sociale economie financieel ondersteund worden door de Vlaamse overheid.

Het maximale subsidiebedrag werd in het verleden bepaald op basis van het inwoneraantal binnen het werkingsgebied. De stad Antwerpen heeft meer dan 500.000 inwoners en aldus recht op 200.000,00 EUR in het verleden. Het besluit van de Vlaamse regering voorziet een nieuwe berekeningswijze van de betoelaging waarbij ook het aantal werkzoekenden in de regio meegenomen wordt en de te verdelen middelen verdeeld worden over alle lokale besturen met de toegekende regierol voor de verdere duur van de legislatuur.
Het exacte toelagebedrag zal pas gekend zijn na beslissing van de Vlaamse regering in 2023.

Een volledig aanvraagdossier voor de stad Antwerpen bestaat uit

 • het ingevulde inlichtingenformulier in Platos;
 • de aanvraag:
  - via de strategische meerjarenplanning via BBC/DR;
  - de stad Antwerpen kiest ervoor om ook via het bij het inlichtingenformulier toegevoegde aanvraagformulier in te dienen, zodat er meer informatie aan Vlaanderen kan worden aangereikt.

Juridische grond

Artikel 8 van het besluit van de gemeenteraad van 25 maart 2019 (jaarnummer 154): het college is bevoegd om namens de stad Antwerpen in te tekenen op projectoproepen die worden georganiseerd door een hogere overheid en om met diezelfde overheid daarover overeenkomsten te sluiten.

Algemene financiële opmerkingen

Van 2020 tot en met 2022 ontvangt de stad Antwerpen jaarlijks 200.000,00 euro voor de regierol sociale economie. Het nieuwe besluit van de Vlaamse regering voorziet een nieuwe berekeningswijze op basis van het aantal inwoners, maar ook van het aantal werkzoekenden op het grondgebied op het einde van 2022. Deze factor is op dit moment nog niet bekend en daardoor zal ook het exacte subsidiebedrag pas bekend zijn vanaf 2023. Eens gekend blijft dit bedrag jaarlijks hetzelfde voor de verdere duurtijd van de legislatuur.
Volgens de eerste voorlopige berekeningen van de Vlaamse administratie zou het gaan over een stijging van jaarlijkse subsidies van 200.000,00 EUR naar 247.709,00 EUR.

Op dit moment is er voor de jaren 2023 tot en met 2025 in het meerjarenplan 2020-2025 jaarlijks 200.000,00 EUR voorzien op 5318300000 / 74050300 / 2LWS090401A00000  / SBT11124 tot en met SBT11126 / 2023 tot en met 2025.

Het bijkomende bedrag zal pas in kwartaal 1 of 2 van 2023 effectief gekend zijn, de betreffende bijkomende middelen voor de jaren 2023 tot en met 2025 zullen bij een volgende aanpassing aan het meerjarenplan 2020-2025 ingeschreven worden.

Beleidsdoelstellingen

6 - Lerende en werkende stad
2LWS05 - Werk
2LWS0503 - Antwerpse werkgevers ondersteunen bij lokale tewerkstellingsnoden met extra aandacht voor speerpuntsectoren
6 - Lerende en werkende stad
2LWS09 - Sociale economie
2LWS0903 - Werkzoekenden en leefloongerechtigden krijgen een traject op maat
6 - Lerende en werkende stad
2LWS09 - Sociale economie
2LWS0904 - Sociaal engagement van ondernemers versterken

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de indiening van een aanvraag voor de verbrede regierol in het kader van de open oproep regierol werk en sociale economie voor de periode 2023-2025, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.