Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07613 - Ondersteuning. Veilig & Leefbaar. MartHa!tentatief vzw. Verhalen uit Deurne-Noord - Vastlegging nominatief krediet 2022. Afsprakennota MartHa!tentatief vzw 2022-2023 en uitbetaling ondersteuning 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07613 - Ondersteuning. Veilig & Leefbaar. MartHa!tentatief vzw. Verhalen uit Deurne-Noord - Vastlegging nominatief krediet 2022. Afsprakennota MartHa!tentatief vzw 2022-2023 en uitbetaling ondersteuning 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_07613 - Ondersteuning. Veilig & Leefbaar. MartHa!tentatief vzw. Verhalen uit Deurne-Noord - Vastlegging nominatief krediet 2022. Afsprakennota MartHa!tentatief vzw 2022-2023 en uitbetaling ondersteuning 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De principes voor het uitbetalen van de toelagekredieten op exploitatie aan derden werden goedgekeurd door het college op 27 november 2015 (jaarnummer 9823).

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Hierin werd voor 2022 een ondersteuning van 21.750,00 EUR aan MartHa!tentatief vzw voor de uitvoering van het project "Verhalen uit Deurne-Noord" toegekend.

Argumentatie

De stadsmarinier Deurne-Noord werkt - samen met de partners en bevoegde stadsdiensten - aan een veiliger en leefbaarder Deurne-Noord. Om deze doelstelling te behalen, zet de stadsmarinier in op vijf pijlers: wonen, leven, uitbaten, bouwen en stimu-leren. De pijler stimu-leren wil bewoners activeren deel te nemen aan het maatschappelijke leven in de wijk én extra inzetten op jongeren uit de wijk. Jongeren (< 18 jaar) vormen bijna 30% van het totale bevolkingsaantal in de wijk. Bovendien ligt de bevolkingsdichtheid in de wijk Deurne-Noord 4,5 maal hoger dan in stad Antwerpen.
De eerste helft van de stadsmariniers mandaatperiode maakte een aantal dingen heel duidelijk over de wijk:   

(1)  jongeren in de wijk Deurne-Noord dienen maatschappelijk meer betrokken te worden en ervaren nu zelf dat ze minder kansen hebben;
(2) de wijk Deurne-Noord komt vaak negatief in de (nationale) media;
(3) bewoners geven aan wel graag in Deurne-Noord te wonen, zijn vaak trots op hun wijk en willen ook het positieve ervan meer belichten. 

Een positieve en authentieke beeldvorming van de wijk en meer maatschappelijke betrokkenheid kan de subjectieve veiligheidsbeleving in de wijk verhogen en hierdoor rechtstreeks bijdragen aan een verhoogde leefbaarheid.

Theatergezelschap MartHa!tentatief heeft ervaring met het in beeld brengen van authentieke verhalen uit de stad (cfr. De Coninckplein) en wil naast haar reguliere (theater)werking het laagdrempelig stedelijk onderzoekstraject 'Sterrenjeugd' (Verhalen uit Deurne-Noord) opzetten. Het doel van 'Verhalen uit Deurne-Noord' is om de werkelijkheid van jongeren (richtleeftijd is 12 tot 14 jaar) in Deurne-Noord te leren kennen, te begrijpen en verhalen vast te leggen, in functie van hun maatschappelijke betrokkenheid.
Hiervoor organiseren ze gedurende (minimum) zes maanden workshops en ontmoetingen in Deurne-Noord. 

De output van deze workshops en ontmoetingen dient als basis voor een voorstelling die later in Deurne, de stad en daarbuiten te zien zal zijn wat het imago van Deurne-Noord kan opkrikken.

Het traject komt tot stand in samenwerking met tal van lokale partners in Deurne-Noord. Zij ondersteunen inhoudelijk en praktisch, waardoor het een wijk-gedragen project wordt.
De universitaire partner Antwerp Research Institute for the Arts (ARIA) van UAntwerpen zal het traject wetenschappelijk kaderen en opvolgen. 

MartHa!tentatief zal minimum 20 workshopsessies en 20 ontmoetingen organiseren in het najaar van 2022.
De inhoud van de workshops blijft momenteel nog open, zodanig dat er flexibel kan worden ingezet op de maatschappelijke noden van de Deurnse jongeren. Het doel van de workshops is tweeledig:

(1) de jongeren tonen wat hen bezighoudt, waar ze het moeilijk mee hebben, maar ook waar ze trots op zijn over Deurne als hun leefomgeving;
(2) er ontstaan kwalitatief artistieke ontmoetingen, die een positieve vrijetijdsbesteding vormen voor de jongeren en hen verder kunnen stimuleren.  

De workshops 'Muziek & Zang' worden gegeven door jonge maakster Prisca Agnes Nishimwe. Zij zal later ook de hoofdrol spelen in de uiteindelijke voorstelling. Er wordt gestreefd naar een langdurige ontmoeting met deelnemers (wekelijks herhalen). Ze laat zich bijstaan door andere artiesten, aangepast aan de vragen en noden van de jongeren. 

MartHa!tentatief zal om ook de verhalen van jongeren te kennen die niet deelnemen aan het standaardaanbod, via ervaren theatermaker en artistiek leider, Bart Van Nuffelen, laagdrempelige gesprekken voeren met jongeren op pleintjes, in klassen, enzovoort om ook hen te bereiken. 

In 2023 krijgt bovenstaande een vervolg in meer workshops en filmopnames die gebruikt zullen worden in de uiteindelijke voorstelling. Voor deze filmopnames krijgen jongeren uit de wijk Deurne-Noord een belangrijke rol. 

De partner en co-producent voor de voorstelling is HetPaleis.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595)

Algemene financiële opmerkingen

Indien het een uitgave op exploitatiekrediet betreft, is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiekrediet zoals goedgekeurd door het college van toepassing.

Jaar
Budgetplaats  Ontvanger- Project Bedrag 
20225363000000 MartHa!tentatief vzw 21.750,00 EUR
20235363000000
MartHa!tentatief vzw
28.000,00 EUR

Onder voorbehoud van de nominatieve goedkeuring in het AMJP door de gemeenteraad


Een geldelijke ondersteuning zal enkel uitbetaald worden indien er geen openstaande, niet betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

3 - Veilige stad
2VGS01 - Veiligheid
2VGS0106 - Stadsmariniers
7 - Bruisende stad
2BRS04 - Jeugd
2BRS0401 - Integraal breed jeugdbeleid

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de afsprakennota met MartHa!tentatief vzw (ondernemingsnummer 046.033.1316) waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een ondersteuning van 21.750,00 EUR in 2022  en een ondersteuning van 28.000,00 EUR in 2023 (onder voorbehoud van de nominatieve goedkeuring in het AMJP door de gemeenteraad) voor het project "Verhalen uit Deurne-Noord.

De afsprakennota gaat in op 1 januari 2022 en eindigt op 31 december 2023.

Artikel 2

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de volgende ondersteuning goed voor het jaar 2022:

  • 21.750,00 EUR aan MartHa!tentatief vzw voor het project "Verhalen uit Deurne-Noord".

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

MartHa!tentatief vzw
Zegepraalstraat 8
2140 Borgerhout

OND 04 603313 16

IBAN BE89 7755 9269 5885

Project:Verhalen uit Deurne-Noord

21.750,00 EUR budgetplaats: 5363000000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2VGS010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA030490
budgetperiode: 2200
4505142733