Terug
Gepubliceerd op 20/09/2022

2022_CBS_07550 - Ondersteuning. Kinderopvang. Presubsidiëring volgens inkomenstarief - Uitbetaling aan agentschap Opgroeien Regie. Kwartaal 1, 2 en 3 van 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07550 - Ondersteuning. Kinderopvang. Presubsidiëring volgens inkomenstarief - Uitbetaling aan agentschap Opgroeien Regie. Kwartaal 1, 2 en 3 van 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_07550 - Ondersteuning. Kinderopvang. Presubsidiëring volgens inkomenstarief - Uitbetaling aan agentschap Opgroeien Regie. Kwartaal 1, 2 en 3 van 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De stad Antwerpen zet in op het uitbreiden van het aantal plaatsen in de kinderopvang en streeft hierbij naar 39 kindplaatsen per 100 kinderen. Om dit doel te bereiken geeft de stad Antwerpen financiële ondersteuning aan de privaat georganiseerde groepsopvang en gezinsopvang.

In de stad Antwerpen is de vraag groot naar opvang waar ouders een tarief betalen aangepast aan hun inkomenssituatie. Daartoe keurde de gemeenteraad op 29 maart 2021 (jaarnummer 180) het betoelagingsreglement voor de presubsidiëring van opvang volgens inkomenstarief voor kinderen van 0 tot 3 jaar in de stad Antwerpen (verder: reglement presubsidiëring) goed.

Via deze ondersteuning kunnen opvanginitiatieven zonder subsidies van agentschap Opgroeien Regie toch een inkomensgerelateerde prijs vragen aan hun klanten. 

Agentschap Opgroeien Regie zorgt voor de administratieve opvolging, berekening en de uitbetaling van de presubsidiëring van de verschillende opvanginitiatieven.  Hiertoe keurde het college op 12 februari 2021 een samenwerkingsovereenkomst met agentschap Opgroeien goed (jaarnummer 1199).
De stad Antwerpen betaalt vervolgens het bedrag aan het agentschap Opgroeien Regie.

Argumentatie

In de maanden juli en augustus bezorgde het agentschap Opgroeien Regie drie betalingsvragen aan de dienst Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving/Regie Kinderopvang.
In het totaal betreft het 3.924.470,13 euro.

periodebedrag
kwartaal 11.262.724,97 euro
kwartaal 21.330.987,43 euro
kwartaal 31.330.757,73 euro

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

De ondersteuning zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS02 - Kinderopvang
2HMS0201 - Kwaliteitsvolle kinderopvang bij private spelers
2HMS020101 - Begeleiding van kinderopvanginitiatieven

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling van de presubsidiëring voor een bedrag van 3.924.470,13 euro aan agentschap Opgroeien Regie goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Agentschap Opgroeien Regie
Hallepoortlaan 27
1060 Brussel 

ondernemingsnummer:
0886.886.638

rekeningnummer:
BE27 3751 1172 4073

3.924.470,13 euro
budgetplaats: 5112600000
budgetpositie: 6496300 
functiegebied: 2HMS020101A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA040945
budgetperiode: 2200
4505142839 

Bijlagen

  • 7200005834.22.pdf
  • 7200005828.22.pdf
  • 7200005819.22.pdf