Terug
Gepubliceerd op 20/09/2022

2022_CBS_07616 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Het Huis vzw - Vastlegging nominatief krediet 2022 - Afsprakennota - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07616 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Het Huis vzw - Vastlegging nominatief krediet 2022 - Afsprakennota - Goedkeuring 2022_CBS_07616 - Ondersteuning - Harmonieuze stad - Het Huis vzw - Vastlegging nominatief krediet 2022 - Afsprakennota - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De principes voor het uitbetalen van de toelagekredieten op exploitatie aan derden werden goedgekeurd door het college op 27 november 2015 (jaarnummer 9823).

De gemeenteraad keurde op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595) de basisprincipes met betrekking tot het ondersteuningsbeleid goed.

De gemeenteraad keurde op 30 mei 2022  (jaarnummer 281) de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Hierin werd onderstaande ondersteuning nominatief toegekend:

Project

Partner

Periode

Bedrag ondersteuning

Neutrale bezoekruimte bij problematische echtscheidingen

Het Huis vzw

1 oktober 2022 - 31 december 2023

100.000,00  EUR, waarvan 20.000,00 EUR in 2022 en 80.000,00 EUR in 2023. 

Argumentatie

De stad wil werk maken van een geïntegreerde ketenaanpak in de ondersteuning van gezinnen, jongeren en kinderen. Gelet op het hoge aantal echtscheidingen en de bijkomende problemen die dit met zich meebrengt, wil de stad in de noden van deze gezinnen voorzien. De ondersteuning wordt toegekend onder de voorwaarden opgenomen in de afsprakennota. Deze bevat bepalingen over de inhoud, de uitvoering, de verantwoording en de financiën van het project.

Inhoud afsprakennota

De ondersteuningsverstrekker verleent ondersteuning aan Het Huis vzw voor het volgende:

  • faciliteren en begeleiden van de bezoekmomenten tussen (groot)ouder(s) en kind(eren);
  • verzorgen communicatie met rechtbank en raadsleden;
  • coördineren en ondersteunen vrijwillige begeleiders;
  • expertisedeling en communicatie.

De ontvanger ontvangt een ondersteuning van 100.000,00 EUR (20.000,00 EUR in 2022 en 80.000,00 EUR in 2023). De afsprakennota start op 1 oktober 2022 en loopt tot en met 31 december 2023.

Als de verwachte projectresultaten door de coronacrisis niet of onvoldoende behaald kunnen worden, dient de ontvanger dit onmiddellijk te signaleren aan de stad zodat in onderling overleg de impact op het project besproken kan worden.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595)

Algemene financiële opmerkingen

Indien het een uitgave op exploitatiekrediet betreft, is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiekrediet zoals goedgekeurd door het college van toepassing.

Budgetplaats 

Ontvanger- Project

Bedrag 

5402505000

Het Huis vzw

100.000,00  EUR


Beleidsdoelstellingen

4 - Harmonieuze stad
2HMS04 - Sociale zaken
2HMS0402 - De stad maakt werk van een geïntegreerde aanpak in de ondersteuning van gezinnen en het welzijn van kinderen en jongeren.
2HMS040201 - Ketenaanpak gezinnen, kinder- en jongerenwelzijn

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de afsprakennota goed met Het Huis vzw, Wittestraat 116, 2020 Antwerpen met ondernemingsnummer 0468.834.652 waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een ondersteuning voor een bedrag van 100.000,00 EUR voor het project 'Neutrale bezoekruimte bij problematische echtscheidingen', waarvan 20.000,00 EUR in 2022 en 80.000,00 EUR in 2023, met een looptijd van 1 oktober 2022 tot en met 31 december 2023.

Artikel 2

Het college keurt de uitbetaling van de volgende ondersteuning goed voor 2022:

  • 20.000,00  EUR aan Het Huis vzw.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:


Omschrijving

Bedrag

Boekingsadres

Bestelbon

Het Huis vzw
Wittestraat 116
2020 Antwerpen

Ondernemingsnummer: BE 0468.834.652

IBAN BE02 3200 8208 8140

20.000,00  EUR

budgetplaats: 5402505000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2HMS040201A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA040909
budgetperiode:2200

4505141670


Bijlagen