Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07612 - Ondersteuning - Veiligheid. Vrijwillige terugkeer. Stichting Barka - Vastlegging nominatief krediet 2022 - Afsprakennota Begeleiding bij vrijwillige terugkeer voor mensen uit Oost-Europa en uitbetaling ondersteuning 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07612 - Ondersteuning - Veiligheid. Vrijwillige terugkeer. Stichting Barka - Vastlegging nominatief krediet 2022 - Afsprakennota Begeleiding bij vrijwillige terugkeer voor mensen uit Oost-Europa en uitbetaling ondersteuning 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_07612 - Ondersteuning - Veiligheid. Vrijwillige terugkeer. Stichting Barka - Vastlegging nominatief krediet 2022 - Afsprakennota Begeleiding bij vrijwillige terugkeer voor mensen uit Oost-Europa en uitbetaling ondersteuning 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

De principes voor het uitbetalen van de toelagekredieten op exploitatie aan derden werden goedgekeurd door het college op 27 november 2015 (jaarnummer 9823).

Op 30 mei 2022 (jaarnummer 281) keurde de gemeenteraad de aanpassing 5 van het meerjarenplan 2020-2025 goed. Hierin werd een ondersteuning van 184.816,00 EUR voor 2022, 187.024,00 EUR voor 2023 en 189.232,00 EUR voor 2024 aan Stichting Barka voor de uitvoering van het project Begeleiding bij vrijwillige terugkeer voor mensen uit Oost-Europa nominatief toegekend.

Argumentatie

De stad wil mensen met een precair verblijfsstatuut informeren over vrijwillige terugkeer en maximaal ondersteunen bij het nastreven van een haalbaar en wettig perspectief. Dit project draagt bij aan deze doelstelling en ontvangt daarom een ondersteuning. De ondersteuning wordt toegekend onder de voorwaarden opgenomen in de afsprakennota. Deze bevat bepalingen over de inhoud, de uitvoering, de verantwoording en de financiën van het project.

Inhoud afsprakennota 

Stichting Barka, team Antwerpen, biedt hulp aan de doelgroep Oost-Europese dak- en thuislozen en motiveert hen tot vrijwillige terugkeer als er hier nog weinig perspectieven zijn. Het team volgt de situatie van dakloze Oost-Europeanen na hun terugkeer op met een maandelijks werkingsverslag. Het team doet dit pro-actief en aanklampend met een ervaringsdeskundige (Poolse gewezen dakloze) en een maatschappelijk werker.

Acties:

  • Het team legt jaarlijks contact met 100 buitenlandse daklozen, hoofdzakelijk uit Oost-Europa.
  • Het team biedt jaarlijks directe ambulante hulp aan minstens 10 personen van de doelgroep en werkt daarvoor structureel samen met verschillende diensten en organisaties zoals het Outreach-team en de winterwerking van CAW Antwerpen, Kamiano, Politie Zone Antwerpen.
  • Het team motiveert jaarlijks 30 dak- en thuislozen die hier geen perspectief meer hebben (geen woonst, geen werk, geen netwerk, verslavingsproblemen, enzovoort) tot vrijwillige terugkeer en legt in het thuisland contact met familie, plaatselijke opvangcentra, verslavingszorg of organiseert daar opvang in Barka-communities.
  • Het team volgt halfjaarlijks de heraansluiting op van alle personen die terugkeren naar hun land van herkomst. 
  • Het team brengt de opdrachtgever halfjaarlijks op de hoogte van de aard van de heraansluiting. 
  • Het team brengt halfjaarlijks alle personen in kaart waarvan zij weten dat die na vrijwillige terugkeer, weerkeren naar België.

Stichting Barka ontvangt hiervoor een ondersteuning van 184.816,00 EUR in 2022, 187.024,00 EUR in 2023 en 189.232,00 EUR in 2024. De afsprakennota start op 1 januari 2022 en loopt tot en met 31 december 2024.

Als uit de evaluatie van de aanwending van de ondersteuning blijkt dat bepaalde maatschappelijke trends of evoluties gerelateerd aan het project, of externe oorzaken, de uitvoering en/of de planning van de afsprakennota grondig beïnvloeden, dan kunnen de voorwaarden van de ondersteuningsopdracht wijzigen. Wijzigingen gelden alleen na de goedkeuring van een addendum bij de afsprakennota door het college.

De ontvanger moet op elk moment van de uitvoering van de afsprakennota problemen signaleren aan de ondersteuningsverstrekker, zodat indien nodig tijdig maatregelen kunnen worden genomen.

Juridische grond

Wet van 14 november 1983 over de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen.

Het Kaderbesluit Basisprincipes Ondersteuningsbeleid zoals goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 oktober 2020 (jaarnummer 595).

Algemene financiële opmerkingen

Indien het een uitgave op exploitatiekrediet betreft, is de procedure voor het uitbetalen van toelagekredieten op het exploitatiekrediet zoals goedgekeurd door het college van toepassing.

Budgetplaats  Ontvanger- Project Bedrag 
 5361500000  Stichting Barka 184.816,00 EUR

Een geldelijke ondersteuning zal enkel uitbetaald worden indien er geen openstaande, niet betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Beleidsdoelstellingen

3 - Veilige stad
2VGS01 - Veiligheid
2VGS0103 - Leefbaarheid
2VGS010301 - Reguliere werking Maatschappelijke Veiligheid.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college bekrachtigt de afsprakennota met Stichting Barka (ondernemingsnummer 0548.900.828) waarin de afspraken en voorwaarden vervat zijn voor het bekomen van een ondersteuning van 184.816,00 EUR in 2022, 187.024,00 EUR in 2023 en 189.232,00 EUR in 2024 voor het project Begeleiding bij vrijwillige terugkeer voor mensen uit Oost-Europa. De afsprakennota heeft een looptijd van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024.

Artikel 2

Het college keurt voor 2022 de vastlegging en de uitbetaling van volgende ondersteuning goed:

  • 184.816,00 EUR aan Stichting Barka voor het project Begeleiding bij vrijwillige terugkeer voor mensen uit Oost-Europa.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Stichting Barka
Van Brammendreef 163
3561 XJ Utrecht 

Ondernemingsnummer: 0548.900.828 

IBAN NL15ABNA0401228665

184.816,00 EUR budgetplaats: 5361500000
budgetpositie: 6496800
functiegebied: 2VGS010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: Intern
begrotingsprogramma: 2SA030490
budgetperiode: 2200
4505141113