Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07455 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract GAC_2020_01263 voor het organiseren van een afdelingsdag. Vastlegging krediet 2022. - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07455 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract GAC_2020_01263 voor het organiseren van een afdelingsdag. Vastlegging krediet 2022. - Goedkeuring 2022_CBS_07455 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract GAC_2020_01263 voor het organiseren van een afdelingsdag. Vastlegging krediet 2022. - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het college heeft op 11 juni 2021 het organiseren van ontwikkelinitiatieven teamcoaching, op basis van bestek GAC_2020_01263, gegund aan een pool van leveranciers.

Argumentatie

De dienst Kwaliteitszorg van Politiezone Antwerpen is een transversale afdeling met verschillende diensten die allen een expertise hebben: juridische dienst, klantenmanagement, DPO, diversiteit, audit (in combinatie met de coördinatie van het netwerk integriteit), intern toezicht, welzijn op het werk bestaande uit de interne dienst voor preventie en bescherming en het lokaal Stressteam – maatschappelijk assistenten en psychologen. In deze diensten worden vaak reactieve dossiers behandeld zoals intern toezicht, tucht, klachten van burgers. De dienst Kwaliteitszorg wil ook inzetten op preventie en de collega’s informeren over hoe ze hun werk op de best mogelijke manier kunnen uitvoeren om reactieve dossiers te voorkomen. 

De afdelingsleiding en diensthoofden organiseren jaarlijks een strategische dag waaruit volgende ideeën naar voor kwamen: spreekuur kwaliteitszorg, centrale onthaalfunctie kwaliteitszorg, roadshow met voorstelling van de afdelingen, ambassadeurs. Deze ideeën sluiten aan bij de nood aan warme communicatie en het vergroten van de bekendheid van de dienst Kwaliteitszorg. Hiervoor wenst de dienst Kwaliteitszorg over te gaan tot het organiseren van een afdelingsdag op 13 oktober 2022 om bovenstaande ideeën uit te werken. Op deze dag zullen alle 73 medewerkers van de dienst Kwaliteitszorg aanwezig zijn. 

Voor het uitvoeren van de afdeling dag werd er een offerte opgevraagd bij D-NA, via het raamcontract van Stad Antwerpen. Deze offerte bestaat uit volgende zaken:

  • 5 dagdelen voorbereiding, inclusief 1 dagdeel buffer voor eventueel extra materiaal.
  • 8 dagdelen faciliteren  
  • 1 dagdeel verwerking

De dienst Aankoop van Politiezone Antwerpen vraagt het geraamde bedrag van 10.200,00 EUR (inclusief 21% btw) voor 2022 vast te leggen, om de facturen voor het organiseren van ontwikkelinitiatieven teamcoaching aan de firma D-NA CVBA, Grensstraat 47, 3010 Leuven, ondernemingsnummer 0841.302.576, te kunnen betalen.

Juridische grond

Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave bedraagt 10.200,00 EUR (inclusief 21% btw) en kan verrekend worden op de gewone politiebegroting 2022. Op budgetpositie 33000_12202 is voldoende krediet beschikbaar.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het geraamde bedrag van 10.200,00 EUR (inclusief 21% btw) voor organiseren van ontwikkelinitiatieven teamcoaching wordt vastgelegd op de firma D-NA CVBA, Grensstraat 47, 3010 Leuven, ondernemingsnummer 0841.302.576.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Vastlegging krediet 2022 voor het organiseren van ontwikkelinitiatieven teamcoaching.

D-NA CVBA, Grensstraat 47, 3010 Leuven, ondernemingsnummer 0841.302.576.
10.200,00 EUR (inclusief 21% btw) budgetplaats: 60010
budgetpositie: 33000_12202
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200
4006061511