Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07457 - Politiezone Antwerpen - Gedetacheerd personeelslid van de federale politie. Terugvordering loonkosten. Vastleggen krediet 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07457 - Politiezone Antwerpen - Gedetacheerd personeelslid van de federale politie. Terugvordering loonkosten. Vastleggen krediet 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_07457 - Politiezone Antwerpen - Gedetacheerd personeelslid van de federale politie. Terugvordering loonkosten. Vastleggen krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Politiezone Antwerpen krijgt maandelijks facturen toegezonden van de federale politie in verband met de detachering van één inspecteur van politie (INP) van de federale politie naar Politiezone Antwerpen. De detachering nam aanvang op 1 april 2019 en zal beëindigd worden op 31 december 2022

Argumentatie

De dienst Aankoop van Politiezone Antwerpen vraagt het geraamde bedrag van 43.400,00 EUR (vrij van btw) voor 2022 vast te leggen, om de facturen voor de aangerekende loonkosten van één INP van de federale politie naar Politiezone Antwerpen, aan federale politie, Kroonlaan 145 A, 1050 Elsene, ondernemingsnummer 0869.909.460, te kunnen betalen.

Juridische grond

De wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, inzonderheid artikel 33, titel V welk bepaalt dat de Nieuwe Gemeentewet van toepassing is op het beheer van de goederen en inkomsten van de lokale politie (Belgisch Staatsblad van 5 januari 1999).

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave wordt geraamd op 43.400,00 EUR (vrij van btw) en kan verrekend worden op de gewone politiebegroting. Voor het dienstjaar 2022 wordt op de budgetpositie 33000_12206 voldoende krediet voorzien.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het geraamde bedrag van 43.400,00 EUR (vrij van btw) voor de aangerekende loonkosten van één INP van de federale politie naar Politiezone Antwerpen, wordt vastgelegd op de federale politie, Kroonlaan 145 A, 1050 Elsene, ondernemingsnummer 0869.909.460.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbonnummer
Vastlegging van het krediet 2022 voor de aangerekende loonkosten van één INP van de federale politie naar Politiezone Antwerpen.

Federale Politie, Kroonlaan 145 A, 1050 Elsene, ondernemingsnummer 0869.909.460
43.400,00 EUR (vrij van btw)budgetplaats: 60020
budgetpositie: 33000_12206
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200
4006061527