Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07454 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract GAC_2019_00941 voor het aankopen van volautomatische luchtreinigers voor geurbestrijding. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07454 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract GAC_2019_00941 voor het aankopen van volautomatische luchtreinigers voor geurbestrijding. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_07454 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract GAC_2019_00941 voor het aankopen van volautomatische luchtreinigers voor geurbestrijding. Vastlegging krediet 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het college heeft op 28 augustus 2020 goedgekeurd dat de raamovereenkomst voor het leveren van ecologisch verantwoorde reinigingsproducten en -materialen, op basis van bestek GAC_2019_00941, gegund werd aan de firma Boma NV, Noorderlaan 131, 2030 Antwerpen, ondernemingsnummer 0422.029.182 (jaarnummer 7154).

Argumentatie

Er is door beperkte ventilatiemogelijkheden in de collectieve cellen van regiokantoor City, Handelstraat 101-107, 2060 Antwerpen nood aan volautomatische luchtreinigers voor geurbestrijding.

Politiezone Antwerpen wenst twee volautomatische luchtreinigers voor geurbestrijding aan te kopen via het raamcontract GAC_2019_00941 bij de firma Boma NV, Noorderlaan 131, 2030 Antwerpen, ondernemingsnummer 0422.029.182.

Juridische grond

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, en latere wijzigingen. Artikel 47, §2 stelt dat een aanbestedende overheid die een beroep doet op een aankoopcentrale is vrijgesteld van de verplichting om zelf een plaatsingsprocedure te organiseren.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten, en latere wijzigingen.

Koninklijk Besluit van 18 april 2017 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren, en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave bedraagt 1.797,28 EUR (inclusief 21% btw) en kan verrekend worden op de buitengewone politiebegroting. Voor het dienstjaar 2022 is op de budgetpositie 33000_74451 voldoende krediet beschikbaar.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat het bedrag van 1.797,28 EUR voor de aankoop van twee volautomatische luchtreinigers voor geurbestrijding in de collectieve cellen van regiokantoor City, Handelstraat 101-107, 2060 Antwerpen via de gegunde raamovereenkomst GAC_2019_00941 wordt vastgelegd op de firma Boma NV, Noorderlaan 131, 2030 Antwerpen, ondernemingsnummer 0422.029.182.

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon

Vastleggen krediet 2022 voor de aankoop van twee volautomatische luchtreinigers voor geurbestrijding via het raamcontract GAC_2019_00941 voor de collectieve cellen van regiokantoor City, Handelstraat 101-107, 2060 Antwerpen

Boma NV, Noorderlaan 131, 2030 Antwerpen, ondernemingsnummer 0422.029.182


1.797,28 EUR (inclusief 21% btw) budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_74451
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200
4006061526