Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07588 - Ondersteuningsproduct - Middenstand en toerisme. Reglement ondersteuning bij renovatie voor Antwerpse handelspanden. Moorkensplein 27, 2140 Borgerhout. Vastlegging en betaling - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07588 - Ondersteuningsproduct - Middenstand en toerisme. Reglement ondersteuning bij renovatie voor Antwerpse handelspanden. Moorkensplein 27, 2140 Borgerhout. Vastlegging en betaling - Goedkeuring 2022_CBS_07588 - Ondersteuningsproduct - Middenstand en toerisme. Reglement ondersteuning bij renovatie voor Antwerpse handelspanden. Moorkensplein 27, 2140 Borgerhout. Vastlegging en betaling - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Op 25 april 2022 (jaarnummer 245) keurde de gemeenteraad het nieuwe Reglement ondersteuning bij renovatie voor Antwerpse handelspanden goed.

Zoals bepaald in het reglement kunnen eigenaars of huurders een aanvraag indienen voor een ondersteuning.

Er zijn verschillende soorten ondersteuningen: totale renovatie voorgevel gebouw, totale renovatie voorgevel winkelunit, ruwbouwwerken commerciële ruimte, inrichting commerciële ruimte, afbraak gesloten horecaconstructie, heropbouw gevel, enkel als resultaat van de afbraak van de gesloten horecaconstructie, verhoogde ondersteuning voor handelspanden in winkelgebieden en strategische horecakernen in heraanleg en tijdelijke verhoogde ondersteuning voorgevel gebouw en voorgevel winkelunit.

Op 28 februari 2022 diende Fond bvba, Moorkensplein 28, 2140 Borgerhout, ondernemingsnummer 0840.875.875, een aanvraag in voor het handelspand Moorkensplein 27, 2140 Borgerhout, voor volgende ondersteuningen en werken:
 

Soort ondersteuning

Aanvaarde factuur en factuurbedrag

Subsidiabel

Ruwbouwwerken commerciële ruimte (50% van het factuurbedrag exclusief btw met een maximum van 5.000,00 EUR)

Gyproc- en pleisterwerken
Totaalbedrag facturen: 13.418,38 EUR

5.000,00 EUR

Inrichting commerciële ruimte (50% van het factuurbedrag exclusief btw met een maximum van 5.000,00 EUR)

Schrijnwerk vast meubilair, nieuwe vloer
Totaalbedrag facturen: 14.197,83 EUR

5.000,00 EUR

Verhoogde toelage voorgevel gebouw (75% van het factuurbedrag exclusief btw met een maximum van 17.500,00 EUR)

Tegel- en pleisterwerken, blauwe steen
Totaalbedrag facturen: 37.957,69 EUR

17.500,00 EUR

Totaal subsidiabel


27.500,00 EUR

 

Argumentatie

Het ingediende dossier werd getoetst aan het Reglement ondersteuning bij renovatie voor Antwerpse handelspanden (jaarnummer 245). De aanvrager voldoet aan de voorwaarden om aanspraak te maken op een ondersteuning.

Juridische grond

De wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning op de aanwending van toelagen verleend door gemeenten. Besluit van de gemeenteraad van 25 april 2022  (jaarnummer 245) goedkeuring Reglement ondersteuning bij renovatie voor Antwerpse handelspanden. Het Kaderbesluit basisprincipes ondersteuningsbeleid goedgekeurd door de gemeenteraad op 26 oktober 2020 (jaarnummer 595). 

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 3° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat het college bevoegd is voor het financieel beheer.
Artikel 9 van het Reglement ondersteuning bij renovatie voor Antwerpse handelspanden bepaalt dat het college bevoegd is voor de toekenning van de toelage.

Algemene financiële opmerkingen

Een ondersteuning zal enkel uitbetaald worden wanneer er geen openstaande, niet-betwiste, vervallen schulden zijn ten aanzien van de stad Antwerpen.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de vastlegging van de ondersteuning aan Fond bvba, Moorkensplein 28, 2140 Borgerhout, ondernemingsnummer 0840.875.875, voor het bedrag van 27.500,00 EUR goed.


Artikel 2

Het college keurt de uitbetaling van de ondersteuning aan Fond bvba, Moorkensplein 28, 2140 Borgerhout, ondernemingsnummer 0840.875.875, voor het bedrag van 27.500,00 EUR goed.


Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Fond bvba
Moorkensplein 28
2140 Borgerhout
ondernemingsnummer:
0840.875.875
rekeningnummer:
BE63 3630 9544 4808
 27.500,00 EURbudgetplaats: 5318500000
budgetpositie: 664600
functiegebied: 2LWS010301A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA060500
budgetperiode: 2200
4505142666