Terug
Gepubliceerd op 20/10/2022

2022_CBS_07626 - District Antwerpen. Kipdorp, Korte Koepoortstraat, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Melkmarkt, Sint-Jacobsmarkt, Wijngaardbrug, Wolstraat, Borzestraat en Sudermanstraat. Wegeniswerken. SWOU10115 - Samenwerkingsovereenkomst. Ondertekening - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07626 - District Antwerpen. Kipdorp, Korte Koepoortstraat, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Melkmarkt, Sint-Jacobsmarkt, Wijngaardbrug, Wolstraat, Borzestraat en Sudermanstraat. Wegeniswerken. SWOU10115 - Samenwerkingsovereenkomst. Ondertekening - Goedkeuring 2022_CBS_07626 - District Antwerpen. Kipdorp, Korte Koepoortstraat, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Melkmarkt, Sint-Jacobsmarkt, Wijngaardbrug, Wolstraat, Borzestraat en Sudermanstraat. Wegeniswerken. SWOU10115 - Samenwerkingsovereenkomst. Ondertekening - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

faseactiedatumjaarnummer
definitief ontwerp
goedkeuring college
9 juli 20215748
definitief ontwerpgoedkeuring districtsraad  12 juli 2021428
bestek GAC_2022_02166

goedkeuring districtsraad Antwerpen
20 juni 2022

88

goedkeuring gemeenteraad Antwerpen
27 juni 2022
395

Stad Antwerpen, district Antwerpen, De Lijn en Water-link OV wensen werken uit te voeren binnen de ‘stadslus’. De stadslus is de stratenlus Kipdorpbrug, Sint-Jacobsmarkt, Kipdorp, Wijngaardbrug, Wolstraat, Korte Koepoortstraat, Melkmarkt (gedeelte van huisnummer 1 tot en met 12), Apostelstraat, Borzestraat (gedeelte ten zuiden van Lange Nieuwstraat), Sudermanstraat (gedeelte tussen Korte Nieuwstraat en Beggaardenstraat), Korte Nieuwstraat en Lange Nieuwstraat.

Op 9 juli 2021 (jaarnummer 5748) keurde het college en op 12 juli 2021 (jaarnummer 428) het districtscollege het definitief ontwerp goed.

Op 20 juni 2022 (jaarnummer 2022_DRAN_00088) keurde de districtsraad Antwerpen en op 27 juni 2022 (jaarnummer 2022_GR_00395) de gemeenteraad het bestek GAC_2022_02166 voor "Wegeniswerken Stadslus, Antwerpen" goed.
 Aangezien de partijen van oordeel zijn dat de uitvoering van deze werken in het algemeen belang dient te worden samengevoegd werd een samenwerkingsovereenkomst voor de studie en de uitvoering van de herinrichting van de stadslus, inbegrepen de riolering en de traminrichting opgemaakt.

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling legt de samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring voor.

Argumentatie

De samenwerkingsovereenkomst heeft tot doel de rechten en plichten van partijen vast te leggen met betrekking tot de studie en de werken die gezamenlijk zullen worden uitgevoerd voor de herinrichting van de stadslus.

De stad en het district Antwerpen zullen hierbij instaan voor de studie en heraanleg van de wegenis, met uitzondering van de spoorzones en de rioleringswerken die respectievelijk ten laste zijn van De Lijn en Water-link OV.

Het district Antwerpen treedt op als bouwheer en aanbestedende overheid.

Juridische grond

Art. 48 van  de wet van 17 juni 2016  inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten zegt dat in geval van een samengevoegde opdracht voor rekening van verschillende aanbestedende overheden en in voorkomend geval van privaatrechtelijke personen, duiden de betrokken personen de overheid of entiteit aan die in hun naam in de hoedanigheid van aanbestedende overheid zal optreden.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges gecoördineerd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.

In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld. De Melkmarkt is een bovenlokale straat.

De Borzestraat, Kipdorp, Kipdorpbrug, Korte Koepoortstraat, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Sint-Jacobsmarkt, Sudermanstraat, Wijngaardbrug en de Wolstraat zijn lokale straten.

Het college is bevoegd voor het bovenlokaal budget.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget wordt voorzien van 2022-2025 op 5002500000/SBT11363/224/2ANT010506M01720 en  5153000000/224/2LMS010104M01720/SUB_NR/INTERN/2SA020200/2300-2500.

De kosten voor de studie en het ontwerp van de rioleringswerken ten laste van Water-link zullen verrekend worden op: 2LMS010104M01720/5153000000/224/SUB_NR/2023 en 2LMS010104M01720/5153000000/150440/SUB_NR/2023.

Beleidsdoelstellingen

9 - Decentralisatie
2ANT01 - De kern van een moderne, leefbare en bruisende stad
2ANT0105 - Leefbaar district
2ANT010506 - Investeringsplan fietsen
2ANT010506M01720 - SWOU10115 Apostelstraat, Borzestraat, Kipdorp, Korte Koepoortstraat, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Melkmarkt, Sint-Jacobsmarkt, Sudermanstraat, Wijngaardbrug, Wolstraat (stadslus)
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0101 - De grote verbinding
2LMS010104 - Ambitieuze Modal Split (OV + fiets)
2LMS010104M01720 - SWOU10115 Apostelstraat, Borzestraat, Kipdorp, Korte Koepoortstraat, Korte Nieuwstraat, Lange Nieuwstraat, Melkmarkt, Sint-Jacobsmarkt, Sudermanstraat, Wijngaardbrug, Wolstraat (stadslus)

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de samenwerkingsovereenkomst met district Anwerpen, Water-link OV en de Vlaamse vervoersmaatschappij De Lijn goed, voor de studie en de uitvoering van de herinrichting van de stadslus, inbegrepen de riolering en de traminrichting.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.