Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07547 - Stedelijk patrimonium. Handschoenmarkt z.n., Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Belforttoren - Aanstelling campanoloog voor de restauratie van de luidklokken - Kennisneming

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis
Kennis genomen

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07547 - Stedelijk patrimonium. Handschoenmarkt z.n., Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Belforttoren - Aanstelling campanoloog voor de restauratie van de luidklokken - Kennisneming 2022_CBS_07547 - Stedelijk patrimonium. Handschoenmarkt z.n., Onze-Lieve-Vrouwekathedraal. Belforttoren - Aanstelling campanoloog voor de restauratie van de luidklokken - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Fase
Bestuursorgaan
Datum
Jaarnummer
samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en stad Antwerpencollege19 november 20219146


Argumentatie

Het gelui van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal is in slechte staat, enkele klokken kunnen niet meer geluid worden. Het gelui omvat het geheel van luidklokken met bijhorend juk, luidmotoren, elektrische aansturing en de klokkenstoel (houten structuur waaraan de klokken hangen). Een restauratie van het gelui dringt zich op.

Zeven van de acht luidklokken zijn eigendom van de kathedrale kerkfabriek, één luidklok evenals de klokkenstoel is eigendom van de stad Antwerpen. Al de klokken bevinden zich in de Belforttoren welke tevens eigendom is van de stad Antwerpen.

Tijdens een overleg tussen de provincie Antwerpen, de stad Antwerpen en het agentschap Onroerend Erfgoed werd gesteld dat er een premie aangevraagd kan worden voor de restauratie van het gelui op voorwaarde dat:

  • er één restauratiedossier opgemaakt wordt voor alle luidklokken en de klokkenstoel;
  • er één klokkendeskundige (campanoloog) aangesteld wordt om stad en provincie bij te staan;
  • de restauratiewerkzaamheden zullen uitgevoerd worden door één en dezelfde aannemer voor alle luidklokken en de lokkenstoel en dit in één fase.

Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld tussen de provincie Antwerpen en de stad Antwerpen waarin de manier van samenwerken tussen de partijen werd bepaald. In zitting van 19 november 2021 keurde het college deze overeenkomst goed (jaarnummer 9146).

Volgens deze overeenkomst treedt de provincie Antwerpen op in naam van de stad als aanbestedende overheid voor de procedure en de uitvoering van de overheidsopdracht.

Voor het dossier “Restauratie luidklokken� van de Onze-Lieve-Vrouwkathedraal en de Belforttoren dient een campanoloog aangesteld te worden die optreedt als ontwerper/adviseur.

Hiervoor heeft de provincie Antwerpen een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking uitgeschreven.
De provincie ontving volgende twee offertes: 

  • Henk Verhoef, Amsterdam (Nederland);
  • Het Molenpad Europa, Gideon Bodden, Gouda (Nederland).

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver met de economisch meest voordelige offerte, gebaseerd op de voorziene gunningscriteria, zijnde Henk Verhoef, Amsterdam (Nederland) voor de prijs van 10.628,00 EUR + 2.231,80 EUR (21% btw) = 12.859,88 EUR inclusief btw (= deel provincie Antwerpen + deel stad Antwerpen).

Artikel 13, §2 Vergoeding klokkendeskundige (= campanoloog) van de samenwerkingsovereenkomst bepaalt het volgende:
“De erelonen voor de klokkendeskundige zijn verschuldigd pro rata van de inschrijvingsbedragen voor de verschillende delen verdeeld over Partijen.
De exacte verdeling kan pas bij gunning van de restauratiewerken worden bepaald en wordt, na gunning van de opdracht, als addendum bij deze overeenkomst vastgelegd. De betaling van de prestaties van de klokkendeskundige zal daarom in eerste instantie door de provincie Antwerpen gebeuren. Nadien zal de provincie Antwerpen het door de stad Antwerpen verschuldigde ereloon terugvorderen."

Bijgevolg dient er nu nog geen bestelbon goedgekeurd te worden.

Juridische grond

Artikel 48 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt dat twee of meer aanbestedende overheden kunnen overeenkomen om bepaalde specifieke opdrachten gezamenlijk te plaatsen. Wanneer een volledige plaatsingsprocedure gezamenlijk wordt doorlopen namens en voor rekening van alle betrokken aanbestedende overheden, zijn zij gezamenlijk verantwoordelijk voor het nakomen van hun verplichtingen. Dit geldt ook wanneer een aanbestedende overheid de plaatsingsprocedure beheert en optreedt voor rekening van zichzelf en voor rekening van de andere betrokken aanbestedende overheden.
Als een plaatsingsprocedure niet in haar geheel wordt uitgevoerd namens en voor rekening van de betrokken aanbestedende overheden, zijn zij alleen gezamenlijk verantwoordelijk voor de gezamenlijk uitgevoerde delen. Elke aanbestedende overheid is als enige verantwoordelijk voor het nakomen van haar verplichtingen met betrekking tot de delen die zij in eigen naam en voor eigen rekening uitvoert. De koning kan de nadere bijkomende materiële en procedurele regels bepalen voor de uitvoering van de gezamenlijke opdrachten.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Conform artikel 56 § 3, 1° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 is het college bevoegd voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen.

Algemene financiële opmerkingen

Uitgaven

Er is voor dit project in de meerjarenbegroting 90.000,00 EUR beschikbaar (voor erelonen en werken).

De uitgaven voor dit werk zijn ingeschreven op SUB_NR /INTERN/2300 & 2400/5322000000/221/2SBS070102P04893/2SA080119 en zullen per ika-light verschoven worden naar SBT11289 /INTERN/2300 & 2400/5322000000/221/2SBS070102P04893/2SA080119.

Inkomsten 

Geraamde premie aandeel stad 18.000,00 EUR.

De ontvangsten voor deze werken worden ingeschreven bij AMJP6 op SBT11289/INTERN/2300 & 2400 /5322000000/150400/2SBS070102P04893/2SA080119.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college neemt kennis van de gunningsbeslissing van de provincie Antwerpen betreffende de studieopdracht voor de restauratie van de luidklokken van de Onze-Lieve-Vrouwekathedraal en de Belforttoren die wordt gegund aan Henk Verhoef, Tussen Kadijken 20, 1018 BC Amsterdam, Nederland, ondernemingsnummer Kamer van Koophandel Amsterdam nr. 34342975, voor een bedrag van 10.628,00 EUR + 2.231,88 EUR (21% btw) = 12.859,88 EUR.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.