Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07620 - Organisatie en logistieke ondersteuning - Geitestoet - 25 september 2022 - centrum Wilrijk - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07620 - Organisatie en logistieke ondersteuning - Geitestoet - 25 september 2022 - centrum Wilrijk - Goedkeuring 2022_CBS_07620 - Organisatie en logistieke ondersteuning - Geitestoet - 25 september 2022 - centrum Wilrijk - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 13 oktober 2021 diende het district Wilrijk de aanvraag in om samen met Geitestoet vzw de Geitestoet 2022 te organiseren in het centrum van Wilrijk op zondag 25 september 2022. 

De Geitestoet is een vijfjaarlijks folkloristisch evenement in het district Wilrijk en behoort tot de top van Vlaamse stoeten. De eerste Geitestoet vond plaats in 1965, de tweede in 1990. Gezien het overweldigend succes besloot de Geitestoet vzw om de stoet vanaf dan elke vijf jaar te organiseren.
De vorige editie was op 20 september 2015. Deze achtste editie kon door corona niet eerder plaatsvinden.

De stoet vertelt de geschiedenis en de folklore van Wilrijk. Praalwagens, honderden gekostumeerde deelnemers en choreografische groepen rijden en stappen langs 70.000 verwachtte bezoekers.

De Geitestoet start om 15.30 uur en volgt dit parcours: Gallaitlaan, Alfons Chantrainestraat, Heldenplein, Lode Brionstraat, Doornstraat, Bist, Heistraat, Jules Moretuslei, Koning Albertstraat, Kleinesteenweg, Vuurmolenstraat (ontbinding).
De stoet wordt opgesteld vanaf 09.00 uur in Boekstraat, Oudestraat, Jozef Cuyverstraat, Gallaitlaan en de Sint-Jan Vianneystraat.

Het parcours wordt afgesloten vanaf 11.00 uur en wordt na de ontbinding van de stoet systematisch weer vrij gemaakt. Ten laatste om 19.00 uur is het parcours terug vrij (met uitzondering van de Bist). 

Randanimatie is te vinden op de Bist. Naast een kinderdorp en kermis, staat er ook een podium al waar er tussen 12.00 uur en 19.00 uur optredens zijn.

Het programma van de Geistestoet 2022 op de Bist ziet uit als volgt uit:

12.00 – 13.00 uur 

DJ Wapper/Jukebox

13.05 – 13.35 uur

Drumpresentatie 

13.40 – 14.10 uur

Dans act 

14.15 – 14.40 uur

Showkorps  

14.45 – 15.15 uur

Aanleren Wapper lied 

15.15 – 15.30 uur

Gendarme

15.30 - 17.00 uur

STOET

17.05 – 17.20 uur

Lange Wapper lied 

17.20 – 18.25 uur

Harmonie St. Bavo

18.30 - 19.00 uur

Sam Gooris


De toegang tot de Geitestoet is gratis. 

Volgende lokale horeca-uitbaters vroegen via de evenementenvergunningsprocedure de toelating om op zondag 25 september 2022 een tapinstallatie of terras of uitbreiding van hun terras te plaatsen ter gelegenheid van de Geitestoet:

 • Den Esprit, Bist 10;
 • Jules, Jules Moretuslei 265 (enkel statafels);

De horecazaken die op het parcours gelegen zijn, krijgen omwille van veiligheidsredenen enkel toelating om enkele statafels op de stoep te plaatsen. Zo blijft een vlotte doorgang van het publiek mogelijk. 

Mobiliteit 

 • Er wordt een mindervalidenparking voorzien onder de brug van de A12 tussen de Jules Moretuslei en R11.
 • Fietsenparking wordt voorzien op drie plaatsen: onder de brug van de A12 tussen de Jules Moretuslei en Kleine Steenweg, op het kerkplein in de Sint Bavostraat en op de Krijgslaan ter hoogte van het skatepark.
 • Parking medewerkers/paardenvervoer/praalwagens wordt tevens voorzien onder de brug van de  A12 ter hoogte van de Boekstraat. Het Agentschap Wegen en Verkeer heeft hiervoor een vergunning gegeven.
 • De Lijn zorgt voor de nodige omleidingen. 

De opbouw van het evenement start op 19 september 2022 om 12.00 uur. De afbraak is ten laatste beëindigd op 28 september om 18.00 uur.

Het evenement werd uitvoerig besproken op het AGEV-overleg van 12 juli 2022.

Argumentatie

Het evenement heeft een open karakter en richt zich tot alle Antwerpenaren en bezoekers van de stad Antwerpen. 

De toegang is gratis. 

Het evenement werd onderzocht door alle bevoegde stadsdiensten en kreeg een positieve opportuniteitsbeoordeling van het evenemententeam omwille van de aantrekkingskracht voor zowel lokale inwoners als toeristen door het folkloristisch karakter. 

Volgens het stedelijk evenementenkader valt dit evenement onder een categorie 1 (evenement in eigen organisatie). 

Juridische grond

Op 9 maart 2018 (jaarnummer 2138) keurde het college het gewijzigde evenementenkader goed.

Op 14 december 2020 (jaarnummer 751) keurde de gemeenteraad  het retributiereglement op inname van het openbaar en privaat domein van de stad Antwerpen voor evenementen en manifestaties 2021-2025 goed.

Op 16 december (jaarnummer 715) keurde de gemeenteraad het gebruiksreglement betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2020-2025 goed.

Op 17 december 2019 (jaarnummer 716) keurde de gemeenteraad het retributiereglement betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2020-2025 goed.

Op 30 november 2018 (jaarnummer 10142) keurde het college de wijziging van de retributiezones in verband met het retributiereglement inname openbaar domein voor evenementen en manifestaties goed. 

Adviezen

MV - Bevolkingszorg Gunstig advies

U dient te voldoen aan de voorwaarden zoals beschreven in de bijlagen van FOD Volksgezondheid. 

Er wordt een medisch dispositief geadviseerd dat bestaat uit: 

 • 2 bestafte ambulances 
 • een hulppost van minimaal 36m² met 2 hulpverleners
 • 3 BLS-ploegen op het terrein
SW - Milieuvergunningen Gunstig onder voorwaarden

Voor de stoet wordt er geen norm geadviseerd. De immissienorm voor het podium aan de Bist wordt vastgelegd op gemiddeld 90 dB(A), uitgedrukt als LAeq,15min.

Brandweer - preventie Gunstig onder voorwaarden

De organisator dient de standaardvoorwaarden voor evenementen van Brandweer Zone Antwerpen alsook de hieronder bijgevoegde extra voorwaarden strikt na te leven. 

Link naar standaardvoorwaarden: https://www.antwerpen.be/info/52d5051a39d8a6ec798b45ac/brandpreventieevenementen


Extra aandacht voor standaardvoorwaarde 2201:

Altijd een vrije doorgang van minimaal 4 m hoogte en 4 m breedte voorzien: 

Opstelling in de straat: 

Altijd 4 m vrije doorgang voorzien voor de voertuigen van de hulpdiensten op de rijbaan. Deze breed-te is niet enkel bedoeld om de voertuigen van de brandweer door te laten maar ook om ze te kunnen opstellen. 

Opstelling op een plein: 

Gebouwen rond het plein moeten bereikbaar zijn voor de voertuigen van de hulpdiensten, hier ook 4 m vrije doorgang voorzien


Extra aandacht voor standaardvoorwaarde 2283:

massabeheersing (crowd control) bij evenementen met 3000 personen of meer op het drukste mo-ment

De organisator neemt de nodige en voldoende maatregelen op het gebied van massabeheersing (crowd control) om drummen en gevaarlijk dichte concentraties van personen in het publiek te voorkomen en tijdig ongedaan te maken.

De organisator weet op elk moment hoeveel publiek aanwezig is op de afgesloten evenementensite.

Bij oververzadiging van de afgesloten evenementensite communiceert de organisator dit op verschil-lende locaties naar het publiek (indien nodig ook buiten de evenementensite).

De organisator zorgt voor systeem van publieksinformatie dat eenvoudige boodschappen aan het pu-bliek kan bezorgen. De informatiebronnen zijn strategisch opgesteld zodat ze kunnen bijdragen tot de massabeheersing. Ze zijn bedienbaar door de organisator of zijn medewerkers. De informatiebronnen worden gebruikt met vooraf besproken boodschappen of aangepast aan de noodzaak.

Politiezone Antwerpen/Openbare Orde/Evenementen Gunstig advies
SB - Logistiek - Bijzondere opdrachten en feestmateriaal Gunstig advies

Standaardvoorwaarden
Dit evenement kan plaatsvinden, indien aan de voorwaarden beslist in de gemeenteraadsbesluiten van 26 maart 2018 (jaarnummers 192 en 193) wordt voldaan.
Daarin wordt onder meer bepaald dat organisatoren zelf moeten instaan voor de reiniging van de locatie en de verwijdering van afvalstoffen tijdens en/of na het evenement of de opname.
Indien bij controle blijkt dat de reinheid onvoldoende is, kan een niet-geplande reinigingstaak worden uitgevoerd op initiatief van de stad Antwerpen.
De kosten hiervan worden doorgerekend aan de organisator van het evenement of de opname volgens de bepalingen van het retributiereglement.

De organisator dient de evenementen- of opnamesite in dezelfde staat achter te laten als men deze aantrof voor aanvang van het evenement of de opname.
Iedere bewijslast met betrekking tot de staat van de site voor ingang van het evenement of de opname ligt bij de organisator.
De site is proper voor aanvang, tenzij anders gemeld én aangetoond door de organisator voor het begin van het evenement of de opname
(de melding gebeurt telefonisch naar 03 338 41 79 én per mail met foto’s als plaatsbeschrijving naar ama@stad.antwerpen.be).

Alle zwerfvuil afkomstig van het evenement of de opname (ook het afval verspreid in omliggende straten en pleinen), wordt onmiddellijk na afloop opgeruimd.
Bij het niet naleven van deze voorwaarde worden de kosten voor de reiniging aan de organisator doorgerekend.
Het is verboden confetti of serpentines uit te delen.
Bij het bewegwijzeren zorgt de organisator ervoor dat er niets op stadsmeubilair of op de grond wordt aangebracht (zoals bijvoorbeeld plakband, krijtverf,...)

De organisator voorziet voldoende sluitende afvalcontainers op de openbare weg om zwerfvuil te vermijden. Hij is eveneens verantwoordelijk om deze afvalcontainers tijdig te (laten) ledigen.
Indien de organisator afvalcontainers ontleent van de stad Antwerpen, zorgt hij zelf voor het beheer en de bewaking van de afvalcontainers en dit voor de periode die in het aanvraagformulier staat.
De organisator zorgt ervoor dat er geen klein gevaarlijk afval, grofvuil, olie, gasflessen en/of glas in de containers gedumpt wordt.

SB - EFMF - evenementen Gunstig advies
OS - Business en Innovatie Gunstig advies
SB - EFMF - Markten en Foren Gunstig onder voorwaarden

De organisator dient rekening te houden met de wekelijkse dinsdagmarkt op de Bist. Het gehele marktterrein incl. brandweerroutes op dinsdag moet vrij blijven voor marktgebeuren van 5.30 uur tot en met 15 uur. In bijlage vindt u het marktplan.

SB - EFMF - district Wilrijk Gunstig advies

Mits naleving van het evenementenkader en de stedelijk politiecodex.

De organisatie dient ten allen tijde rekening te houden met de door de overheid opgelegde maatregelen tegen de verspreiding van het Coronavirus, die gelden op het moment dat het evenement zal plaatsvinden. Meer info op https://www.info-coronavirus.be/

SW - B&O - Interventies Gunstig onder voorwaarden

Er mag geen schade toegebracht worden aan de openbare weg of straatmeubilair en het wegnemen van straatmeubilair dient tijdig aangevraagd worden.

SB - Dierenwelzijn Gunstig onder voorwaarden

De stedelijke dienst dierenwelzijn heeft kennis genomen van het evenement ‘Geitestoet dat plaatsvindt op 25 september 2022 in Wilrijk en verleent positief advies op voorwaarde dat volgende richtlijnen strikt worden nageleefd: 

 • De organisator zorgt ervoor dat de veiligheid en het welzijn van de aanwezige dieren en mensen niet in het gevaar komt en treft hiervoor de nodige maatregelen. 
 • Er moet voldoende drinkwater en voeding voorzien worden voor de aanwezige dieren. 
 • Er wordt voldoende stro als vloerbedekking voor de dieren voorzien.
 • Er worden rustplaatsen (bij hoge temperaturen met beschutting voor schaduw) voorzien met voldoende drinkwater voor de dieren die meelopen in de stoet. De dieren moeten voldoende rustpauzes krijgen. 
 • Aangebonden dieren moeten over voldoende bewegingsvrijheid beschikken zodat ze zowel kunnen rechtstaan als liggen en voedsel en drinkwater kunnen bereiken. 
 • De dieren mogen niet gevoederd worden door het publiek. 
 • Er wordt voldoende tijd en plaats voorzien om de dieren rustig af te laden, alsook de afstand tot het publiek te bewaren tijdens het uitladen van de dieren. 
 • De dieren staan steeds onder begeleiding van hun eigenaar. 
 • De dieren worden niet blootgesteld aan geluid dat hen angstig of onrustig maakt.
 • Er is permanent toezicht door opgeleid personeel op de interactie tussen mens en dier.
 • Bij een temperatuur boven 32°C mogen geen dieren ingezet worden. 
 • De aanwezige dieren worden na het evenement terug gebracht naar hun vertrouwde omgeving/dierenverblijven. 
 • Er is een erkende dierenarts aanwezig op het parcours en deze is steeds bereikbaar op gsm. De dierenarts kan omwille van veiligheids- of gezondheidsredenen (geen zieke dieren laten deelnemen in de stoet) alsook inbreuken op het dierenwelzijn, dieren uit de stoet weren. 
 • Het educatieve aspect wordt benadrukt door het verspreiden van informatie over het houden en verzorgen van de aanwezige dieren.


Volgende wetgeving moet strikt worden opgevolgd:

- De regels inzake het transport van de dieren moeten in overeenstemming zijn met het KB van 9 juli 1999 betreffende de erkenningsvoorwaarden van vervoerders, handelaars, stopplaatsen en verzamelcentra. 

- De beheerder van de dieren is in orde met alle wetgeving omtrent het houden van deze dieren (zoals voorgeschreven door dierengezondheidszorg KB van 3 juni 2007 betreffende de identificatie en de registratie van schapen, geiten en hertachtigen) en het transporteren van deze dieren. (Verordening (EG) Nr.1/2001 van de Raad van 22 december 2004 inzake bescherming van dieren tijdens het vervoer en daarmee samenhangende activiteiten en tot wijziging van de Richtlijnen 64/432/EG en van Verordening (EG) nr.1255/97).

Art. 19. § 1. Het is het verboden om deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden met dieren waarbij een bij artikel 17bis verboden ingreep is verricht. (3) (18) § 2. Het is verboden een dier dat een bij artikel 17bis verboden ingreep heeft ondergaan tot een tentoonstelling, keuring of wedstrijd toe te laten. (3) § 2bis. Paragraaf 1 en 2 zijn ook van toepassing op dieren die na de inwerkingtreding van het decreet van 23 maart 2018 houdende de wijziging van artikel 3 en artikel 19 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, een ingreep ondergaan hebben als vermeld in artikel 17bis, § 2, 1°. (18) § 3. Het verhandelen van dieren waarbij een bij artikel 17bis verboden ingreep is verricht, is verboden. (3) § 4. De bepalingen van de voorafgaande paragrafen zijn niet van toepassing indien bewijzen kunnen worden voorgelegd dat de ingreep is verricht voor het van kracht worden van het in artikel 17bis bedoelde verbod. (3)   

Art. 17bis. § 1. Het is verboden één of meer ingrepen bij een gewerveld dier te verrichten, waarbij één of meerdere gevoelige delen van het lichaam worden verwijderd of beschadigd. (3) § 2. Het bepaalde in § 1 is niet van toepassing op : 1° ingrepen waarvoor een diergeneeskundige noodzaak bestaat; 2° ingrepen die op grond van de wetgeving inzake de dierenziektenbestrijding verplicht zijn; 3° ingrepen met het oog op het nutsgebruik van het dier of op de beperking van de voortplanting van de diersoort. De Koning stelt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de lijst van deze ingrepen vast en bepaalt de gevallen waarin en de wijze waarop die ingrepen mogen worden uitgevoerd. (3)

 

Concreet: Dieren waarvan de oren of staart na 15 april 2018 gecoupeerd werd(en) mogen niet deelnemen aan wedstrijden, keuringen of tentoonstellingen ook niet als de ingreep plaats vond om medische redenen.

 ndien aan bovenvermelde verplichtingen niet wordt voldaan of een inbreuk wordt vastgesteld op het vlak van dierenwelzijn, behoudt de stad Antwerpen zich het recht voor de vergunning in te trekken.

SW - Mobiliteitsadvies en ondersteuning Gunstig onder voorwaarden

mits toepassing opmerkingen AGEV-vergadering

Beleidsdoelstellingen

5 - Bruisende stad
1SBR07 - Evenementen versterken de verschillende troeven van de stad op lokaal, nationaal en internationaal niveau
1SBR0702 - Het faciliteren van evenementen en filmproducties over het ganse grondgebied onderstreept de verschillende troeven van de stad
1SBR070201 - Het is eenvoudig, klantvriendelijk en efficiënt om digitaal evenementen- en filmtoelatingen aan te vragen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de effectieve organisatie van de Geitestoet door het district Wilrijk en Geitestoet vzw, zoals hierboven beschreven, op 25 september 2022 in het centrum van Wilrijk goed. De organisatoren dienen hierbij de voorwaarden die in de adviezen worden vermeld na te leven.

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan:

SB/L/BOF om logistieke ondersteuning te verlenen volgens order dossiers DUM 7724, 7725, 7726, 7728, 8658, 8852, 9598, 10797, 11326, 11401, 11748.
SR/BIT
om opkuis te voorzien na ontbinding van de stoet.
LP/OO/E
 • om parkeerverbodsborden te plaatsen langs het parcours en voor (fiets)parkings in de omgeving.
 • om het parcours verkeersvrij te maken op de dag van het evenement.
 • om politiebegeleiding te voorzien volgens de gemaakte afspraken.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.