Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07621 - Organisatie en logistieke ondersteuning - Reuzenstoet Borgerhout - 24 september 2022 - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07621 - Organisatie en logistieke ondersteuning - Reuzenstoet Borgerhout - 24 september 2022 - Goedkeuring 2022_CBS_07621 - Organisatie en logistieke ondersteuning - Reuzenstoet Borgerhout - 24 september 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 21 maart 2022 diende De Reuzen VZW (met ondernemingsnummer 0834.011.740) Turnhoutsebaan 92, 2140 Borgerhout, vertegenwoordigd door de heer Wietse Vermeulen, een aanvraag in om de Reuzenstoet Borgerhout te organiseren in het district Borgerhout op zaterdag 24 september 2022.

De Reuzenstoet is een belangrijke en jaarlijkse traditie in Borgerhout. De stoet bestaat uit twee delen. Tijdens het eerste deel rijden de Reuskens door Borgerhout extra muros en tijdens het tweede deel organiseren ze een grotere stoet met de Reuskens, fanfares, praalwagens en vele nieuwe reuzen, die rijden van extra muros naar intra muros.
Ze betrekken scholen, lokale verenigingen en buurten om nieuwe Reuzen te maken via een sociaal-artistiek project. Het is een gemeenschapsgebonden project waar vele mensen aan deelnemen of naar komen kijken.

Planning van het evenement

 • 07.00 uur: start opbouw;
 • 09.00 uur: start rommelmarkt Laar - Kattenberg - Drink;
 • 10.30 uur: vertrek Reuzenwagen + maagdenwagen aan de Groendienst met politiebegeleiding;
 • 11.00 uur: start braderij Turnhoutsebaan, Engelselei en Gitschotellei;
 • 11.00 uur: start feest Tuinwijk;
 • 11.00 uur: start buurtfeest Vosplein;
 • 11.15 uur: start Reuzenstoet in Gitschotelhof - deel 1;
 • 11.20 uur: doortocht Reuzenstoet Vosplein;
 • 11.30 uur: doortocht Reuzenstoet Gitschotellei;
 • 11.30 uur: vertrek overige praalwagens aan de Groendienst met politiebegeleiding;
 • 12.45 uur: aankomst Reuskens in de Tuinwijk;
 • 14.00 uur: start Reuzenstoet in Tuinwijk - deel 2;
 • 14.30 uur: doortocht Reuzenstoet Turnhoutsebaan;
 • 15.15 uur: aankomst Reuzenstoet Moorkensplein;
 • 16.00 uur: aankomst Reuskens op Moorkensplein;
 • 17.00 uur: vertrek praalwagens terug naar Groendienst met politiebegeleiding;
 • 17.00 uur: start feest Moorkensplein;
 • 23.59 uur: einde feest Moorkensplein.

Traject van de optocht

STOET DEEL 1: 11.15 uur - 13.05 uur
Lodewijk Van Berckenlaan - Vosstraat - Gitschotellei - Bacchuslaan (korte pauze)- Berchemlei - Dr. van de Perrelei - Luitenant Lippenslaan - Morckhovenlei - Kerkendijk - Jagersstraat - Griffier Schobbenslaan (aankomst Tuinwijk).

STOET DEEL 2: 14.00 uur - 16.00 uur
Tuinwijk (opstelling Reuzen in de Griffier Schobbenslaan en Collegelaan) - Griffier Schobbenslaan - Jagersstraat - Collegelaan - Stenen brug - Turnhoutsebaan - Kroonstraat - Zonstraat - Moorkensplein (eindpunt / reuzen opstellen in de Mellaertsstraat).

Argumentatie

Het evenement heeft een open karakter en richt zich tot alle Antwerpenaren en bezoekers van Antwerpen. Het werd uitgebreid besproken met alle bevoegde stadsdiensten op vlak van veiligheid en kreeg een positieve opportuniteitsbeoordeling van het evenemententeam omwille van de professionele organisatie en de aantrekkingskracht voor zowel lokale inwoners als toeristen.

Dit evenement wordt volgens het evenementenkader ingedeeld in categorie 2: evenementen in co-organisatie met de groep stad Antwerpen.

De reuzenstoet behoort tot het culturele erfgoed van de stad en haar districten en draagt bij tot de uitstraling van het district Borgerhout.

Juridische grond

Op 9 maart 2018 (jaarnummer 2138) keurde het college het gewijzigde evenementenkader goed.

Op 14 december 2020 (jaarnummer 751) keurde de gemeenteraad  het retributiereglement op inname van het openbaar en privaat domein van de stad Antwerpen voor evenementen en manifestaties 2021-2025 goed.

Op 16 december 2019 (jaarnummer 715) keurde de gemeenteraad het gebruiksreglement betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2020-2025 goed.

Op 17 december 2019 (jaarnummer 716) keurde de gemeenteraad het retributiereglement betreffende de logistieke ondersteuning van evenementen, filmopnames en fotoreportages 2020-2025 goed.

Op 17 december 2019 (jaarnummer 772) keurde de gemeenteraad de gewijzigde versie van het retributiereglement voor de tijdelijke inname van parkeerplaatsen door middel van verkeerssignalisatie goed voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2025.

Op 30 november 2018 (jaarnummer 10142) keurde het college de wijziging van de retributiezones in verband met het retributiereglement inname openbaar domein voor evenementen en manifestaties goed.

Adviezen

SB - EFMF - Markten en Foren Gunstig advies

Het evenement reuzenstoet en de kermis Reuzenstoetfoor gaan elk jaar samen door. In bijlage het kermisplan van de Reuzenstoetfoor.

OS - Business en innovatie Gunstig advies
MV - Bevolkingszorg Gunstig advies
SW - Milieuvergunningen Gunstig advies
SD - Dierenwelzijn Gunstig advies

De stedelijke dienst dierenwelzijn heeft kennis genomen van het evenement ‘Reuzenstoet Borgerhout’ dat plaatsvindt op 24 september 2022 en verleent positief advies op voorwaarde dat volgende richtlijnen strikt worden nageleefd:

 • De paarden moeten volgende verzorging krijgen: 10 minuten rust na een werktijd van 60 minuten, de paarden moeten tijdens de rust voldoende beschermd zijn tegen extreme weersomstandigheden en moeten voldoende drinkwater krijgen. 
 • De aanwezige dieren worden niet blootgesteld aan geluid dat hen angstig of onrustig maakt.
 • De aanwezige dieren worden na het evenement terug gebracht naar hun vertrouwde omgeving.
 • De organisator zorgt ervoor dat de veiligheid en het welzijn van de aanwezige dieren niet in het gevaar komt.
 • De organisator moet een contract hebben met een dierenarts die altijd bereikbaar is voor het geval de dieren medische hulp nodig hebben. 
 • Er is permanent toezicht door deskundig personeel op de interactie tussen mens en dier.
 • Het advies van de stedelijke dienst dierenwelzijn wordt integraal opgenomen in het collegebesluit.

Voor de koetspaarden geldt volgende: 

 • De koetsier moet volgende documenten bij zich hebben tijdens het evenement: een bewijs dat de burgerlijke aansprakelijkheid van de exploitant en de koetsiers gedekt zijn tijdens het evenement, een kopie van het paspoort en een gezondheidsattest van de in te zetten paarden. Dit attest moet afgeleverd worden door een dierenarts en mag maximum 1 maand oud zijn. Het attest moet volgende gegevens bevatten: de paarden verkeren in goede gezondheid, de paarden zijn vrij van parasieten of hebben recent een antiparasitaire behandeling ondergaan, de paarden zijn gevaccineerd tegen griep en zijn geschikt om te worden ingezet. 
 • De paarden moeten volgende verzorging krijgen: 10 minuten rust na een werktijd van 60 minuten, de paarden moeten tijdens de rust voldoende beschermd zijn tegen extreme weersomstandigheden en moeten voldoende drinkwater krijgen. 
 • De aanwezige dieren worden na het evenement terug gebracht naar hun vertrouwde omgeving.
 • De organisator zorgt zelf voor het verwijderen van uitwerpselen van de paarden en eventueel ander afval tijdens de gehele rondrit. 

De koets moet voldoen aan de volgende voorwaarden: 

 • De wielen van de wagen moet op het loopvlak voorzien zijn van rubber beslag, maar mogen geen luchtbanden hebben. 
 • De wagen moet getrokken worden door één of twee paarden met een minimale schofthoogte van 147 cm. 
 • De maximale last die voortgetrokken mag worden, zijnde de totaalsom van het gewicht van de wagens, de eventuele passagiers en de koetsiers moet beantwoorden aan de volgende regel: op vlakke weg 3 x zijn eigen gewicht.
 • De koetsiers moeten de rijstijl aanpassen aan de weersomstandigheden en de ondergrond die hij of zij betreden om de veiligheid van de paarden en het publiek te vrijwaren. 

Art. 19. § 1. Het is het verboden om deel te nemen aan tentoonstellingen, keuringen of wedstrijden met dieren waarbij een bij artikel 17bis verboden ingreep is verricht. (3) (18) § 2. Het is verboden een dier dat een bij artikel 17bis verboden ingreep heeft ondergaan tot een tentoonstelling, keuring of wedstrijd toe te laten. (3) § 2bis. Paragraaf 1 en 2 zijn ook van toepassing op dieren die na de inwerkingtreding van het decreet van 23 maart 2018 houdende de wijziging van artikel 3 en artikel 19 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren, een ingreep ondergaan hebben als vermeld in artikel 17bis, § 2, 1°. (18) § 3. Het verhandelen van dieren waarbij een bij artikel 17bis verboden ingreep is verricht, is verboden. (3) § 4. De bepalingen van de voorafgaande paragrafen zijn niet van toepassing indien bewijzen kunnen worden voorgelegd dat de ingreep is verricht voor het van kracht worden van het in artikel 17bis bedoelde verbod. (3)                                               

Art. 17bis. § 1. Het is verboden één of meer ingrepen bij een gewerveld dier te verrichten, waarbij één of meerdere gevoelige delen van het lichaam worden verwijderd of beschadigd. (3) § 2. Het bepaalde in § 1 is niet van toepassing op : 1° ingrepen waarvoor een diergeneeskundige noodzaak bestaat; 2° ingrepen die op grond van de wetgeving inzake de dierenziektenbestrijding verplicht zijn; 3° ingrepen met het oog op het nutsgebruik van het dier of op de beperking van de voortplanting van de diersoort. De Koning stelt, bij een in Ministerraad overlegd besluit, de lijst van deze ingrepen vast en bepaalt de gevallen waarin en de wijze waarop die ingrepen mogen worden uitgevoerd. (3)

Concreet: Dieren waarvan de oren of staart na 15 april 2018 gecoupeerd werd(en) mogen niet deelnemen aan wedstrijden, keuringen of tentoonstellingen ook niet als de ingreep plaats vond om medische redenen.

Brandweer - preventie Gunstig advies

De organisator dient de standaardvoorwaarden voor evenementen van Brandweer Zone Antwerpen alsook de hieronder bijgevoegde extra voorwaarden strikt na te leven. 

Link naar standaardvoorwaarden:
https://www.antwerpen.be/info/52d5051a39d8a6ec798b45ac/brandpreventieevenementen

Extra aandacht voor standaardvoorwaarde 2201 –
plaatsen van materialen of tijdelijke opstellingen op (of over) de openbare weg, openbaar domein of een publiek toegankelijk terrein

Algemene voorwaarden:

 • Bedrijfsgebouwen, gebouwen met een grote bezetting of met een bijzonder risico moeten altijd bereikbaar blijven.
 • Alle opstellingen moeten meer dan 120 cm verwijderd zijn van de gevel van bewoonde of uitgebate panden.
 • Opstellingen in de vrije doorgang of tegen gebouwen mogen enkel als deze in minder dan één minuut verwijderd kunnen worden (bv. kleine tafels en stoelen, vuilnisbakken,…). 
 • Ondergrondse en bovengrondse watermonden (hydranten) moeten steeds vrij en goed bereikbaar zijn (niets op minder dan 1 m van watermonden plaatsen tenzij het onmiddellijk, eenvoudig en volledig kan worden verplaatst). Bordjes ter aanduiding van hydranten en gasafsluiters dienen zichtbaar te blijven.

Extra aandacht voor standaardvoorwaarde 2225 –
kooktoestel (bak- & braadtoestel, frituurpan, barbecue, waterkoker, grill, spit of gelijkaardig), verwarmingstoestel, stroomaggregaat, koelmachine of een gelijkaardige installatie en haar brandstofvoorraad

Het gebruik van gas dient te voldoen aan de bepalingen vervat in de code van gemeentelijke politiereglementen van de stad Antwerpen,Titel 3, Hoofdstuk 7 — Reglement voor het gebruik van gasflessen voor vloeibaar gemaakte petroleumgassen in de openbare ruimte.

Extra aandacht voor standaardvoorwaarde 2264 –
optocht, stoet, omloop, wieler- of loopwedstrijd, of gelijkaardig op de openbare weg 

Naast elke wagen lopen – langs beide kanten – minimum 2 vaste begeleiders, die zich enkel  focussen op de veiligheid van het publiek. Door middel van een touw zorgen deze begeleiders voor een mobiele afsluiting tussen parade en publiek.

Ingeval van een incident wordt de parade stilgelegd en hebben de voertuigen van de hulpdiensten altijd voorrang op de parade.

SB - EFMF - District Borgerhout Gunstig advies
SB - EFMF - District Berchem Gunstig advies
Politiezone Antwerpen/Openbare Orde/Evenementen Gunstig advies
SB - Logistiek - Bijzondere opdrachten en feestmateriaal Gunstig advies
SB - EFMF - Evenementen Gunstig advies

Beleidsdoelstellingen

5 - Bruisende stad
1SBR07 - Evenementen versterken de verschillende troeven van de stad op lokaal, nationaal en internationaal niveau
1SBR0702 - Het faciliteren van evenementen en filmproducties over het ganse grondgebied onderstreept de verschillende troeven van de stad
1SBR070202 - Er is een effectieve en klantvriendelijke logistieke ondersteuning voor, tijdens en na het evenement of de filmproductie (feestmateriaal)

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de organisatie van de Reuzenstoet Borgerhout op 24 september 2022 in het district Borgerhout, door De Reuzen VZW (met ondernemingsnummer 0834.011.740), goed. De organisator dient hierbij de voorwaarden die in de adviezen worden vermeld na te leven.

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan:

Dienst Taak
SB/L/BOF om logistieke ondersteuning te bieden volgens bonnummers: 12388 - 12387 - 12379 - 11963 - 11548 - 11547 - 9664 - 8195 - 8193 -  8192 - 8189;
om levering, lediging en ophaling van de gevraagde containers te voorzien;
om terreinopkuis te voorzien;
om het ter beschikking stellen van de tractoren van de Groendienst mee op te nemen.
LP/OO/Eom de nodige straten parkeervrij en/of verkeersvrij te maken;
om politiebegeleiding, verkeerstoezicht en ordehandhaving te voorzien op de dag van de stoet;
om politiebegeleiding te voorzien voor het transport van de praalwagens.


Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.