Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07546 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Sportpark 't Half Maantje, Floraliënlaan 111, 2020 Antwerpen - vzw Antwerp Diamonds FC. Sportconcessieovereenkomst - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07546 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Sportpark 't Half Maantje, Floraliënlaan 111, 2020 Antwerpen - vzw Antwerp Diamonds FC. Sportconcessieovereenkomst - Goedkeuring 2022_CBS_07546 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving. Sportpark 't Half Maantje, Floraliënlaan 111, 2020 Antwerpen - vzw Antwerp Diamonds FC. Sportconcessieovereenkomst - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 7 september 2018 (jaarnummer 8036) werd een bezettingsovereenkomst voor de periode van één jaar aan 3B vzw (ondernemingsnummer: BE0475.623.365, roepnaam FC Amber) goedgekeurd met betrekking tot de sportinfrastructuur in Sportpark Half Maantje, Floraliënlaan 111 te 2020 Antwerpen voor de uitoefening van voetbalsport en gerelateerde activiteiten.

Deze bezettingsovereenkomst werd krachtens addenda meerdere keren verlengd en het voorwerp werd uitgebreid met twee korfbalvelden op basis van volgende collegebeslissingen: 21 december 2018 (jaarnummer 11469), 28 juni 2019 (jaarnummer 5364) en 29 mei 2020 (jaarnummer 4605). 

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de beheersovereenkomst 2019-2024 tussen stad Antwerpen en AG Vespa goed. Artikel 6, 3.3 bepaalt dat AG Vespa instaat voor het organiseren van terbeschikkingstellingen en inhuurnemingen van het stedelijk patrimonium. De beleidsbeslissing tot terbeschikkingstelling of inhuurneming ligt bij de stad Antwerpen en is vereist in volgende gevallen:

 • bij goedkeuring van concessiereglementen;
 • wanneer wordt afgeweken van de goedgekeurde concessiereglementen;
 • bij een wijziging inzake aanwending.

Op 4 december 2020 (jaarnummer 9963) keurde het college de verdere uitvoering van de beheersovereenkomst voor overige contracten goed.

De dienst Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving/Sport (TV/Sport) wenst de bezetting van de sportinfrastructuur op deze site in sportpark Half Maantje anders te organiseren zodat meerdere gebruikers toegang krijgen. Hierbij wordt het gebouw aan vzw Antwerp Diamonds FC toegekend op grond van het sportconcessiereglement en de sportvelden worden door TV/Sport in gedeeld beheer aan vzw 3B toevertrouwd. De overeenkomst 'gedeeld beheer'  maakte voorwerp uit van een aparte besluitvorming vanuit TV/Sport op 26 augustus 2022 (jaarnummer 6978).

Argumentatie

De vzw Antwerp Diamonds FC wenst een overeenkomst af te sluiten voor het gebouw in het sportpark 't Half Maantje en na overleg met betrokken stedelijke diensten kan, in afwachting van de optimalisatie van sportpark 't Half Maantje en de onderhandelingen over een definitieve lange termijnvisie van deze site, ingestemd worden met een terbeschikkingstelling van de sportinfrastructuur, het gebouw, op basis van het huidige sportconcessiereglement en van de velden op basis van een overeenkomst 'gedeeld beheer' aan vzw 3B.

De sportconcessieovereenkomst maakt voorwerp uit van huidig besluit en omvat volgende belangrijkste voorwaarden: 

 • concessionaris: vzw Antwerp Diamonds FC;
 • voorwerp: sportinfrastructuur gelegen, Floraliënlaan 111 te 2020 Antwerpen, gekend op het kadaster onder Antwerpen, 12de afdeling, sectie M, perceel nummers 332 M deel en 332 K en bestaande uit:
  • een gebouw opgericht door de stad Antwerpen bestaande uit een cafetaria, sanitair, kleedkamers en aanverwante lokalen;
 • bestemming: het goed wordt ter beschikking gesteld voor sportactiviteiten en activiteiten ter ondersteuning van de werking van de sportclub, in het bijzonder voetbal voor meisjes en vrouwen;
 • vergoeding: 1.800,00 euro per jaar, gebaseerd op de sportconcessietarieven. Op dit bedrag is geen btw verschuldigd;
 • duur: 16 september 2022 voor een periode van één jaar, tot 15 september 2023, stilzwijgend verlengbaar voor periodes van één jaar, en dit maximaal acht maal in afwachting van een nieuw sportconcessiereglement. Jaarlijkse opzegmogelijkheid voor de stad Antwerpen indien de eventuele werken van uitbreiding Ringpark - Groene vesten dit vereisen en er een waardig alternatief gevonden is voor de invulling van Sportpark ’t Half Maantje;
 • lasten en kosten: het energetisch verbruik inzake elektriciteit en gas wordt door de stad Antwerpen, afdeling sport, voor 100% aan de concessionaris doorgefactureerd, het waterverbruik wordt door de stad Antwerpen, afdeling sport, doorgerekend op basis van een tussenmeter;
 • onderhoud en herstelling: de concessionaris staat in voor alle herstellings- en onderhoudswerken;
 • gedeeld gebruik: de concessiehouder verbindt zich er uitdrukkelijk toe het gebouw eveneens open te stellen aan andere partners zodat er een gedeeld gebruik mogelijk is.

AG Vespa zal de concessieovereenkomst afsluiten in eigen naam en voor rekening van de stad Antwerpen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3 1° van het Decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor de daden van beheer over de gemeentelijke inrichtingen en eigendommen, in voorkomend geval binnen de door de gemeenteraad vastgestelde algemene regels.

Algemene financiële opmerkingen

Aanrekenen van een jaarlijkse vergoeding van 1.800,00 euro aan vzw Antwerp Diamonds FC, Van Dijckstraat 25, 2640 Mortsel (ondernemingsnummer: BE 0784 783 745) zal vanuit AG Vespa verlopen. Deze opbrengsten worden vanuit AG Vespa periodiek doorgestort naar de Stad Antwerpen. 

budgetplaats:5321000000
budgetpositie:746
functiegebied:2SBS070202A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:intern
begrotingsprogramma:2SA080119


Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de sportconcessieovereenkomst met vzw Antwerp Diamonds FC goed met betrekking tot de gebouwen, gelegen aan de Floraliënlaan 111, 2020 Antwerpen, gekend op het kadaster onder Antwerpen, 12de afdeling, sectie M, perceel nummers 332 M deel en 332 K,  aan de volgende belangrijkste voorwaarden:

 • concessionaris: vzw Antwerp Diamonds FC;
 • voorwerp: sportinfrastructuur gelegen, Floraliënlaan 111 te 2020 Antwerpen, gekend op het kadaster onder Antwerpen, 12de afdeling, sectie M, perceel nummers 332 M deel en 332 K en bestaande uit:
  • een gebouw opgericht door de stad Antwerpen bestaande uit een cafetaria, sanitair, kleedkamers en aanverwante lokalen;
 • bestemming: het goed wordt ter beschikking gesteld voor sportactiviteiten en activiteiten ter ondersteuning van de werking van de sportclub, in het bijzonder voetbal voor meisjes en vrouwen;
 • vergoeding: 1.800,00 euro per jaar, gebaseerd op de sportconcessietarieven. Op dit bedrag is geen btw verschuldigd;
 • duur: 16 september 2022 voor een periode van één jaar, tot 15 september 2023, stilzwijgend verlengbaar voor periodes van één jaar, en dit maximaal acht maal in afwachting van een nieuw sportconcessiereglement. Jaarlijkse opzegmogelijkheid voor de stad Antwerpen indien de eventuele werken van uitbreiding Ringpark - Groene vesten dit vereisen en er een waardig alternatief gevonden is voor de invulling van Sportpark ’t Half Maantje;
 • lasten en kosten: het energetisch verbruik inzake elektriciteit en gas wordt door de stad Antwerpen, afdeling sport, voor 100% aan de concessionaris doorgefactureerd, het waterverbruik wordt door de stad Antwerpen, afdeling sport, doorgerekend op basis van een tussenmeter;
 • onderhoud en herstelling: de concessionaris staat in voor alle herstellings- en onderhoudswerken;
 • gedeeld gebruik : de concessiehouder verbindt zich er uitdrukkelijk toe het gebouw eveneens open te stellen aan andere partners zodat er een gedeeld gebruik mogelijk is.

Artikel 2

Het college geeft opdracht aan:

DienstTaak
AG Vespa/Vastgoed
Opmaak en ondertekening van de concessieovereenkomst volgens de bovenstaande principes.

Artikel 3

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.