Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07614 - Correctiebestelling. Promocampagne Vrijwilligersbeurs Merksem - Regularisatie bestelbonnen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07614 - Correctiebestelling. Promocampagne Vrijwilligersbeurs Merksem - Regularisatie bestelbonnen - Goedkeuring 2022_CBS_07614 - Correctiebestelling. Promocampagne Vrijwilligersbeurs Merksem - Regularisatie bestelbonnen - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 20 maart 2020 (jaarnummer 2685) keurde het college de gunning van de raamovereenkomst communicatie-adviesbureau en campagnebureaus - perceel 2, op basis van bestek GAC_2019_00871, goed aan onder andere Oretikon bvba, ondernemingsnummer 0880.394.071, met als adres Oudeleeuwenrui 7-11 bus 16 te 2000 Antwerpen.

Op 17 september 2022 organiseren verschillende organisaties een vrijwilligersbeurs in Merksem. Voor de promotie van dit evenement wordt een beeld/affiche en sociale media campagne ontwikkeld conform de huisstijl van Stad Antwerpen. Deze promotiecampagne dient een heel diverse doelgroep van mensen tussen 15 en 65+ aan te spreken. De focus ligt op de inwoners en passanten in Merksem, het gaat niet om een stadsbrede campagne.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018 is van toepassing.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om – met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering kleiner of gelijk aan € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering vanaf € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.

Om de promotiecampagne uit te werken, is Oretikon bvba, ondernemingsnummer 0880.394.071, met als adres Oudeleeuwenrui 7-11 bus 16 te 2000 Antwerpen ingeschakeld. Vermits de opdracht reeds is uitgevoerd, werd bestelbon 4105061087 hiervoor opgemaakt voor een bedrag van 13.890,80 EUR.

Door het treffen van de voorbereidingen voor deelname aan de vrijwilligersbeurs in Merksem is het besluit laattijdig opgemaakt.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

Om de promotiecampagne voor de vrijwilligersbeurs in Merksem te laten maken, werd bestelbon 4105061087 opgemaakt voor een bedrag van 13.890,80 EUR, incl. btw.

Beleidsdoelstellingen

3 - Veilige stad
2VGS01 - Veiligheid
2VGS0103 - Leefbaarheid
2VGS010301 - Reguliere werking Maatschappelijke Veiligheid.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt de correctiebestelling 4105061087 goed voor een bedrag van 13.890,80 EUR incl. btw aan Oretikon bvba, ondernemingsnummer 0880.394.071, Oudeleeuwenrui 7-11 bus 16 te 2000 Antwerpen.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
opmaak promotiecampagne vrijwilligersbeurs Merksem

Oretikon bvba
Oudeleeuwenrui 7-11 bus 16
2000 Antwerpen

OND 0880 394 071
IBAN BE84 7330 3368 1359
13.890,80 EUR incl. btw
budgetplaats: 5363000000
budgetpositie: 613
functiegebied: 2VGS010601A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: intern
begrotingsprogramma: 2SA030490
budgetperiode: 2200
4105061087