Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07456 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract LPA/2016/219 voor de aankoop van gerecupereede reserveonderdelen. - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07456 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract LPA/2016/219 voor de aankoop van gerecupereede reserveonderdelen. - Goedkeuring 2022_CBS_07456 - Politiezone Antwerpen - Afroep op contract LPA/2016/219 voor de aankoop van gerecupereede reserveonderdelen. - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het college heeft op 15 december 2017 het aanstellen van een integrator voor het wagenpark van Politiezone Antwerpen op basis van bestek LPA/2016/219 gegund aan de firma Terberg Specials Belgium nv, GZ-zone 8, Oosterring 23, 3600 Genk, ondernemingsnummer 0452.891.317 (jaarnummer 10766).

Het college heeft op 7 januari 2022 de verlenging van de overeenkomst telkens stilzwijgend met zes maanden goedgekeurd. Dit tot het einde van het raamcontract, zijnde eind 2025 (jaarnummer 00020).

In januari 2022 werd de firma Terberg Specials Belgium overgenomen door Veth Automotive Belgium, GZ-zone 8, Oosterring 23, 3600 Genk, ondernemingsnummer 0452.891.317.

Argumentatie

Politiezone Antwerpen wenst de onderdelen van de motorfiets te recupereren.Het voertuig is nog geen vier maanden in dienst, heeft 2.500 km op de teller en is na een ongeval totaal verlies verklaard. De toegevoegde middelen werden nauwelijks gebruikt en zijn nog in zeer goede staat. Het is daarom opportuun deze middelen te verwijderen en te hergebruiken voor andere motorfietsen.  

Daarom wenst Politiezone Antwerpen de reserveonderdelen van de motorfiets via het raamcontract LPA/2016/219 aan te kopen.

Juridische grond

Wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, en latere wijzigingen.

Wet van 17 juni 2013 betreffende de motivering, de informatie en de rechtsmiddelen inzake overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten.

Koninklijk Besluit van 15 juli 2011 betreffende plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren.

Koninklijk Besluit van 14 januari 2013 tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, en latere wijzigingen.

Regelgeving: bevoegdheid

Op grond van artikel 54 van het Koninklijk Besluit van 5 september 2001 houdende het algemeen reglement op de boekhouding van de lokale politie is alleen het college van burgemeester en schepenen bevoegd om tot vastleggingen over te gaan (Belgisch Staatsblad van 26 september 2001).

Algemene financiële opmerkingen

De totale uitgave bedraagt 8.188,07 EUR (inclusief 21%) en kan verrekend worden op de gewone politiebegroting. Voor het dienstjaar 2022 is op de budgetpositie 33000_12706 voldoende krediet beschikbaar.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat Politiezone Antwerpen overgaat tot de aankoop van gerecupereerde reserveonderdelen via de gegunde raamovereenkomst LPA/2016/219 bij de firma Veth Automotive Belgium nv, GZ-zone 8, Oosterring 23, 3600 Genk, ondernemingsnummer 0452.891.317, voor het bedrag van 8.188,07 EUR (inclusief 21% btw).

Artikel 2

De bijzondere rekenplichtige van de politiezone Antwerpen regelt de financiële aspecten als volgt:
 
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Aankoop reserveonderdelen motorfiets.

Veth Automotive Belgium, GZ-zone 8, Oosterring 23, 3600 Genk, ondernemingsnummer BE0452.891.317
8.188,07 EUR (inclusief 21% btw)budgetplaats: 60030
budgetpositie: 33000_12706
functiegebied: TDLP1SVG080101
subsidie: SUB_NR
fonds: LPA
begrotingsprogramma: NR
budgetperiode: 2200
4006060661