Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07554 - Correctiebestelling_Vanbreda Risk & Benefits - Regularisatie bestelbon - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07554 - Correctiebestelling_Vanbreda Risk & Benefits - Regularisatie bestelbon - Goedkeuring 2022_CBS_07554 - Correctiebestelling_Vanbreda Risk & Benefits - Regularisatie bestelbon - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het college keurde op 15 januari 2021 (jaarnummer 379) de gunning goed voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor consultancy verzekeringen, op basis van bestek GAC_2020_01226, aan Vanbreda Risk & Benefits NV, Plantin en Moretuslei 297, 2140 Antwerpen, met ondernemingsnummer 0404.055.676.

Het college keurde op 26 november 2021 (jaarnummer 9371) bestelbon 4005479509 voor een bedrag van 91.200,00 EUR goed voor de begeleiding plaatsingsprocedure 2de pensioenpijler + actuariële studie.

Omwille van de complexiteit van het dossier en een aantal bijkomende vragen en analyses, overtreft de tijdsbesteding van Vanbreda Risk & Benefits de initiële raming. De correctiebon heeft betrekking op de reeds gepresteerde uren bovenop de originele inschatting. Bijkomend voorzien we met deze bon ook in 14u extra assistentie tijdens de implementatie. Deze begeleiding was al aangekondigd in de initiële offerte maar werd nog niet in detail bepaald.

Argumentatie

Dienstnota bestellen en betalen stad, districten en OCMW van 17/12/2018.

Met het collegebesluit van 23 november 2018 (jaarnummer 10339) werden de principes bestellen en goedkeuren voor de stad aangepast.
Het college keurde onder meer goed om  â€“ met ingang van 1 januari 2019 – de bevoegdheid tot het goedkeuren van correctiebestellingen en te betalen bedragen namens de stad als volgt te regelen (bedragen exclusief btw):

  • Uitgaven exploitatie en investering, kleiner of gelijk aan € 5.500: goedkeuring door de algemeen directeur na decentraal visum:
    • De algemeen directeur kan bovengenoemde bevoegdheden delegeren aan personeelsleden van de administratie van stad en OCMW Antwerpen;
    • De medewerker aan wie de bevoegdheid tot goedkeuren gedelegeerd wordt, kan ten allen tijde beslissen om een bepaalde correctiebestelling voor te leggen aan een hoger orgaan voor expliciete goedkeuring;
  • Uitgaven exploitatie en investering, groter dan € 5.500: goedkeuring door het college na centraal visum.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt correctiebestelling 4005524311 aan Vanbreda Risk & Benefits NV met ondernemingsnummer 0404.055.676 voor een bedrag van 64.980,00 EUR goed.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:
OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon
Vanbreda Risk & Benefits
Plantin en Moretuslei 297
2140 Antwerpen
Ondernemingsnummer: 0404055676
IBAN: BE26645100724229
64.980,00 EUR
budgetplaats: 5170100000
budgetpositie: 613
functiegebied: 2SBS040108A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080111
budgetperiode: 2200
4005524311