Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07575 - Bestek GAC_2022_02324. Eenmalige aankoop van een minigraafmachine 1 ton, inclusief een herstellingen-, onderhouds- en wisselstukkencontract - Bestek en procedure - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07575 - Bestek GAC_2022_02324. Eenmalige aankoop van een minigraafmachine 1 ton, inclusief een herstellingen-, onderhouds- en wisselstukkencontract - Bestek en procedure - Goedkeuring 2022_CBS_07575 - Bestek GAC_2022_02324. Eenmalige aankoop van een minigraafmachine 1 ton, inclusief een herstellingen-, onderhouds- en wisselstukkencontract - Bestek en procedure - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Momenteel beschikt de groendienst over een rupskraan van 1,9 ton en moet er regelmatig manueel gegraven worden voor verschillende taken: bijzettingen, voorverkochte graven, voorbereidingen ontgravingen, beplantingen op perk niveau, enz. De huidige machine is iets te groot om alle locaties te bereiken. De groendienst wenst daarom een kleinere graafmachine aan te kopen die beter geschikt is voor het werken op de begraafplaatsen.

Argumentatie

De opdracht wordt gegund aan de inschrijver die de economisch meest voordelige offerte heeft ingediend, rekening houdend met de volgende gunningscriteria:

  1. Prijs op een totaal van 70 punten.
  2. Kwaliteit op een totaal van 10 punten.
  3. Dienstverlening op een totaal van 20 punten.

Juridische grond

In toepassing van artikel 42, §1, eerste lid, 1°, a) van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, zal deze opdracht worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking omdat de goed te keuren uitgave niet hoger is dan het bij het artikel 90, eerste lid, 1° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017 vastgelegd bedrag van 140.000,00 EUR (zonder belasting over de toegevoegde waarde), met name de drempel vermeld in artikel 11, eerste lid, 2° van het Koninklijk Besluit Plaatsing van 18 april 2017.

In toepassing van artikel 81 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, baseert de aanbestedende overheid de gunning van de overheidsopdracht op de economisch meest voordelige offerte. De economisch meest voordelige offerte uit het oogpunt van de aanbestedende overheid wordt vastgesteld rekening houdend met de gunningscriteria. Ze vermeldt de gunningscriteria in de aankondiging van de opdracht of in een ander opdrachtdocument.

In toepassing van artikel 57 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten, kan de aanbestedende overheid – wanneer ze de noodzaak daartoe aantoont – een opdracht plaatsen die één of meer vaste gedeelten en één of meer voorwaardelijke gedeelten omvat. Hoewel de sluiting van de opdracht betrekking heeft op de volledige opdracht, is de aanbestedende overheid enkel gebonden door de vaste gedeelten. De uitvoering van de voorwaardelijke gedeelten is afhankelijk van een beslissing van de aanbestedende overheid die aan de opdrachtnemer wordt meegedeeld overeenkomstig de in de opdrachtdocumenten bepaalde modaliteiten. De uitvoering van het voorwaardelijk gedeelte mag de algemene aard van de opdracht niet wijzigen.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56, §3, 5° van het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor de vaststelling van de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van overheidsopdrachten als het gaat om een opdracht die past binnen het begrip dagelijks bestuur.

Algemene financiële opmerkingen

Deze overeenkomst voorziet in de aankoop van een minigraafmachine. Deze kosten worden afgerekend op investeringskredieten. Naast die aankoop van de minigraafmachine wordt ook in een herstellingen- en wisselstukkencontract voorzien en (voorwaardelijk deel) een onderhoudscontract voor een periode van 10 jaar vanaf de betreffende aankoop (dit is de gemiddelde economische levensduur van dergelijke producten). Deze uitgaven worden verrekend op exploitatiekredieten.

Beleidsdoelstellingen

5 - Woonstad
2WNS04 - Stads- en buurtonderhoud
2WNS0401 - Reguliere taken stads- en buurtonderhoud
2WNS040107 - Voertuigencentrum
2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS04 - Groen
2LMS0401 - Reguliere taken groen en begraafplaatsen
2LMS040102 - Beheer, onderhoud en aanleg begraafplaatsen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt bestek GAC_2022_02324 voor 'Eenmalige aankoop van een minigraafmachine 1 ton, inclusief een herstellingen-, onderhouds- en wisselstukkencontract' goed en keurt eveneens goed dat hiervoor een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking wordt uitgeschreven.

Artikel 2

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

Omschrijving Bedrag Boekingsadres Bestelbon
Eenmalige aankoop van een minigraafmachine 1 ton, inclusief een herstellingen-, onderhouds- en wisselstukkencontract
(aankoop minigraafmachine)
  budgetplaats:5374000000
budgetpositie:241
functiegebied:2LMS040102A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA020990
budgetperiode:2300
bestelbon bij gunning
Eenmalige aankoop van een minigraafmachine 1 ton, inclusief een herstellingen-, onderhouds- en wisselstukkencontract
(herstelling, onderhoud en wisselstukken)

budgetplaats:5374000000
budgetpositie:61413
functiegebied:2WNS040107A00000
subsidie:SUB_NR
fonds:INTERN
begrotingsprogramma:2SA050309
budgetperiode:2300,2400,2500,2600,2700,2800,2900,3000,3100,3200,3300
per orderbonBijlagen

  • 02324_20220512_Bijkomende bijlagen_toelichtingen.pdf
  • 02324_20220822_bestek.pdf
  • 02324_inventaris_minigraafmachine_1ton.xlsx