Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07542 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbesteding Sport en Jeugd. Santiagostraat 2, 2030 Antwerpen. Stedelijke cluster Santiago - Projectomschrijving en projectbudget. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07542 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbesteding Sport en Jeugd. Santiagostraat 2, 2030 Antwerpen. Stedelijke cluster Santiago - Projectomschrijving en projectbudget. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring 2022_CBS_07542 - Stedelijk patrimonium. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbesteding Sport en Jeugd. Santiagostraat 2, 2030 Antwerpen. Stedelijke cluster Santiago - Projectomschrijving en projectbudget. Opdracht aan AG Vespa - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 17 december 2010 (jaarnummer 15982) keurde het college van burgemeester en schepenen de basisrandvoorwaarden voor de ontwikkelingslocaties 1-4 uit de kernnota van het Masterplan Luchtbal goed. Voor vier verdichtingslocaties gelegen aan de Noorderlaan werden randvoorwaarden opgesteld die handelen over onder andere ontsluiting en parkeren, rooilijn en bouwhoogte. Het doel van masterplan Luchtbal is om dankzij verdichting, het ontwikkelingspotentieel te benutten.

Op 28 januari 2019 (jaarnummer 42) keurde de gemeenteraad het bestuursakkoord van de stad Antwerpen van 2019-2024 goed.

Op 25 juni 2021 (jaarnummer 5205) keurde het college van burgemeester en schepenen goed om het noordelijk deel van het perceel gelegen te 2030 Antwerpen, Santiagostraat 2, kadastraal gekend 7de afdeling sectie G nummer 2178 P, grenzend aan de stedelijke sporthal, te bestemmen voor het bouwen van een school voor AG Stedelijk Onderwijs met parkeerinfrastructuur.

Op 29 oktober 2021 (jaarnummer 08664) keurde het college van burgemeester en schepenen de gunning goed voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het aanstellen van een wedstrijdpool architectuuropdrachten, op basis van bestek GAC_2020_01423. 

Op 28 januari 2022 (jaarnummer 00013) keurde de raad van bestuur van AG Stedelijk de projectbegeleidingskost AG Vespa goed voor het begeleiden van bouwprojecten in het masterplan patrimonium, waaronder het project gelegen in de Santiagostraat.

Op 18 maart 2022 (jaarnummer 01962) keurde het college van burgemeester en schepenen goed om het noordelijk deel van het perceel gelegen te 2030 Antwerpen, Santiagostraat 2, kadastraal gekend 7de afdeling sectie G nummer 2178 P en R te bestemmen voor een stedelijke cluster met een school voor AG Stedelijk Onderwijs, een uitbreiding en renovatie van de bestaande sporthal en jeugdinfrastructuur. Het college gaf de opdracht aan AG Vespa om het projectbudget, timing, scope en plan van aanpak in functie van toekennen van het (gefaseerd) opdrachthouderschap voor te bereiden en ter goedkeuring voor te leggen aan het college.

Argumentatie

Projectomschrijving

De opdracht omvat de realisatie van een nieuwe dubbele basisschool voor 480 leerlingen, de sloop van de verouderde sportinfrastructuur rondom de bestaande koepelvormige sportzaal, met herbouw van nieuwe, uitgebreide sportinfrastructuur, en nieuwe jeugdlokalen voor lokale jeugdwerking. Hierbij wordt ingezet op een maximalisatie in breed gebruik, zowel van verbruikslokalen, alsook van parking en fietsenstalling. Daarnaast wordt maximaal ingezet op een gebouw dat enerzijds de toekomst van het onderwijs- sport- en jeugdwerkingsaanbod voor verschillende generaties kan verzekeren, en anderzijds een gebouw dat zich op eenvoudige wijze kan aanpassen aan veranderende noden waaronder wijzigingen in capaciteit en technieken, alsook in functie.

Projectorganisatie

Samenwerking

Voor dit stedelijk project zal AG Vespa optreden als gedelegeerd bouwheer voor AG Stedelijk Onderwijs en de stedelijke klantbedrijven Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving Sport en Jeugd.

Het gedelegeerd bouwheerschap voor AG Stedelijk Onderwijs kadert binnen het overkoepelend samenwerkingsakkoord AG Stedelijk Onderwijs - AG Vespa voor de herwaardering van het onderwijspatrimonium dd. 28 mei 2021 (jaarnummer 00070).

Het gedelegeerd bouwheerschap voor Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving Sport en Jeugd zal door AG Vespa worden opgenomen, conform de modaliteiten zoals vastgelegd in de beheerovereenkomst 2019-2024. Hierbij wordt een gefaseerd opdrachthouderschap vooropgesteld van enerzijds het wedstrijdontwerp (excl. gunning architect) en anderzijds de rest van de ontwerpopdracht en de uitvoeringsfase. In deze besluitvorming wordt de goedkeuring voor het opdrachthouderschap voor het wedstrijdontwerp voorgelegd. In een latere fase zal het opdrachthouderschap voor de verdere verloop van de ontwerpopdracht en de uitvoeringsfase voorgelegd worden.

Aanstelling architect via wedstrijdpool

Gezien de aard van het project zal de ontwerpopdracht geplaatst worden als een deelopdracht onder de raamovereenkomst wedstrijdpool 2021. De voorstellen zullen beoordeeld worden conform de criteria bepaald in de raamovereenkomst. De opdracht zal gegund worden aan de partij met het ontwerpvoorstel dat het best beantwoordt aan de gunningscriteria.

Na aanstelling van de architect zal AG Vespa als gedelegeerd bouwheer in samenspraak met AG Stedelijk Onderwijs en de stedelijke klantbedrijven Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving Sport en Jeugd het bouwproject laten ontwerpen en het uitvoeringsdossier laten opmaken.

De ontwerp- en studiefasen (incl. gunning werken) lopen van 2022-2025. De uitvoeringsfase kan aansluitend plaatsvinden van 2025-2027.

Op het einde van deze studiefasen zal het projectbudget en de bijhorende verdeelsleutels definitief worden vastgelegd en kunnen Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving Sport en Jeugd de projectbudgetten vervolgens correct inschrijven in de meerjarenplanning. Zowel AG Stedelijk Onderwijs, Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving Sport en Jeugd hebben hun engagement beklemtoond om de uitvoeringsfase van dit bouwproject aansluitend aan de studiefase te laten doorgaan.

Er wordt daarom een gefaseerde opdrachthouderschap vooropgesteld van enerzijds het wedstrijdontwep en anderzijds het verdere verloop van de ontwerpopdracht en de uitvoeringsfase.

  • In deze besluitvorming, vraagt AG Vespa de goedkeuring van het college voor het opdrachthouderschap voor het wedstrijdontwerp (excl. gunning architect), voor de stedelijke partners Talentontwikkeling- en vrijetijdsbesteding Sport en Jeugd, conform de beheersovereenkomst. In latere besluitvorming zal de goedkeuring voor de opdracht van de uitvoeringsfase worden gevraagd.
  • In een aparte besluitvorming zal AG Vespa ook voor AG Stedelijk Onderwijs het gedelegeerd bouwheerschap voor het wedstrijdontwerp (excl. gunning architect) laten goedkeuren, conform de samenwerkingsovereenkomst tussen AG Vespa en AG Stedelijk Onderwijs.

De realisatie van de opdracht wordt uitgevoerd door AG Vespa.

Juridische grond

Artikel 30, §1 van de wet van 17 juni 2016 inzake overheidsopdrachten bepaalt met betrekking tot in-housetoezicht volgende voorwaarden:

1° de aanbestedende overheid oefent op die rechtspersoon toezicht uit zoals op haar eigen diensten;

2° meer dan 80 % van de activiteiten van de gecontroleerde rechtspersoon behelst de uitvoering van taken die hem zijn toegewezen door de controlerende aanbestedende overheid of door andere, door diezelfde aanbestedende overheid gecontroleerde rechtspersonen; en

3° er is geen directe participatie van privékapitaal in de gecontroleerde rechtspersoon, met uitzondering van geen controle of blokkerende macht opleverende vormen van participatie van privékapitaal, vereist krachtens de nationale wetgeving, in overeenstemming met de verdragen, die geen beslissende invloed uitoefenen op de gecontroleerde rechtspersoon.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college van burgemeester en schepenen bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Op 25 november 2019 (jaarnummer 652) keurde de gemeenteraad de beheerovereenkomst 2019-2024 tussen de stad Antwerpen en AG Vespa goed. Hierin werden o.a. de modaliteiten vastgelegd met betrekking tot de realisatie van bouw- en onderhoudsprojecten van het stedelijk patrimonium door AG Vespa (o.a. artikel 6 §3, artikel 6 §3.4, artikel artikel 7 en artikel 11 §2).

Algemene financiële opmerkingen

Het totale projectbudget (studiekosten en uitvoeringskosten) voor het bouwproject Stedelijke cluster Santiago
 wordt momenteel als volgt geraamd:

  • talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving Sport: 9.912.076,09 EUR;
  • talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving Jeugd: 1.798.098,85 EUR.

Binnen dit projectbudget zijn de studiekosten, de erelonen, de begeleidingskost voor Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving Sport en Jeugd, de bouwkost, prijsindexeringen en 10% onvoorziene omstandigheden voorzien. 

Het projectbudget en de verdeelsleutels zijn bepaald op de gekende gegevens en prijspeil van maart 2022. De geraamde verdeelsleutels hierbij bedragen 61% voor AG Stedelijk Onderwijs, 33% voor Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving Sport en 6% voor Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving Jeugd. 

Zoals toegelicht in het hoofdstuk argumentatie vraagt AG Vespa in deze besluitvorming enkel de opdracht van het wedstrijdontwerp aan die als volgt worden geraamd:

  • talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving Sport: 84.680,66 EUR;
  • talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving Jeugd: 15.396,29 EUR.

Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving Jeugd heeft momenteel 1.250.000 EUR voor dit project gebudgetteerd. Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving Sport heeft 1.257.386,00 EUR voor dit project gebudgetteerd. Dit wordt bij aanpassing meerjarenplan 6 verhoogd met 1.599.017 EUR .

De reeds voorzien projectbudgetten zijn toereikend om de projectkosten van de studiefasen te dekken. Toekomstige vastleggingen zullen later voorgelegd worden aan het college, na goedkeuring AMJP6.

Voor de stedelijke klanten zullen de projectkosten van de studiefasen verrekend worden op:

  • talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving Sport: 2022-2025 / 5322600000 / 221 / 2BRS050101PA6657 / SUB_NR / 2SA070742;
  • talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving Jeugd: 2025 / 5322600000 / 221 / 2BRS040302PA6657 / 2SA070750 / SUB_NR/.

AG Vespa voert de opdracht uit in eigen naam en voor rekening van de stad Antwerpen. Het project zal maar door AG Vespa worden opgenomen voor zover er door de stad Antwerpen tijdig voldoende middelen worden voorzien.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat de opdracht voor het wedstrijdontwerp (excl. gunning) van het project 'Stedelijke Cluster Santiago' wordt uitgevoerd door AG Vespa.

Artikel 2

Het college keurt de projectomschrijving van het project ‘Stedelijke Cluster Santiago’ goed.

Artikel 3

Het college keurt het projectbudget voor Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving Sport goed ten bedrage van 84.680,66 EUR inclusief btw, alsook het projectbudget voor Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving Jeugd ten bedrage van 15.396,29 EUR inclusief btw.

Artikel 4

Het college keurt de vastlegging en uitbetaling ten bedrage van 100.076,96 EUR inclusief btw aan AG Vespa goed.

Artikel 5

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt: 

OmschrijvingBedragBoekingsadresBestelbon

Stedelijke cluster Santiago

Aandeel Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving Sport


AG Vespa

Paradeplein 25

2018 Antwerpen

NBE0267402076

IBAN: BE37 0910 1270 6928
84.680,66 EUR inclusief btw

Budgetplaats: 5322600000

Budgetpositie: 221

Functiegebied: 2BRS050101PA6657

Subsidie: SUB_NR

Begrotingsprogramma: 2SA070742

Budgetperiode: 2200


4005523002
Stedelijke cluster Santiago

Aandeel Talentontwikkeling en Vrijetijdsbeleving Jeugd


AG Vespa

Paradeplein 25

2018 Antwerpen

NBE0267402076

IBAN: BE37 0910 1270 6928
15.396,29 EUR inclusief btw

Budgetplaats: 5322600000

Budgetpositie: 221

Functiegebied: 2BRS040302PA6657

Subsidie: SUB_NR

Begrotingsprogramma: 2SA070750

Budgetperiode: 2200

4005523002