Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07501 - Omgevingsvergunning - OMV_2022092806. Saffierstraat 87. District Berchem - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07501 - Omgevingsvergunning - OMV_2022092806. Saffierstraat 87. District Berchem - Goedkeuring 2022_CBS_07501 - Omgevingsvergunning - OMV_2022092806. Saffierstraat 87. District Berchem - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022092806

Gegevens van de aanvrager:

Yan Peeters met als adres Saffierstraat 87 te 2600 Antwerpen

Ligging van het project:

Saffierstraat 87 2600 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 22 sectie A nr. 83Z13

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

uitbreiden en verbouwen van een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          04/06/1926: toelating (961#8338) voor het plaatsen koepel en verhogen hofmuur;

-          21/05/1926: toelating (961#8224) voor het plaatsen glazen koepel en optrekken hofmuur.

Vergund geachte toestand

-          functie: eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • rijwoning van 2 bouwlagen onder plat dak;
 • bouwdiepte hoofdvolume: circa 8,5 meter;
 • uitbouw over twee bouwlagen (tegen de linker perceelsgrens) tot een bouwdiepte van 14,5 meter;

-          inrichting:

 • gedeeltelijk overdekte koer (tegen rechterperceelgrens).

Huidige toestand

-          overeenkomstig met de vergunde toestand, uitgezonderd van

 • aangepast schrijnwerk;
 • volume achteraan (berging en WC) achter uitbouw.

Gewenste toestand

-          functie: eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • rijwoning van 2 bouwlagen en een 3e teruggetrokken bouwlaag onder plat dak;
 • behouden kroonlijsthoogte: 7,5 meter. Boven kroonlijst wordt een balustrade voorzien. Er wordt een dakterras voorzien (aan de straatzijde);
 • max. bouwhoogte: circa 10,5 meter;
 • verdikken van gevels achteraan;

-          gevelafwerking:

 • ongewijzigde voorgevel;
 • teruggetrokken bouwlaag wordt aan de straatzijde afgewerkt in antracietkleurige aluminium beplating;
 • achtergevels afgewerkt in witte gevelbepleistering op verdieping en hout op het gelijkvloers;
 • nieuw buitenschrijnwerk in antracietkleurig aluminium;

-          inrichting:

 • terras van 6,5 m² (totale open ruimte van 21 m²).

Inhoud van de aanvraag

-          slopen van de niet vergunde gelijkvloerse constructies (berging/toilet);

-          uitbreiden van de woning met een teruggetrokken derde bouwlaag;

-          aanleggen van een dakterras vooraan de derde bouwlaag;

-          uitvoeren van interne constructieve werken;

-          constructief wijzigingen van de achtergevels;

-          wijzigen van het schrijnwerk in de voorgevel;

-          wijzigen van de scheimuren.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied. De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving. (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgend punt:

 • artikel 6 Harmonie en draagkracht:
  • Het talrijkst in de omgeving zijn platte, mansarde en schuine daken een ‘teruggetrokken’ daklaag is bijgevolg niet kenmerkend;
  • De materiaalkeuze van de nieuw daklaag is daarenboven niet afgestemd op de constructie en de omgeving;
 • artikel 39 Infiltratie- en buffervoorziening:
  het is niet duidelijk uit de plannen af te leiden of het gelijkvloerse terras natuurlijk afwaterend naar de tuin aangelegd wordt.
   

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.

Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijndecreet: het decreet van 8 mei 2009 houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen
(Het Rooilijndecreet kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Decreet houdende vaststelling en realisatie van de rooilijnen)
Het Rooilijndecreet is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Schaal - ruimtegebruik – bouwdichtheid en Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De aanvraag betreft het wijzigingen en uitbreiden van een eengezinswoning.

 

De Saffierstraat wordt gekenmerkt door woningen van twee tot drie bouwlagen onder plat dak of woningen van twee bouwlagen met bijkomende een zadeldak welke de volledige diepte van de hoofdbebouwing inneemt.

 

De aanvraag voorziet het uitbreiden van de woning met twee bouwlagen met een bijkomende teruggetrokken daklaag met vooraan een dakterras. De typologie van de nieuwe daklaag sluit niet aan bij de kenmerkende bebouwing in de omgeving (zoals ook meegegeven in voorbespreking) en wordt ongunstig geadviseerd.

 

De gelijkvloerse verdieping wordt achteraan beperkt uitgebreid, waarbij het contact tussen de leefruimte en de keuken en het contact tussen de leefruimte en de tuin vergroot wordt. Dit komt de leefkwaliteit van de woning ten goede. Dit wordt gunstig geadviseerd.

 

De wijzigingen aan de eerste verdieping betreffen het na-isoleren van de gevels achteraan en wijzigingen aan de badkamer. Hiertegen geen bezwaar.

 

Visueel-vormelijke elementen

De voorgevel blijft behouden en wordt voorzien van nieuw aluminium schrijnwerk met zelfde raamindeling als het originele schrijnwerk. Dit sluit aan bij de vele gevels in de omgeving waar het schrijnwerkmateriaal reeds gemoderniseerd werd. Dit wordt gunstig geadviseerd.

 

De voorgevel van de teruggetrokken daklaag wordt vooraan maximaal beglaasd en bovenaan met beplating afgewerkt. Ook de balustrade vooraan het dakterras wordt in zelfde beplating afgewerkt. Dit houdt onvoldoende rekening met de bestaande architectuur van de woning en is niet afgestemd op de omgeving. Dit wordt ongunstig geadviseerd.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Het toevoegen van voorgestelde tweede verdieping (de teruggetrokken daklaag en het dakterras) wordt uitgesloten uit de vergunning. De zonnepanelen kunnen bovenop het dak van de eerste verdieping voorzien worden.

2. Het gelijkvloerse terras moet afwaterend naar de tuin aangelegd worden, conform artikel 39 van de bouwcode.

3. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

30 juni 2022

Volledig en ontvankelijk

27 juli 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

25 september 2022

Verslag GOA

6 september 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Het toevoegen van voorgestelde tweede verdieping (de teruggetrokken daklaag en het dakterras) wordt uitgesloten uit de vergunning. De zonnepanelen kunnen bovenop het dak van de eerste verdieping voorzien worden.

2. Het gelijkvloerse terras moet afwaterend naar de tuin aangelegd worden, conform artikel 39 van de bouwcode.

3. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.