Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07502 - Omgevingsvergunning - OMV_2022080718. Willem Van Laarstraat 72. District Berchem - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07502 - Omgevingsvergunning - OMV_2022080718. Willem Van Laarstraat 72. District Berchem - Goedkeuring 2022_CBS_07502 - Omgevingsvergunning - OMV_2022080718. Willem Van Laarstraat 72. District Berchem - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022080718

Gegevens van de aanvrager:

de heer Jelle Bakelants met als contactadres Scheldelaan 470 te 2040 Antwerpen

Ligging van het project:

Willem Van Laarstraat 72 te 2600 Berchem (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 21 sectie B nr. 75R5

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

voorzien van een nieuwe gelijkvloerse achterbouw bij een eengezinswoning

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Geacht vergunde toestand

-          functie:

 • wonen – eengezinswoning;

-          de aanvrager heeft geen informatie aangeleverd die een vergund geachte toestand van de constructie of indeling aantoont.

Bestaande toestand

-          functie:

 • wonen – eengezinswoning;

-          bouwvolume:

 • besloten bebouwing van drie bouwlagen onder zadeldak met kelder;
 • gelijkvloerse bouwdiepte circa 14,60 m tegen de linker- en circa 17 m aan de rechter perceelgrens;
 • bouwdiepte eerste verdieping circa 10,20 m tegen de linker- en circa 14,60 m aan de rechter perceelgrens;
 • circa 10,20 m bouwdiepte op de bovenste verdieping;
 • gelijkvloers ingericht met leefruimte, eetruimte en keuken;
 • verdiepingen ingericht met badkamer, drie slaapkamers, een bureau en zolder;

-          gevelafwerking:

 • rode gevelsteen met grijs en donkergroen buitenschrijnwerk;
 • rolluiken verwerkt in het buitenschrijnwerk van de ramen;
 • arduinen plint en natuurstenen raamdorpels;
 • natuurstenen omkadering rondom de voordeur.

Nieuwe toestand

-          bouwvolume:

 • gelijkvloerse bouwdiepte perceelsbreed circa 14,60 m;
 • bouwdiepte verdiepingen perceelsbreed circa 10,30 m;
 • opgehoogde scheidingsmuur rechts van het groendak tot een hoogte van 6,07 meter;
 • gelijkvloers ingericht met leefruimte, keuken en eetruimte;
 • verdiepingen ingericht met badkamer, twee slaapkamers, een bureau en zolder;

-          gevelafwerking:

 • rode gevelsteen met donkergroen aluminium buitenschrijnwerk;

-          inrichting:

 • tuin van circa 30 m² met circa 10 m² terrasverharding.

Inhoud van de aanvraag

-          regulariseren van een eengezinswoning;

-          slopen van de bestaande achterbouw;

-          voorzien van een nieuwe gelijkvloerse aanbouw;

-          interne wijzigingen met constructieve werken;

-          wijzigen buitenschrijnwerk in de voorgevel;

-          behoud en optrekken van de scheimuren.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de binnenstad van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Leien en de Kleine Ring.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De aanvraag is in overeenstemming met de verordening hemelwater.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • artikel 6 Harmonie en draagkracht:
  de behouden scheidingsmuur rechts van het groendak is niet kenmerkend voor de omgeving waar dergelijke vrijstaande scheidingsmuren niet voorkomen;
 • artikel 21 Minimale hoogte van ruimten: de slaapkamer en bureauruimte ter hoogte van de tweede verdieping hebben een hoogte van 2,26 en 2,47 m < 2,60 m;
 • artikel 24 Minimale lichtinval en luchttoevoer: het is niet duidelijk op de gevelplannen en geveltekeningen of het buitenschrijnwerk open kan in functie van de luchttoevoer;
 • artikel 34 Stabiliteit en scheidingsmuren: ter hoogte van het zadeldak beschikt de scheidingsmuur niet overal over een opstand van 0,3 meter ten opzichte van het hoogst aangrenzende dakvlak;
 • artikel 39 Infiltratie- en buffervoorziening: het is niet duidelijk op de plannen of het terras grenzend aan de tuin in een helling van 1 a 2% wordt aangelegd;
 • artikel 40 Privaat gescheiden rioolstelsel en afvoerleidingen: het gebouw wordt niet voorzien van een gescheiden afvoerstelsel tot aan de straat;
 • artikel 41 Kenmerken aansluiting van de leidingen met het openbaar rioolstelsel: het gebouw wordt niet voorzien van een gescheiden afvoerstelsel tot aan de straat en de verticale hemelwaterafvoer in de voorgevel wordt niet voorzien conform §2 van dit artikel.
   

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

Het hoofdvolume van de woning met zadeldak blijft behouden en de achtergevel wordt beperkt uitgebreid met 15 centimeter isolatie (inclusief afwerkingslaag). Dit is in overeenstemming met de kenmerkende bebouwing in de straat.

 

De niet-vergunde achterbouw wordt verwijderd en vervangen door een nieuwe gelijkvloerse aanbouw. De gelijkvloerse bouwdiepte wordt perceelsbreed voorzien tot 14,64 meter en de verblijfsruimtes worden zodanig met elkaar verbonden dat een doorzontypologie ontstaat. Dit wordt gunstig geadviseerd.

 

Achteraan de eerste verdieping (rechts van het groendak) wordt de niet-vergunde scheidingsmuur behouden tot een hoogte van 6,07 meter. De scheidingsmuur hindert de ideale daglichttoetreding van beide woningen en langs beide zijden van deze scheidingsmuur bevindt er zich ter hoogte van de eerste verdieping geen bouwvolume. Dit is niet aanvaardbaar.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

De vloer van de zolderverdieping is dusdanig laag dat de tweede verdieping slechts over een vrije hoogte van 2,26 meter en 2,47 meter beschikt. De slaapkamer en het bureau ter hoogte van de eerste verdieping worden hierdoor op onaanvaardbare wijze in leefkwaliteit gehinderd.

 

Ter hoogte van de tweede verdieping wordt een wc ingericht onder de trap, welke rechtstreeks uitkomt in een slaapkamer. Dit betreft geen goede ruimtelijke ordening en hindert de leefkwaliteit van de slaapkamer. De wc dient zodanig voorzien te worden dat de deur niet uitkomt in een verblijfsruimte. Bijkomend heeft het merendeel van het wc een vrije hoogte van minder dan 2,2 meter wat onvoldoende kwalitatief is.

 

Visueel-vormelijke elementen

De voorgevel betreft een rode baksteenarchitectuur met natuurstenen plint en raamdorpels en boogvormige verticale metseldetails boven de gevelopeningen. De voordeur werd voorzien van een natuurstenen omkadering. Dit sluit voldoende aan bij het straatbeeld.

 

Het voorgevelschrijnwerk wordt vernieuwd naar donkergroen aluminium. Het schrijnwerk van de hoge gevelopeningen van de gelijkvloerse en eerste verdieping wordt voorzien van bovenlichten, wat aansluit bij het straatbeeld. Bovenaan de ramen van de gelijkvloerse en eerste verdieping werden rolluiken voorzien. Gelet op het feit dat het niet om voorzetrolluiken, maar om rolluiken in het schrijnwerkvlak gaat, kan dit gunstig beoordeeld worden.

 

De achtergevel van de nieuwe aanbouw wordt geheel beglaasd. Het schrijnwerk en de dakrand van de aanbouw wordt in zwart aluminium voorzien. Gelet op de stedelijke context als achtergevel, hiertegen geen bezwaar.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. Het behoud van de scheidingsmuur rechts achteraan de eerste verdieping (rechts van het groendak) wordt uitgesloten uit de vergunning.

2. Het inrichten van verblijfsruimtes (zoals slaapkamer en bureau) ter hoogte van de tweede verdieping en het inrichten van sanitair ter hoogte van de tweede verdieping wordt uitgesloten uit de vergunning.

3. Iedere verblijfruimte moet van minimaal 1 te open raamdeel voorzien worden, conform artikel 24 van de bouwcode.

4. Het gedeelte van het zadeldak, gelegen naast de scheidingsmuren die geen opstand hebben van minimaal 0,30 meter ten opzichte van het hoogste aangrenzende dakvlak, is te voorzien van: dakisolatie die valt onder brandreactie klasse A1 of A2 (EN 13501-1) of de plafondzijde te beschermen is met een materiaal met brandwerendheid van minimaal EI60.

5. Het terras natuurlijk afwaterend naar de tuin voorzien, conform artikel 39 van de bouwcode.

6. Het rioolstelsel en hemelwaterafvoeren gescheiden te voorzien tot aan de straat, conform artikel 40 en 41 van de bouwcode.

7. De verticale hemelwaterafvoer in de voorgevel tot een hoogte van minimaal 1,2 meter slagvast te voorzien en intern aan te sluiten, conform artikel 41§2 van de bouwcode.

8. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

22 juni 2022

Volledig en ontvankelijk

25 juli 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

23 september 2022

Verslag GOA

6 september 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. Het behoud van de scheidingsmuur rechts achteraan de eerste verdieping (rechts van het groendak) wordt uitgesloten uit de vergunning.

2. Het inrichten van verblijfsruimtes (zoals slaapkamer en bureau) ter hoogte van de tweede verdieping en het inrichten van sanitair ter hoogte van de tweede verdieping wordt uitgesloten uit de vergunning.

3. Iedere verblijfruimte moet van minimaal 1 te open raamdeel voorzien worden, conform artikel 24 van de bouwcode.

4. Het gedeelte van het zadeldak, gelegen naast de scheidingsmuren die geen opstand hebben van minimaal 0,30 meter ten opzichte van het hoogste aangrenzende dakvlak, is te voorzien van: dakisolatie die valt onder brandreactie klasse A1 of A2 (EN 13501-1) of de plafondzijde te beschermen is met een materiaal met brandwerendheid van minimaal EI60.

5. Het terras natuurlijk afwaterend naar de tuin voorzien, conform artikel 39 van de bouwcode.

6. Het rioolstelsel en hemelwaterafvoeren gescheiden te voorzien tot aan de straat, conform artikel 40 en 41 van de bouwcode.

7. De verticale hemelwaterafvoer in de voorgevel tot een hoogte van minimaal 1,2 meter slagvast te voorzien en intern aan te sluiten, conform artikel 41§2 van de bouwcode.

8. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.