Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07488 - Omgevingsvergunning - OMV_2022060188. Koningin Astridplein 12-13. District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07488 - Omgevingsvergunning - OMV_2022060188. Koningin Astridplein 12-13. District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_07488 - Omgevingsvergunning - OMV_2022060188. Koningin Astridplein 12-13. District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022060188

Gegevens van de aanvrager:

BV ROOZ met als adres Antwerpsestraat 71 te 2500 Lier en de heer Willem Rozendaal met als adres Baambrugse Zuwe 192 te 3645 Vinkeveen (Nederland)

Ligging van het project:

Koningin Astridplein 12-13 te 2018 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 8 sectie H nrs. 982K en 1010N4

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

wijziging van kantoorruimte naar appartementen op de 2de, 3de en  4de verdieping en aanbrengen van kleine wijzigingen van de appartementen op de 5de en 6de verdieping

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

 

-          22/11/2019: vergunning (OMV_2019054566) voor het slopen en bouwen van een appartementsgebouw met kantoren en detailhandel;

-          30/06/2017: vergunning (AN3/B/digitaal/2017751) voor het bouwen van 5 appartementen en een commerciële ruimte en het restaureren van de voorgevel.

 

Vergunde en huidige toestand

 

-          functie:

 • appartementsgebouw met winkelruimte op het gelijkvloers, kantoren op verdiepingen 1 tot en met 4 en 2 appartementen op verdiepingen 5 en 6;
 • het appartement op de 5de verdieping heeft 3 slaapkamers en een netto vloeroppervlakte van circa 217 m²;
 • het appartement op de 6de verdieping heeft 3 slaapkamers en een netto vloeroppervlakte van circa  223 m²;

-          bouwvolume:

 • gesloten bebouwing van 7 bouwlagen onder een plat dak;
 • het gelijkvloers is volledig bebouwd behoudens een patio van 24 m²;
 • de bouwdiepte van de 1ste verdieping bedraagt 16,35 m ter hoogte van de linker perceelgrens en 27,85 m ter hoogte van de rechter perceelsgrens;
  • de bouwdiepte van de verdiepingen 2 tot 6 bedraagt 16,35 m;
  • op de 6de verdieping is er ter hoogte van de achterzijde van de linker perceelgrens een terugsprong van 3,74 m van de linker perceelgrens en 2,84 m van de achterste perceelgrens;
  • de bouwhoogte van het appartementsgebouw bedraagt 23,82 m;

-          gevelafwerking:

 • de voorgevel wordt afgewerkt met grijs/beige Franse steen en grijs/beige schrijnwerk;
 • de verdiepingen worden voorzien van Franse balkons met borstwering in spijlenwerk;

-          inrichting:

 • fietsenberging in de kelder;
 • platte daken met een groendak.

 

Gewenste toestand

 

-          functie:

 • appartementsgebouw met winkelruimte op het gelijkvloers, een kantoor op de 1ste verdieping en 5 appartementen op verdiepingen 2 tot en met 6;
  • 3 bijkomende tweeslaapkamerappartementen op verdiepingen 2 tot en met 4, met een netto vloeroppervlakte van circa 236 m²;
  • de gemiddelde netto vloeroppervlakte van alle wooneenheden bedraagt 231 m².

-          bouwvolume: idem vergunde toestand behalve:

 • scheimuur met een bouwdiepte van 20,50 m op de rechter perceelsgrens op de 2de verdieping;
 • bouwdiepte van 16,35 m op de linker perceelsgrens op de 6de verdieping (de terugsprong wordt dichtgebebouwd);

-          gevelafwerking: idem vergunde toestand behalve:

 • inpandige terrassen ter hoogte van de middelste traveeën op verdieping 2 tot 4.

 

Inhoud van de aanvraag

 

-          functiewijziging van kantoren naar appartementen op de 2de, 3de en  4de verdieping;

-          vermeerderen van het aantal woongelegenheden van 2 naar 5;

-          wijzigen van de scheimuren op de 2de en 6de verdieping;

-          wijzigen van de voorgevel;

-          voorzien van inpandige terrassen op de 2de, 3de en 4de verdieping;

-          interne wijzigen van de appartementen op de 5de en 6de verdieping.

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Agentschap Wegen en Verkeer/ AWV - District Antwerpen Vergunningen

26 juli 2022

27 juli 2022

Geen advies

Brandweerzone Antwerpen-Zwijndrecht - Hulpverleningszone 1 (Antwerpen)/ Brandweer Zone Antwerpen BZA

26 juli 2022

17 augustus 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Ondernemen en Stadsmarketing/ Business en Innovatie

26 juli 2022

1 augustus 2022

Ondernemen en Stadsmarketing/ Klantencontacten en Dienstverlening/ Loket Thema Wonen - huisnummering

26 juli 2022

6 augustus 2022

Stadsontwikkeling/ Mobiliteit

26 juli 2022

28 juli 2022

Stadsontwikkeling/ Onroerend Erfgoed/ Monumentenzorg

26 juli 2022

8 augustus 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de binnenstad van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Leien en de Kleine Ring.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan.

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)


De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.
 

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)


De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de verordening toegankelijkheid.

 

Algemene bouwverordeningen

 

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening wegen voor voetgangersverkeer)


De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

 

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)


De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van de bouwcode.

 

Sectorale regelgeving

 

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.


Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.
 

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.


Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.
 

-          Vlaamse codex Wonen van 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex van 2021”)


De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

 

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009.
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))


Artikel 4.3.8 is niet van toepassing op de aanvraag.

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

 

Het voorzien van kwalitatieve appartementen in plaats van kantoren op de verdiepingen 2 tot 4 is qua functie inpasbaar in de omgeving van het Centraal Station.
 

In het advies van de dienst Ondernemen en Stadsmarketing is opgenomen dat kantoren passen in de omgeving. Vanuit het standpunt omtrent de verweving van economische functies in de stad adviseren zij om kantoren te voorzien op de eerste verdiepingen. Aangezien een kantoorruimte van 346 m² wordt behouden op de 1ste verdieping wordt gesteld dat aan de gevraagde verweving wordt voldaan.

 

Visueel-vormelijke elementen

 

Het voorzien van inpandige terrassen achter de voorgevel heeft geen storende impact op het straatbeeld. Door deze terrassen inpandig te voorzien wordt de privacy gewaarborgd ten opzichte van het Koningin Astridplein. Het voorstel is inpasbaar.

 

Schaal – ruimtegebruik – bouwdichtheid

 

Het terras aan de achterzijde van de 2de verdieping wordt uitgebreid ten opzichte van de vergunde situatie. Om de privacy op de omliggende percelen te garanderen worden hiervoor wijzigingen aangebracht aan de belendende scheimuur. Rekening houdend met de lichtinval en uitzicht bij de rechter aanpalende is een hogere scheimuur in dit dens bebouwd bouwblok niet aanvaardbaar. De wijzigingen aan deze scheimuur zijn bovendien niet duidelijk opgetekend in de aanvraag. Daarom zijn de aanpalenden ook niet bevraagd geweest.

Deze wijzigingen zullen bijgevolg worden uitgesloten uit de vergunning, evenals de uitbreiding van het terras op de 2de verdieping.

 

Ook het dichtbouwen van de terugsprong op de 6de verdieping en daarmee het uitbreiden van de scheimuren, hebben een nadelige impact op de bezonning van het pand Carnotstraat 2.

De wijzigingen aan deze scheimuren zijn bovendien ook niet duidelijk opgetekend in de aanvraag en zullen bijgevolg eveneens worden uitgesloten uit de vergunning.

 

De drie bijkomende woongelegenheden met een eigen buitenruimte zijn zeer ruim en kwalitatief en bijgevolg inpasbaar op het perceel en in de omgeving.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

 

Alle appartementen voldoen aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruikersgenot. De geplande verbouwingswerken zijn mits naleven van de voorwaarden niet storend voor de omgeving en in overeenstemming met de goede ruimtelijke ordening.

 

Mobiliteitsimpact

 

Toetsing parkeerbehoefte

 

Het algemene principe is dat een omgevingsvergunningsaanvraag in vele gevallen een parkeerbehoefte genereert. Om te vermijden dat de parkeerbehoefte (geheel of gedeeltelijk) wordt afgewenteld op het openbaar domein, dient het parkeren maximaal op eigen terrein te worden voorzien. Dit is het zogenaamde POET principe (Parkeren Op Eigen Terrein).

 

De parkeer- en stallingsnormen uit de tabel van artikel 30 van de bouwcode, herzien op 1 maart 2018, dienen te worden nageleefd bij nieuwbouw, herbouw, verbouwing, functiewijziging, volume-uitbreiding en wijzigen van het aantal wooneenheden. Wie niet op eigen terrein voorziet in de werkelijke parkeerbehoefte, dient hiervoor een compensatie te betalen.

 

Voorliggende aanvraag genereert een werkelijke parkeerbehoefte van 3 parkeerplaatsen.

 

De parkeerbehoefte wordt bepaald op de functiewijziging van kantoren naar wonen op verdieping 2, 3 en 4. De appartementen op verdieping 5 en 6 blijven behouden.

Bij projecten tot 5 wooneenheden is de parkeernorm 1.

3 bijkomende appartementen genereren een werkelijke parkeerbehoefte van 3 x 1 = 3.

 

De plannen voorzien geen nuttige autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 0.

 

In een aantal gevallen genereert een aanvraag een werkelijke parkeerbehoefte maar kunnen de plaatsen om volgende stedenbouwkundige redenen niet (volledig) gerealiseerd worden:

Voorliggende aanvraag heeft betrekking op een pand met een commerciële invulling op het gelijkvloers. Bovendien laat de inrichting van het openbaar domein niet toe een bijkomende inrit van een parkeergarage te voorzien.

 

Het (bijgestelde) aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 0.

 

Het aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt 3 – 0 = 3.

Dit is het verschil tussen het aantal autostal- en/of autoparkeerplaatsen volgens de werkelijke parkeerbehoefte en het aantal te realiseren autostal- en autoparkeerplaatsen.

 

Echter kan de berekende parkeerbehoefte van het nieuwe project worden verminderd met het aantal parkeerplaatsen van de laatst vergunde toestand dat reeds afgewenteld werd op het openbaar domein. Dit op voorwaarde dat realisatie niet mogelijk is.

Bijgevolg kan de parkeerbehoefte van de laatst vergunde toestand in mindering gebracht worden voor 6 parkeerplaatsen:

De kantoren op verdieping 2, 3 en 4 verdwijnen. 927 m² kantoren in de stationsomgeving hebben een parkeernorm van 0,6/100 m² = 5,6, afgerond 6.

 

Het bijgestelde aantal ontbrekende autostal- en autoparkeerplaatsen bedraagt dan 3 – 6 = 0.

 

 

Fietsvoorzieningen

 

Voor de 3 bijkomende appartementen met 2 slaapkamers moeten 9 fietsenstallingen voorzien worden (3 x 3 = 9). In de kelder is een fietsenstalling ingericht voor 40 fietsen. Hier is voldoende plaats voor de verschillende functies. De fietsenstalling is bereikbaar via een aparte toegang met trap met fietsgoot. Het voorstel volstaat.

 

Laden en lossen

 

Laden en lossen kan gebeuren op bestaande laad- en loszones in de omgeving.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

 

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

2. Laden en lossen is te voorzien op bestaande laad- en loszones in de omgeving.

3. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

4. Het uitbreiden van het terras en de scheimuur achteraan de 2de verdieping wordt uitgesloten uit de vergunning.

5. Het dichtbouwen van de insprong en het uitbreiden van de scheimuren op de 6de verdieping worden uitgesloten uit de vergunning.

 

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

18 mei 2022

Volledig en ontvankelijk

26 juli 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

24 september 2022

Verslag GOA

6 september 2022

naam GOA

Katrine Leemans

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1.      De bijgevoegde brandvoorzorgsmaatregelen zijn op het moment van eerste ingebruikname/exploitatie strikt na te leven.

 1. Laden en lossen is te voorzien op bestaande laad- en loszones in de omgeving.
 1. Na uitvoering van de werken moet voldaan zijn aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.
 1. Het uitbreiden van het terras en de scheimuur achteraan de 2de verdieping wordt uitgesloten uit de vergunning.
 1. Het dichtbouwen van de insprong en het uitbreiden van de scheimuren op de 6de verdieping worden uitgesloten uit de vergunning.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.