Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07624 - Deelopdracht 32/2022 dossier VC2201-1977 - Aanstellen van leasingmaatschappij voor de huur van één voertuig. Bestek, procedure en gunning - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07624 - Deelopdracht 32/2022 dossier VC2201-1977 - Aanstellen van leasingmaatschappij voor de huur van één voertuig. Bestek, procedure en gunning - Goedkeuring 2022_CBS_07624 - Deelopdracht 32/2022 dossier VC2201-1977 - Aanstellen van leasingmaatschappij voor de huur van één voertuig. Bestek, procedure en gunning - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Op 10 januari 2020, keurde het college met jaarnummer 182, het bestek en de procedure goed (bestek GAC_2018_00511) voor de raamovereenkomst voor het leasen op lange termijn en het huren op korte termijn van voertuigen - gunning perceel 2, stopzetting perceel 1 en heraanbesteding als bestek GAC_2019_01095.

Het college keurde op 26 juni 2020 (jaarnummer 5575) de gunning goed voor het afsluiten van een raamovereenkomst voor het aanstellen van een pool van leveranciers van drie leasingmaatschappijen, op basis van bestek GAC_2019_01095. Drie leveranciers werden geselecteerd die conform het bestek voor elke afzonderlijke leaseopdracht een offerte indienen:

  • J&T Autolease NV, Noordersingel 19, 2140 Antwerpen met ondernemingsnummer BE 0417.736.438;
  • KBC Autolease NV, Professor Van Overstraetenplein 5, 3000 Leuven met ondernemingsnummer BE 0422.562.385;
  • Alphabet Belgium Long Term Rental nv, Ingberthoeveweg 6, 2630 Aartselaar met ondernemingsnummer BE 0438.973.597.

Op 24 augustus 2022 keurde het managementteam met jaarnummer 76 het afwegingskader tot gebruik van voertuigen met privégebruik in combinatie met mobiliteitsbudget goed.

Voor het aanstellen van een leasingmaatschappij voor de huur van één voertuig, werd de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, deelopdracht 32/2022 dossier VC2201-1977, uitgeschreven. Op uiterlijk 16 augustus 2022 dienden volgende firma’s een offerte in:

  • J&T Autolease NV, Noordersingel 19, 2140 Antwerpen met ondernemingsnummer BE 0417.736.438;
  • KBC Autolease NV, Professor Van Overstraetenplein 5, 3000 Leuven met ondernemingsnummer BE 0422.562.385;
  • Alphabet Belgium Long Term Rental nv, Ingberthoeveweg 6, 2630 Aartselaar met ondernemingsnummer BE 0438.973.597.

Argumentatie

De bedrijfseenheid Stadsbeheer beoordeelde de offertes.

Er werd een gemotiveerd gunningsverslag opgemaakt waarbij de offertes volgende scores krijgen:

Firmanaam Adres Ondernemingsnummer Score op 10
KBC Autolease NV
Professor Van Overstraetenplein 5, 3000 Leuven
BE 0422.562.385
10,00
J&T Autolease NV Noordersingel 19, 2140 Antwerpen BE 0417.736.438 9,76
Alphabet Belgium Long Term Rental nv Ingberthoeveweg 6, 2630 Aartselaar BE 0438.973.597 0,00


De inschrijvingen worden ten gevolge van bovenstaande argumentatie als volgt definitief gerangschikt:

Rangorde naam voertuig prijs/maand (inclusief btw en verkeersbelasting)
1KBC Autolease NVVolkswagen Arteon Shooting Brake758,95 EUR
2 J&T Autolease NV Volkswagen Arteon Shooting Brake
777,41 EUR
3 Alphabet Belgium Long Term Rental nv Volkswagen Arteon Shooting Brake
NIET INGESCHREVEN


De bedrijfseenheid Stadsbeheer stelt voor om op basis van de bovenvermelde argumentatie de opdracht te gunnen aan de bieder met de laagste regelmatige offerte, zijnde KBC Autolease NV, Professor Van Overstraetenplein 5, 3000 Leuven met ondernemingsnummer BE 0422.562.385

Volgend voertuig wordt besteld: 

type merk kilometercontingent
per jaar 
leaseprijs/maand (inclusief btw en verkeersbelasting)

verkeersbelasting
per maand

Ecoscore
1 Volkswagen Arteon Shooting Brake
20.000 km 758,95 EUR 22,61 EUR81

Juridische grond

Artikel III.11. 'Toewijzen van deelopdrachten' van het bestek GAC_2019_01095 stelt dat deelopdrachten binnen deze raamovereenkomst worden toegewezen via een mini-competitie, gegund op prijs.

Regelgeving: bevoegdheid

Artikel 56 §3, 4° van het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017 stelt dat het college bevoegd is voor het voeren van de plaatsingsprocedure, de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten.

Algemene financiële opmerkingen

De leaseprijs per maand is inclusief btw en verkeersbelasting.

Om de hoogte van het bedrag te bepalen, bedraagt het trekkingsrecht mobiliteit 678,00 EUR per maand, voor een ecoscore van 70.
Voor elk bijkomend punt van de ecoscore wordt het budget verhoogd met 2% ter compensatie van de duurdere technieken voor duurzamere voertuigen.

Ecoscore: Volkswagen Arteon Shooting BrakeBudgetverhogingNieuw bedrag trekkingsrecht mobiliteit
8122%827,16 EUR

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt goed dat voor het aanstellen van een leasingmaatschappij voor de huur van een één voertuig, offertes werden gevraagd aan de onderstaande firma's:

  • J&T Autolease NV, Noordersingel 19, 2140 Antwerpen met ondernemingsnummer BE 0417.736.438;
  • KBC Autolease NV, Professor Van Overstraetenplein 5, 3000 Leuven met ondernemingsnummer BE 0422.562.385;
  • Alphabet Belgium Long Term Rental nv, Ingberthoeveweg 6, 2630 Aartselaar met ondernemingsnummer BE 0438.973.597.

Artikel 2

Het college keurt de gunning goed voor het aanstellen van een leasingmaatschappij voor de huur van één voertuig gedurende vijf jaar, op basis van deelopdracht 32 dossier VC2201-1977, aan KBC Autolease NV, Professor Van Overstraetenplein 5, 3000 Leuven met ondernemingsnummer BE 0422.562.385.

Artikel 3

De financieel directeur verleent zijn visum en regelt de financiële aspecten als volgt:

omschrijving bedrag boekingsadres bestelbon 

Leveren Volkswagen Arteon Shooting Brake voor bedrijfseenheid Financiën volgens bestek GAC_2019_1095

KBC Autolease NV
Professor Van Overstraetenplein 5
3000 Leuven

ondernemingsnummer: BE 0422.562.385
bankrekeningnummer: BE30 4377 5013 7111

voor de budgetperiode 2022 bedragen de kosten 2.276,85 EUR/jaar inclusief btw, exclusief indexaanpassing

budgetplaats: 5164500000
budgetpositie: 61413
functiegebied: 2SBS010103A00000 
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080110
budgetperiode:2200

bestelbon volgt later

Leveren Volkswagen Arteon Shooting Brake voor bedrijfseenheid Financiën volgens bestek GAC_2019_1095

KBC Autolease NV
Professor Van Overstraetenplein 5
3000 Leuven

ondernemingsnummer: BE 0422.562.385
bankrekeningnummer: BE30 4377 5013 7111

voor de budgetperiode 2023 tot en met 2025 bedragen de kosten 9.107,40 EUR/jaar inclusief btw, exclusief indexaanpassing

budgetplaats: 5164500000
budgetpositie: 61413
functiegebied: 2SBS010103A00000 
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080110
budgetperiode: 2300-2400-2500

bestelbon volgt later

Leveren Volkswagen Arteon Shooting Brake voor bedrijfseenheid Financiën volgens bestek GAC_2019_1095

KBC Autolease NV
Professor Van Overstraetenplein 5
3000 Leuven

ondernemingsnummer: BE 0422.562.385
bankrekeningnummer: BE30 4377 5013 7111
voor de budgetperiode 2026 bedragen de kosten 9.107,40 EUR/jaar inclusief btw, exclusief indexaanpassing

budgetplaats: 5164500000
budgetpositie: 61413
functiegebied: 2SBS010103A00000 
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080110
budgetperiode: 2600

mits goedkeuring van het volgende meerjarenplan door het college en de gemeenteraad.

bestelbon volgt later

Leveren Volkswagen Arteon Shooting Brake voor bedrijfseenheid Financiën volgens bestek GAC_2019_1095

KBC Autolease NV
Professor Van Overstraetenplein 5
3000 Leuven

ondernemingsnummer: BE 0422.562.385
bankrekeningnummer: BE30 4377 5013 7111
voor de budgetperiode 2027 bedragen de kosten 6.830,55 EUR voor 9 maanden inclusief btw, exclusief indexaanpassing

budgetplaats: 5164500000
budgetpositie: 61413
functiegebied: 2SBS010103A00000
subsidie: SUB_NR
fonds: INTERN
begrotingsprogramma: 2SA080110
budgetperiode: 2700

mits goedkeuring van het volgende meerjarenplan door het college en de gemeenteraad.

bestelbon volgt later

Bijlagen

  • 2_gunningsadvies_32.xlsx