Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07628 - District Ekeren. Kloosterstraat. Afbraak brug en verleggen Kloosterstraat met fietsinfrastructuur. SWOU11840 - Unieke verantwoordingsnota en voorontwerp - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07628 - District Ekeren. Kloosterstraat. Afbraak brug en verleggen Kloosterstraat met fietsinfrastructuur. SWOU11840 - Unieke verantwoordingsnota en voorontwerp - Goedkeuring 2022_CBS_07628 - District Ekeren. Kloosterstraat. Afbraak brug en verleggen Kloosterstraat met fietsinfrastructuur. SWOU11840 - Unieke verantwoordingsnota en voorontwerp - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Aanleiding en context

Het studiebureau Tractebel Engineering (Simon Bolivarlaan 34/36, 1000 Brussel, ondernemingsnummer: BE0412.639.681) maakte in opdracht van  Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) een unieke verantwoordingsnota met voorontwerp op. 

De bedrijfseenheid Stadsontwikkeling (afdeling Mobiliteit) legt nu het voorontwerp en de unieke verantwoordingsnota ter goedkeuring voor, voor de heraanleg van een verlengde Kloosterstraat met fietsinfrastructuur. Stad Antwerpen zal een deel van de uitvoering financieren volgens de geldende afspraken over gewestwegen. Deze zullen verder gedetailleerd worden in een samenwerkingsovereenkomst voor de Kloosterstraat. 

Argumentatie

In het voorontwerp wordt de huidige brug over de spoorlijn afgebroken en vervangen door een rechtstreekse aansluiting op de afrit A12 om zo de verkeerskundige structuur te vereenvoudigen met een beperktere ruimte-inname. Het doel is ook om de bestaande fietsinfrastructuur te optimaliseren en de netwerkverknoping met fietsostrade F12 aan te vullen. 

Deel 1 is het noordelijke kruispunt met Leugenberg waarbij de huidige Kloosterstraat niet meer zal aansluiten na de afbraak van de brug. Het kruispunt met Leugenberg is compacter gemaakt en de rijstrookindeling werd aangepast op basis van de mobiliteitsstudie. Er wordt een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad voorzien van 3,5m breed met conflictvrije oversteek. Er is een aparte busbaan voorzien buiten de lichtenregeling. Waar mogelijk is vergroening voorzien. 

Deel 2 is de afrit met daarlangs een nieuw fietspad en de verlegde Kloosterstraat met nieuwe aansluiting aan de op- en afrit en aangepaste aansluiting op Boerendijk. 

Er ontstaat een nieuw kruispunt waar de verlegde Kloosterstraat zal aantakken op de op- en afrit. Parrallel met de op- en afrit loopt de dubbelrichtings fietsostrade die de Kloosterstraat ongelijkgronds kruist en de missing link invult van de F12 vanuit Antwerpen/Oude Landen richting Ekerse putten/Haven/Bergen op Zoom. Er wordt ook een aansluiting voorzien aan de hoofroute langsheen de sporen die de verbinding vormt met de F14 ter hoogte van de Statiestraat. Het fietspad parallel aan de op- en afrit ligt iets hoger dan de rijweg bij de kruising met de spoorweg. 

Onderdoor de verlegde Kloosterstraat wordt het Schoon Schijn terug opengelegd en loopt er onderdoor. Ter hoogte van de aansluiting met Boerendijk zal de Wilgehoevestraat niet langer aansluiten op het kruispunt wat de leesbaarheid en veiligheid vergroot. Ook Kouter sluit niet langer aan op het kruispunt Wilgehoevestraat- Kloosterstraat waardoor een keerlus ontstaat op het einde van Kouter. Langsheen de Kloosterstraat worden dubbelrichtingsfietspaden voorzien die de aansluiting vormen met Ekeren centrum. De bushaltes kregen een nieuwe inplanting met verbinding naar de woonwijk. Op het kruispunt komen conflictvrije oversteken.

Waar mogelijk is vergroening voorzien.

De volledige projectomschrijving is opgenomen in de unieke verantwoordingsnota als bijlage van dit besluit.

Regelgeving: bevoegdheid

Met de collegebeslissing van 12 mei 2017 (jaarnummer 4463) werden de bevoegdheden van de districtscolleges vastgelegd.
Artikel 11 bepaalt dat het districtscollege bevoegd is voor lokale straten en pleinen.
In het gemeenteraadsbesluit van 31 mei 2021 (jaarnummer 309) werden de bovenlokale locaties vastgesteld.
De Kloosterstraat is deels een bovenlokale straat.
Het college is bevoegd voor bovenlokale projecten/budget/mobiliteitsvoorwaarden.

Algemene financiële opmerkingen

Het voor deze opdracht vereist budget is voorzien op op 2LMS010104/A00000/224/5153000000/2SA020200/2500. Uiterlijk op moment van effectieve bestelling worden de kredieten vanuit de budgettaire voorzieningen in het meerjarenplan toegewezen aan het concrete project (M02909). Overeenkomstig de beheerovereenkomst met AWV zal stad Antwerpen ook in het kader van dit project de afspraken inzake de aanleg en het beheer van gewestwegen nakomen.

Adviezen

Projectstuurgroep van 3 maart 2021 Gunstig onder voorwaarden

consensus, mits het meenemen en verder onderzoeken van de opmerkingen gegeven door de Stad Antwerpen. De bemerkingen werden na overleg verwerkt in het voorontwerp en aangeleverd op 01/04/2022.

Commissie Openbaar Domein van 13 juni 2022 Gunstig onder voorwaarden

advies gunstig op voorwaarden dat bij de uitwerking van het definitief ontwerp:

 • het ondergronds wortelvolume van bomen die in verharding staan en de wortelstraten die de verbinding maken met andere groenzones mee op de plannen gezet worden;
 • een beplantingsconcept gemaakt wordt en een plan waarop zowel bestaande als nieuwe bomen staan en onderzocht wordt of nog meer ingezet kan worden op bomen en groen, met variatie in het boombestand. Indien gekapt wordt dit degelijk beargumenteerd wordt (normaal enkel bij ziekte of voor de veiligheid);
 • een integraal landschapsplan gemaakt wordt van het projectgebied en de omgeving daarrond (inclusief de taluds van de afgebroken brug aan beide kanten van de sporen) gebaseerd op de eerste schetsen die hiervoor werden gemaakt;
 • onderzocht wordt of het zebrapad, OFOS en stopstreep in Boerendijk door het compactere kruispunt méér kan opgeschoven worden richting nieuw kruispuntvlak met de Kloosterstraat;
 • de palen van de verkeerslichten mee aangeduid worden op plan;
 • de haaientanden ter hoogte van de lichtengeregelde fietsoversteek vervangen worden door een stopstreep;
 • de fietspadconnecties met beide doorlopende segmenten van de Kouter gedimensioneerd worden op tweerichtingsfietsverkeer of minimum 2,5 meter breed;
 • er bekeken wordt of er interferentie is tussen de wortelzone en het fietspad langsheen Kouter en dit aan te passen indien nodig;
 • Kouter ingericht wordt met éénzijdig langsparkeren;
 • ter hoogte van de aansluiting van het wandelpad richting bushalte halverwege Kouter plaatselijk een zone parkeervrij gemaakt wordt zodat het voetpad in Kouter veilig bereikt kan worden;
 • op basis van een toekomstig profiel van Kouter bepaald wordt waar de groenberm begint en de parkeerstroken aan begin en einde te begrenzen, liefst met een groenstructuur;
 • onderzocht wordt of de zone tussen fietspad en Kouter vergroend kan worden;
 • de bushaltes integraal toegankelijk worden aangelegd, inclusief blindengeleiding, inclusief de weg er naartoe, en voorzien worden met enkele fietsbeugels langs beide zijdes van de halte. Het perron dient lang genoeg te zijn opdat een stilstaande bus de voetgangersoversteek niet blokkeert;
 • de fietspadmarkering verder afgestemd wordt met SW/mobiliteit;
 • de inrichting van de bushaltes en de markering bushaltehaven aangepast worden volgens de richtlijnen in het draaiboek openbaar domein;
 • de aansluiting met de fietsostrade richting Ekeren en Oude Landen correct ingetekend wordt;
 • onderzocht wordt of de middenberm tussen op- en afrit groen ingericht kan worden;
 • de geluidsschermen langs de spoorlijn (op plan) doorgetrokken worden tot aan de op- en afrit;
 • nagekeken wordt of de bocht voor de bus van Kruispunt Leugenberg een bochtverbreding nodig heeft en dit aangepast wordt;
 • het veiligheidsconflict veroorzaakt door de vrije busbaan die niet in de lichtenregeling kruispunt Leugenberg zit verder onderzocht wordt en de zone verkeerveilig ingericht wordt. Bijvoorbeeld door de bus mee in de lichtenregeling op te nemen of de opstelruimte in het midden te verbreden. De COD adviseert om de principes van het draaiboek toe te passen: vrije busbedding in ander materiaal zodat dit duidelijk leesbaar is, bochtverbreding toepassen indien nodig en dus fietspad en berm opschuiven. Principes toepassen voor oversteken vrije bedding en eventueel met sas inrichten;
 • een voetpad aangelegd wordt aan de zuidwestkant van kruispunt met Leugenberg om ervoor te zorgen dat voetgangers richting bushalte (stadinwaarts) daar niet over het fietspad moeten lopen. Ook aan de noordoostkant moet het voetpad tot aan de bushalte doorgetrokken worden zodat een doorlopend voetpad aanwezig is;
 • er voor de inrichting van het schijn hydraulische doorrekeningen gebeuren en onderzocht wordt of er in het landschap rondom de voormalige brughelling nog extra buffercapaciteit is voor wateropvang vanuit de buurt. De buffercapaciteit moet samen met het landschapsconcept bekeken worden zodat dit één verhaal is; 
 • de glascontainer die momenteel ter hoogte van het kruispunt Wilgehoevestraat staat opnieuw een plek krijgt zo ver mogelijk naar de woningen rekening houdende met de aanrijroute en draaicirkel voor de ophaalwagen;
 • de groenstrook ter hoogte van private opritten niet onderbroken wordt;
 • de keerbeweging van de geknipte Kouter vanuit draaiboek vormgegeven wordt en aangesloten wordt op een gewenst profiel al dan niet met parkeerstroken en het groen zoveel mogelijk tot aan de gevel loopt;
 • de voetgangersbeweging richting Wilgehoevestraat herbekeken wordt zodat de verharding op de looplijn zit; 
 • bekeken wordt of het kruispunt met Kloosterstraat compacter kan;
 • de pechstrook aan de afrit richting Kloosterstraat duidelijk beëindigd wordt;
 • de blindengeleiding conform draaiboek openbaar domein op de plannen gezet wordt. 


Beleidsdoelstellingen

2 - Leefbare en mobiele stad
2LMS01 - Mobiliteit
2LMS0104 - Regulier
2LMS010402 - Multimodale knooppunten en netwerken (heraanleg van bovenlokale wegen en fietswegen)

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college keurt het voorontwerp van 1 april 2022 en de unieke verantwoordingsnota van 3 maart 2021 voor afbraak brug en verleggen Kloosterstraat met fietsinfrastructuur, district Ekeren, goed.

Artikel 2

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.

Artikel 3

Het college geeft opdracht van:

DienstTaak
SW/MOB/I&Padvies vragen aan het district Ekeren.
na de inspraakprocedure, opdracht geven aan AWV om:
 • voorontwerp uitwerken tot een definitief ontwerp;
 • indien vereist archeologienota laten opmaken.
Bestuurscoördinator district Ekeren
communicatie en participatietraject organiseren

Bijlagen

 • 20210303_UVN_SWOU11840.pdf
 • 20220401_BT1_IN10402.PDF
 • 20220401_BT2_IN10401.PDF
 • 20220401_DWP_fietspad_IN60204.PDF
 • 20220401_DWP_FOS_IN60203.PDF
 • 20220401_DWP_SCHIJN_IN60201.PDF
 • 20220401_DWP_STRAAT_IN60202.PDF
 • 20220401_NT_LENGTEPROFIEL_IN50201.PDF
 • 20220401_NT_TDP_A_IN70001.PDF
 • 20220401_NT_TDP_B_C_IN70002.PDF
 • 20220401_NT_TDP_D_E_IN70003.PDF
 • 20220401_NT1_IN40201.PDF
 • 20220401_NT2_IN40202.PDF
 • 20220401_PLANNENLIJST_IN10101.PDF