Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07473 - Omgevingsvergunning - OMV_2022095370. Londenstraat, Kattendijkdok-Oostkaai, Catharina Pepijnstraat zonder nummer (zn). District Antwerpen - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07473 - Omgevingsvergunning - OMV_2022095370. Londenstraat, Kattendijkdok-Oostkaai, Catharina Pepijnstraat zonder nummer (zn). District Antwerpen - Goedkeuring 2022_CBS_07473 - Omgevingsvergunning - OMV_2022095370. Londenstraat, Kattendijkdok-Oostkaai, Catharina Pepijnstraat zonder nummer (zn). District Antwerpen - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022095370

Gegevens van de aanvrager:

NV Cadix B6 met als adres Kambalastraat, Houtdok Noordkaai 16 te 2030 Antwerpen

Gegevens van de exploitant:

NV Cadix B6 (0759637583) met als adres Kambalastraat, Houtdok Noordkaai 16 te 2030 Antwerpen

Ligging van het project:

Londenstraat zn, Kattendijkdok-Oostkaai zn, Catharina Pepijnstraat zn te 2000 Antwerpen

Kadastrale percelen:

afdeling 7 sectie G nr. 1457/19D

waarvan:

 

-          20220401-0059

afdeling 7 sectie G nr. 1457/19D (Bemaling Cadix B6)

Vergunningsplichten:

Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Voorwerp van de aanvraag:

de exploitatie van een bemaling in het kader van een nieuwbouw

 

Omschrijving ingedeelde inrichtingen of activiteiten

 

Voorgeschiedenis

Op 10 december 2021 verleende het college aan Cadix B6 NV een omgevingsvergunning voor de bouw en exploitatie van een gebouw met commerciële functies, horeca, kantoren en diensten (OMV_2021057091).

 

Inhoud van de aanvraag

De aanvraag omvat de exploitatie van een bemaling klasse 2 voor de bouwwerken nodig voor de realisatie van het gebouw. In afwijking van de sectorale voorwaarden worden voor twee parameters bijzondere lozingsnormen gevraagd.

 

Aangevraagde rubriek(en)

 

 

Aangevraagde rubriek(en) Bemaling Cadix B6
 

Rubriek

Omschrijving

Gevraagd voor

3.4.2°

het lozen van meer dan 2 m³/uur tot maximaal 100 m³/uur bedrijfsafvalwater;

20,00 m³/uur

53.2.2°b)2°

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen gelegen in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1 met een netto opgepompt debiet van meer dan 30.000 m³ per jaar en de verlaging van het grondwaterpeil bedraagt meer dan vier meter onder het maaiveld;

66.125,00 m³/jaar

 

 

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

 

Externe adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies ontvangen

Advies

Vlaamse Milieumaatschappij/ Advies grondwater Antwerpen

25 juli 2022

5 september 2022

Geen advies

Vlaamse Milieumaatschappij/ Advies Vergunning Afvalwater en Lucht

25 juli 2022

22 augustus 2022

Voorwaardelijk gunstig

 

Interne adviezen

 

Adviesinstantie

Datum advies gevraagd

Datum advies

Maatschappelijke Veiligheid/ Stadstoezicht/ Stadshavendienst

25 juli 2022

24 augustus 2022

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan RUP Eilandje, goedgekeurd op 1 september 2011. Volgens dit plan ligt het eigendom in de volgende zones: zone voor wonen-art. 2-samengesteld bouwblok en zone voor publiek domein-art. 7.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP's) kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘goedgekeurde BPA’s en RUP’s'.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

De aanvraag betreft een tijdelijke bemaling die noodzakelijk is voor de uitvoering van eerder vergunde stedenbouwkundige handelingen. Deze stedenbouwkundige handelingen werden reeds eerder getoetst aan de verenigbaarheid met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening. De bemaling zelf is slechts tijdelijk van aard en noodzakelijk voor de uitvoeringsfase van de bouw. Het project kan beschouwd worden als verenigbaar met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening.

 

Toetsing van aanvaardbaarheid van de ingedeelde inrichtingen of activiteiten op het vlak van hinder en risico's voor de mens en het milieu

 

Op de hoek van de Londenstraat en de Kattendijkdok-Oostkaai te Antwerpen wordt door Van Wellen Real Estate Development een nieuwbouw voorzien. Voor de realisatie van de drie ondergrondse verdiepingen is een klasse 2 bemaling noodzakelijk.

De uitgraafdiepte voor de kelder bedraagt 10,60 meter, voor de auto- en personenliften is dat 12,2 meter. Uitgaande van een maaiveldpeil in de omliggende straten van +6,5 meter TAW is het diepste uitgraafpeil -5,5 meter TAW. Het grondwater in de bouwput dient dan verlaagd te worden tot -6,0 meter TAW. Er wordt een hydraulisch gesloten bouwput voorzien met een CSM wand van 55 centimeter dikte tot in de Boomse klei. Het bemalingswater zal geloosd worden in het nabijgelegen Kattendijkdok. Klasse 2 rubriek 53.2.2.b.2 wordt gevraagd voor een debiet van 66.125 m³/jaar. Voor het lozen van het bemalingswater wordt rubriek 3.4.2, eveneens klasse 2, gevraagd voor een debiet van 20 m³/uur.

In de bemalingsstudie werd de CSM-wand gemodelleerd met een doorlatendheid van 3E-8 meter/seconde en een dikte van 0,5 meter. De wand is vrij diep omdat de Boomse klei pas wordt aangetroffen op een diepte van vermoedelijk -20 meter TAW. Het studiebureau stelt dat de aannemer belast met de uitvoering van de CSM-wand, garant zal moeten staan voor een volledig gesloten wand en de scheefstand van moten zal moeten vermijden. Zij stellen voor een resultaatsverbintenis te eisen van de aannemer voor een hydraulisch gesloten kuip (met wanden tot in de Boomse klei zonder openingen tussen de moten en zonder onderloopsheid) met een weerstand van minstens 193 dagen of, anders geformuleerd, een lekdebiet in stationaire toestand van maximaal 6,4 m³/uur. Dit wordt opgenomen als bijzondere voorwaarde.

Binnen de bouwkuip zijn de berekende absolute zettingen ten gevolge van de bemaling ver boven de norm, echter op een niet risicovolle locatie en bovendien irrelevant aangezien de Holocene klei die het meest zettingsgevoelig is, zal worden weggegraven. Dit illustreert echter wel het belang van een hydraulisch gesloten bouwkuip. Zonder deze afscheiding zouden de theoretische zettingen in de omgeving en de hiermee gepaard gaande schade inacceptabel zijn. Buiten de bouwkuip zijn de theoretisch berekende absolute en differentiële zettingen beperkt.

De maximale invloedstraal van de bemaling wordt bereikt na 243 dagen bemalen. De zone die mogelijk beïnvloed wordt, vormt geen concentrische cirkel. De afmetingen van de straal zijn minimaal 120 meter en maximaal 430 meter. De waardevolle biologische elementen binnen deze invloedstraal werden in de bemalingsstudie onderzocht. Hieruit blijkt geen significante impact, voornamelijk omdat de bemaling uitgevoerd wordt binnen de wanden van een hydraulisch gesloten kuip.

In de omgeving van de bouwput liggen enkele bij OVAM gekende verontreinigingen.

Dossier 28908 (BBO 2007)
In het grondwater werd een verontreiniging vastgesteld met minerale olie (1.200 µg/liter). De grondwaterstroming is westelijk met een stroomsnelheid van circa 6 meter/jaar. Deze theoretische afleiding houdt geen rekening met ondergrondse obstakels als kelders of funderingsmuren zodat de reële stroomsnelheid van het grondwater lager zal liggen. Ook met retardatie of biodegradatie wordt geen rekening gehouden. Voor benzeen, als meest mobiele component, wordt een verspreidingssnelheid van 0,5 meter/jaar berekend.

Dossier 35141 (BBO 2019)
Er werd een verontreiniging vastgesteld met tetrachlooretheen, trichlooretheen, dichlooretheen en vinylchloride in het vaste deel van de aarde en in het grondwater. De onderzoekslocatie werd in de periode 2013-2016 herontwikkeld naar een nieuwbouwproject met kantoren, horeca en appartementen. In het kader hiervan werd een ontgraving tot 5,0 m-mv uitgevoerd. De verontreiniging in het vaste deel van de aarde is hierdoor niet meer aanwezig. Door deze ontgraving gecombineerd met de bemaling noodzakelijk voor het bouwproject, is ook de verontreiniging in het grondwater niet meer aanwezig.

Dossier 6339 (BBO 2003)
In het vaste deel van de bodem werd een verontreiniging aan EOX, PAK en zware metalen vastgesteld. In het grondwater afkomstig van peilbuis P100 werd een sterke verontreiniging aan minerale olie aangetroffen. OVAM gaf opdracht twee herbemonsteringen te doen om de verontreiniging in het grondwater in deze zone te bevestigen. Deze herbemonsteringen leverden echter geen bevestiging op. De onderzochte grondwaterstalen bevatten geen verontreiniging met minerale olie. Er is geen verdere actie noodzakelijk.

Er werden analyseresultaten van het grondwater toegevoegd aan de aanvraag. De stalen werden genomen op 18 mei 2022 maar er werd vastgesteld dat er te weinig grondwater kon onttrokken worden. Op basis van deze analyseresultaten werd wel een overschrijding van het indelingscriterium voor arseen vastgesteld. De exploitant vraagt een bijzondere lozingsnorm van 50 µg/liter (10 x IC). De achtergrondkaarten van OVAM geven aan dat er mogelijk ook een overschrijding van nikkel zal optreden hoewel deze in de staalname niet vastgesteld werd. Voor alle zekerheid wordt ook voor deze parameter een bijzondere lozingsnorm gevraagd, namelijk 300 µg/liter (10 x IC). VMM dienst afvalwater en lucht geeft voor beide bijzondere lozingsnormen gunstig advies. Op 7 juni 2022 werd een bijkomende staalname uitgevoerd. Hierbij werd voornamelijk geanalyseerd op PFAS. De locatie van de bemaling bevindt zich niet in een risicozone voor PFAS.

Omwille van het ontbreken van een vastgelegd wettelijk normenkader voor PFAS en PFOS, wordt de richtlijn van VMM gevolgd om een norm te hanteren van 100 ng/liter per individuele stof. Van de 51 gemeten parameters voldoen er twee niet aan deze norm namelijk perfluor – n – butaanzuur (PFBA): 110 ng/liter en som van de kwantitatieve PFAS: 270 ng/liter.  Elke lozing van PFAS houdend bemalingswater moet zo ver als mogelijk gesaneerd worden. De huidige rapportagegrens van 100 ng/l geldt hierbij als richtwaarde. Ook kan gewerkt worden met een somnorm van alle PFAS van 500 ng/l.

De exploitant wenst het bemalingswater te lozen in het Kattendijkdok, in beheer bij stad Antwerpen. De stadshavendienst geeft een gunstig advies onder volgende voorwaarden:

  • De uitmonding van het bemalingswater mag geen hinder veroorzaken aan de scheepvaart en dient duidelijk gesignaleerd te worden.
  • Indien de uitmonding zich bevindt aan een ligplaats met actieve scheepvaart, dienen fenders/gording voorzien te worden zodat de scheepvaart veilig kan meren en de lozing kan blijven plaatsvinden wanneer de schepen gemeerd zijn.
  • Het debiet of de uitstroming mag niet hinderlijk zijn naar de gemeerde scheepvaart.
  • Van Wellen dient vóór de start van de bronbemaling een reinigingsbedrijf voor pollutie op het wateroppervlak door te geven aan de stadshaven, zodat er bij enige pollutie onmiddellijk actie (24/7) ondernomen kan worden.

 

Ook VMM dienst afvalwater en lucht adviseert gunstig onder voorwaarden voor het lozen van bedrijfsafvalwater gedurende 240 dagen met een maximaal debiet van 19,5 m³/uur, 468 m³/dag en 46.775 m³/jaar. Volgende voorwaarden worden opgelegd:

  • bijzondere lozingsnorm arseen: 50 µg/liter;
  • bijzondere lozingsnorm nikkel: 300 µg/liter;
  • een schriftelijke toestemming van de beheerder van het Kattendijkdok dient bekomen te worden vóór de start der werken.

Aan deze laatste voorwaarde is reeds voldaan. Dit dient dus niet meer opgenomen te worden als bijzondere voorwaarde.

VMM dienst grondwater adviseert stilzwijgend gunstig.

Voorliggend project is niet MER-plichtig. Het aanvraagdossier werd tijdens het ontvankelijk- en volledigheidsonderzoek getoetst aan de criteria van bijlage II van het Decreet Algemene Bepalingen Milieubeleid doordat de aanvraag betrekking heeft op een activiteit die voorkomt op de lijst van bijlage III (besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de nadere regels van de project-m.e.r.-screening).

 

De vergunningverlenende overheid is verplicht om een advies in te winnen bij het Agentschap Onroerend Erfgoed als de vergunningsaanvraag betrekking heeft op ingedeelde inrichtingen of activiteiten in of aan een beschermde archeologische site, een beschermd monument, een beschermd cultuurhistorisch landschap of een beschermd stads- of dorpsgezicht (decreet van 12 juli 2013 betreffende het onroerend erfgoed artikel 6.4.4§3). Dat is hier niet het geval.

Een bijkomend wateradvies is niet vereist en de vergunningsaanvraag voldoet aan de doelstellingen van artikel 5 van het decreet integraal waterbeleid. Dit blijkt uit de toepassing van de beoordelingsschema’s van de watertoets.

 

Advies aan het college

 

Advies over de ingedeelde inrichtingen of activiteiten

Mits voldaan wordt aan de algemene, sectorale en bijzondere vergunningsvoorwaarden, is deze aanvraag in overeenstemming met de VLAREM wetgeving. Vanuit milieutechnisch oogpunt wordt voorwaardelijk positief advies gegeven de vergunning te verlenen voor een termijn van 300 kalenderdagen na opstart van de bemaling.

 

Geadviseerde rubriek(en)

 

Rubriek

Omschrijving

Geadviseerd voor

3.4.2°

het lozen van meer dan 2 m³/uur tot maximaal 100 m³/uur bedrijfsafvalwater;

20,00 m³/uur

53.2.2°b)2°

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen gelegen in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1 met een netto opgepompt debiet van meer dan 30.000 m³ per jaar en de verlaging van het grondwaterpeil bedraagt meer dan vier meter onder het maaiveld;

66.125,00 m³/jaar

 

Geadviseerde bijzondere milieuvoorwaarden

1. Vóór de start van de bemaling sluit de exploitant een resultaatsverbintenis af met de aannemer voor een hydraulisch gesloten kuip (met wanden tot in de Boomse klei zonder openingen tussen de moten en zonder onderloopsheid) met een weerstand van minstens 193 dagen of, anders geformuleerd, een lekdebiet in stationaire toestand van maximaal 6,4 m³/uur.

2. De uitmonding van het bemalingswater in het Kattendijkdok mag geen hinder veroorzaken aan de scheepvaart en dient duidelijk gesignaleerd te worden.

3. Indien de uitmonding van de bemaling zich bevindt aan een ligplaats met actieve scheepvaart, dienen fenders/gording voorzien te worden zodat de scheepvaart veilig kan meren en de lozing kan blijven plaatsvinden wanneer gemeerd.

4. Het debiet of de uitstroming van het bemalingswater in het Kattendijkdok mag niet hinderlijk zijn naar de gemeerde scheepvaart.

5. Van Wellen dient vóór de start van de bronbemaling een reinigingsbedrijf voor pollutie op het wateroppervlak door te geven aan de stadshaven (stadshaven@antwerpen.be met vermelding van de referentie OMV_2022095370) zodat er bij enige pollutie onmiddellijk actie (24/7) ondernomen kan worden.

6. Volgende bijzondere lozingsnormen zijn van toepassing:
arseen: 50 µg/liter
nikkel: 300 µg/liter
PFAS (ind): 0,1 µg/liter
PFAS (som): 0,5 µg/liter.

7. De startdatum van de bemaling wordt ten minste twee weken voor de start gemeld aan stad Antwerpen. Hiervoor stuurt u een mail aan de dienst Omgeving/Vergunningen (milieuvergunningen@antwerpen.be) en de dienst Milieu-Interventie (mi@antwerpen.be) met vermelding van het projectnummer, de contactgegevens van de werfverantwoordelijke en de start- en einddatum.

8. Het debiet van de bemaling wordt opgevolgd door middel van correct werkende debietmeters en bijgehouden in een logboek dat steeds op de werf aanwezig is en ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende overheid.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

  1. de gemeentelijke projecten;
  2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

7 juli 2022

Volledig en ontvankelijk

25 juli 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

23 september 2022

Verslag GOA

8 september 2022

naam GOA

Bieke Geypens

 

Onderzoek

Er zijn geen aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, die om hun standpunt gevraagd moesten worden.

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Bijzondere milieuvoorwaarden

1. Vóór de start van de bemaling sluit de exploitant een resultaatsverbintenis af met de aannemer voor een hydraulisch gesloten kuip (met wanden tot in de Boomse klei zonder openingen tussen de moten en zonder onderloopsheid) met een weerstand van minstens 193 dagen of, anders geformuleerd, een lekdebiet in stationaire toestand van maximaal 6,4 m³/uur.
2. De uitmonding van het bemalingswater in het Kattendijkdok mag geen hinder veroorzaken aan de scheepvaart en dient duidelijk gesignaleerd te worden.
3. Indien de uitmonding van de bemaling zich bevindt aan een ligplaats met actieve scheepvaart, dienen fenders/gording voorzien te worden zodat de scheepvaart veilig kan meren en de lozing kan blijven plaatsvinden wanneer gemeerd.
4. Het debiet of de uitstroming van het bemalingswater in het Kattendijkdok mag niet hinderlijk zijn naar de gemeerde scheepvaart.
5. Van Wellen dient vóór de start van de bronbemaling een reinigingsbedrijf voor pollutie op het wateroppervlak door te geven aan de stadshaven (stadshaven@antwerpen.be met vermelding van de referentie OMV_2022095370) zodat er bij enige pollutie onmiddellijk actie (24/7) ondernomen kan worden.
6. Volgende bijzondere lozingsnormen zijn van toepassing:
arseen: 50 µg/liter
nikkel: 300 µg/liter
PFAS (ind): 0,1 µg/liter
PFAS (som): 0,5 µg/liter.
7. De startdatum van de bemaling wordt ten minste twee weken voor de start gemeld aan stad Antwerpen. Hiervoor stuurt u een mail aan de dienst Omgeving/Vergunningen (milieuvergunningen@antwerpen.be) en de dienst Milieu-Interventie (mi@antwerpen.be) met vermelding van het projectnummer, de contactgegevens van de werfverantwoordelijke en de start- en einddatum.
8. Het debiet van de bemaling wordt opgevolgd door middel van correct werkende debietmeters en bijgehouden in een logboek dat steeds op de werf aanwezig is en ter inzage wordt gehouden van de toezichthoudende overheid.

Artikel 3

De vergunning omvat thans volgende rubriek(en):

 

Rubriek

Omschrijving

Gecoördineerd

3.4.2°

het lozen van meer dan 2 m³/uur tot maximaal 100 m³/uur bedrijfsafvalwater;

20,00 m³/uur

53.2.2°b)2°

bronbemaling, met inbegrip van terugpompingen van niet-verontreinigd grondwater in dezelfde watervoerende laag, die technisch noodzakelijk is voor ofwel de verwezenlijking van bouwkundige werken, ofwel de aanleg van openbare nutsvoorzieningen gelegen in een ander gebied dan de gebieden vermeld in punt 1 met een netto opgepompt debiet van meer dan 30.000 m³ per jaar en de verlaging van het grondwaterpeil bedraagt meer dan vier meter onder het maaiveld;

66.125,00 m³/jaar

 

Artikel 4

Het college beslist dat de omgevingsvergunning geldig is voor een termijn van 300 kalenderdagen na opstart van de bemaling.

Artikel 5

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.