Terug
Gepubliceerd op 19/09/2022

2022_CBS_07503 - Omgevingsvergunning - OMV_2022076248. De Costerstraat 47. District Borgerhout - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
vr 16/09/2022 - 09:00 Stadhuis - Tania Stremersch - bz_besluitvorming_mailbox@antwerpen.be
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Bart De Wever, burgemeester; Koen Kennis, schepen; Jinnih Beels, schepen; Annick De Ridder, schepen; Nabilla Ait Daoud, schepen; Peter Wouters, schepen; Elisabeth van Doesburg, schepen; Erica Caluwaerts, schepen; Tom Meeuws, schepen; Sven Cauwelier, algemeen directeur

Verontschuldigd

Karim Bachar, schepen

Secretaris

Sven Cauwelier, algemeen directeur

Voorzitter

Bart De Wever, burgemeester
2022_CBS_07503 - Omgevingsvergunning - OMV_2022076248. De Costerstraat 47. District Borgerhout - Goedkeuring 2022_CBS_07503 - Omgevingsvergunning - OMV_2022076248. De Costerstraat 47. District Borgerhout - Goedkeuring

Motivering

Aanleiding en context

Er werd een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij het college van burgemeester en schepenen, die behandeld wordt volgens de vereenvoudigde procedure van het Omgevingsvergunningendecreet.

 

Projectnummer:

OMV_2022076248

Gegevens van de aanvrager:

Tim en Saskia Andriessen - Somers met als adres De Costerstraat 47 te 2140 Borgerhout (Antwerpen)

Ligging van het project:

De Costerstraat 47 te 2140 Borgerhout (Antwerpen)

Kadastrale percelen:

afdeling 24 sectie A nr. 298T6

Vergunningsplichten:

Stedenbouwkundige handelingen

Voorwerp van de aanvraag:

uitbreiden van een eengezinswoning met twee volwaardige bouwlagen

 

Omschrijving stedenbouwkundige handelingen

 

Relevante voorgeschiedenis

-          16/09/1974: toelating (179#7321) voor het verbouwen van de voorgevel;

-          05/09/1929: toelating (1399#11617) voor gevelveranderingswerken;

-          19/07/1928: toelating (1399#10674) voor binnenveranderingswerken.

Vergund geachte toestand

-          functie:

 • wonen - eengezinswoning.

-          bouwvolume:

 • 1 bouwlaag onder schilddak in gesloten bebouwing zijde De Costerstraat;
 • 1 bouwlaag onder zadeldak in gesloten bebouwing zijde Oudstrijdersstraat;

-          gevelafwerking:

 • gevelafwerking ongekend;
 • 2 dakkapellen;

-          inrichting:

 • volledig bebouwd perceel met uitzondering van een kleine koer en buitentoilet.

Huidige toestand

-          functie en bouwvolume in overeenstemming met de vergund geachte toestand uitgezonderd:

 • volledig dichtbebouwd gelijkvloers;
 • gewijzigde verticale circulatie;

-          gevelafwerking in overeenstemming met de vergund geachte toestand uitgezonderd:

 • wit geglazuurde steenstrips met donkergrijs aluminium buitenschrijnwerk;
 • gecementeerde plint blauwgrijs geschilderd;
 • 1 dakvenster in de voorgevel ter hoogte van de De Costerstraat.

-          Inrichting in overeenstemming met de vergund geachte toestand uitgezonderd:

 • dichtbebouwde buitenkoer.

Gewenste toestand

-          functie:

 • wonen - eengezinswoning.

-          bouwvolume:

 • 3 bouwlagen onder plat dak zijde De Costerstraat;
 • 2 bouwlagen onder plat dak zijde Oudstrijdersstraat.

-          gevelafwerking:

 • wit geschilderde steenstrips op het gelijkvloers en wit pleisterwerk op de verdiepingen met donkerbruin aluminium buitenschrijnwerk;
 • gecementeerde plint lichtgrijs geschilderd;
 • wit aluminium dakrand.

-          inrichting:  

 • volledig bebouwd perceel;
 • dakterras zijde Oudstrijdersstraat.

Inhoud van de aanvraag

-          slopen bestaande dakconstructies;

-          voorzien van twee bijkomende volwaardige bouwlagen ter hoogte van de De Costerstraat;

-          dichtbouwen gelijkvloerse buitenruimte;

-          wijzigen verticale circulatie;

-          inrichten dakterras ter hoogte van de Oudstrijdersstraat;

-          aanpassen en wijzigen gevels;

-          wijzigen scheimuren.

Argumentatie

Voorafgaand aan zijn beslissing neemt het college kennis van het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar.

 

Het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar luidt:

 

Adviezen

Er werden geen adviezen gevraagd.

 

Toetsing regelgeving en beleidsrichtlijnen

 

Plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen en verkavelingen

Het eigendom is gelegen binnen de omschrijving van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen, goedgekeurd op 19 juni 2009.

 

Het eigendom is gelegen in het gewestplan Antwerpen (Koninklijk Besluit van 3 oktober 1979 en latere wijzigingen). Het eigendom ligt, volgens dit van kracht zijnde gewestplan, in een woongebied in de binnenstad van Antwerpen, dit is het gedeelte van de stad gelegen tussen de Leien en de Kleine Ring.

De woongebieden zijn bestemd voor wonen, alsmede voor handel, dienstverlening, ambacht en kleinbedrijf voor zover deze taken van bedrijf om redenen van goede ruimtelijke ordening niet in een daartoe aangewezen gebied moeten worden afgezonderd, voor groene ruimten, voor sociaal-culturele inrichtingen, voor openbare nutsvoorzieningen, voor toeristische voorzieningen, voor agrarische bedrijven. Deze bedrijven, voorzieningen en inrichtingen mogen echter maar worden toegestaan voor zover ze verenigbaar zijn met de onmiddellijke omgeving, (Artikel 5 van het Koninklijk Besluit van 28 december 1972 betreffende de inrichting en toepassing van de ontwerpgewestplannen en de gewestplannen).

In dit gebied wordt de maximale bouwhoogte afgestemd op de volgende criteria:

- de in de onmiddellijke omgeving aanwezige bouwhoogten;

- de eigen aard van het betrokken gebied;

- de breedte van het voor het gebouw gelegen openbaar domein.

 

(Gewestelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen (GRUP's) kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/grup. Het gewestplan kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/gewestplan.)

 

De aanvraag ligt niet in een verkaveling.

 

De aanvraag is in overeenstemming met de bepalingen van het gewestplan

 

Gewestelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Hemelwater: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juli 2013 houdende vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake hemelwaterputten, infiltratievoorzieningen, buffervoorzieningen en gescheiden lozing van afvalwater en hemelwater (verder genoemd verordening hemelwater).
(De verordening hemelwater kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening hemelwater)
De verordening hemelwater is niet van toepassing op de aanvraag.

-          Toegankelijkheid: het besluit van de Vlaamse regering van 5 juni 2009 tot vaststelling van een gewestelijke stedenbouwkundige verordening inzake toegankelijkheid (verder genoemd verordening toegankelijkheid).
(De verordening toegankelijkheid kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Verordeningen > verordening toegankelijkheid)
De verordening toegankelijkheid is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Algemene bouwverordeningen

-          Voetgangersverkeer: het besluit van de Vlaamse regering van 29 april 1997 houdende de vaststelling van algemene bouwverordeningen inzake wegen voor voetgangersverkeer (verder genoemd verordening voetgangersverkeer), en de omzendbrief RO/98/2 van 23 maart 1998 betreffende de algemene bouwverordening inzake wegen voor voetgangersverkeer.
(De verordening voetgangersverkeer kan u raadplegen via www.ruimtelijkeordening.be, ga naar WETGEVING > Verordeningen)
De verordening voetgangersverkeer is niet van toepassing op de aanvraag.
 

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen

-          Bouwcode: de gemeentelijke stedenbouwkundige verordening (verder genoemd bouwcode), definitief vastgesteld door de gemeenteraad in zitting van 28 april 2014 en goedgekeurd bij besluit van de deputatie van de provincie Antwerpen van 9 oktober 2014.
(De bouwcode kan u raadplegen via www.antwerpen.be, zoek op ‘regelgeving bouwen in Antwerpen’)
De aanvraag wijkt af van de bepalingen van de bouwcode op volgende punten:

 • Artikel 6 Harmonie en draagkracht: Een uitstekende kroonlijst is kenmerkend in zowel de De Costerstraat als in de Oudstrijdersstraat. De aanvraag voorziet een wit gekleurde aluminium dakrand;
 • Artikel 21 Minimale hoogte van ruimten: De gelijkvloerse polyvalente ruimte heeft een hoogte van 2,26 meter;
 • Artikel 27 Open ruimte: De beperkte open ruimte in de laatst vergunde toestand wordt volledig dichtgebouwd;
 • Artikel 34 Stabiliteit en scheidingsmuren: De opstand van het dak ter hoogte van de nieuwe uitbreiding t.o.v. het hoogst aangrenzende dakvlak bedraagt minimaal 0,18 meter < 0,30 meter.

De enkelvoudige scheidingsmuur van de optopping heeft een dikte van 0,14 meter < 0,18 meter.
 

Sectorale regelgeving

-          MER-screening: de overheid die beslist over de ontvankelijkheid en volledigheid van de vergunningsaanvraag, beslist of er een project-MER moet worden opgesteld. De betrokken overheid doet dat op het ogenblik van de beslissing over de ontvankelijk- en volledigheid van de vergunningsaanvraag of, bij gebreke daaraan, binnen 90 dagen na de datum van ontvankelijk- en volledigheid.
Rekening houdend met de kenmerken van de aanvraag en zijn omgeving wordt geoordeeld dat de mogelijke milieueffecten van het project niet aanzienlijk zijn.

-          Watertoets: overeenkomstig artikel 1.3.1.1 van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid dient een vergunningsaanvraag onderworpen te worden aan de zogenaamde watertoets.
Het voorliggende project heeft een beperkte oppervlakte en ligt niet in een overstromingsgevoelig gebied, zodat in alle redelijkheid dient geoordeeld dat geen schadelijk effect wordt veroorzaakt.

-          Vlaamse codex Wonen 2021: Gecodificeerde decreten over het Vlaamse woonbeleid, gecodificeerd op 17 juli 2020.
(De kwaliteitsnormen voor woningen, die in uitvoering van de Vlaamse codex Wonen van 2021 zijn opgemaakt, kan u raadplegen via www.wonenvlaanderen.be, zoek op “besluit Vlaamse codex Wonen van 2021)
De aanvraag valt onder het toepassingsgebied van de Vlaamse codex Wonen van 2021.

-          Rooilijn: artikel 4.3.8 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO) van 15 mei 2009. 
(De VCRO kan u raadplegen via https://omgeving.vlaanderen.be/, ga naar Decreten en uitvoeringsbesluiten > Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening (VCRO))
Artikel 4.3.8 is van toepassing op de aanvraag. De aanvraag is hiermee in overeenstemming. 

 

Omgevingstoets

 

Toetsing van de verenigbaarheid van het aangevraagde met de omgeving en de goede ruimtelijke ordening

 

Functionele inpasbaarheid

Voorliggende aanvraag omvat geen functiewijziging. De bestaande functie van eengezinswoning blijft behouden en komt hiermee overeen met de kenmerkende woonfuncties in de De Costerstraat en de Oudstrijdersstraat.

 

Schaal - ruimtegebruik - bouwdichtheid

De plannen voorzien het slopen van de bestaande dakconstructie ter hoogte van de De Costerstraat. Vervolgens wordt de woning hier uitgebreid tot in totaal 3 volwaardige bouwlagen onder een plat dak. Het gedeelte ter hoogte van de Oudstrijdersstraat wordt opgehoogd tot in totaal 2 bouwlagen met hierop een dakterras. De hoekpercelen van het bouwblok kenmerken zich met bebouwing bestaande uit drie bouwlagen en een plat dak. Deze volume uitbreiding is vervolgens stedenbouwkundig aanvaardbaar.

 

Verder wordt de gelijkvloerse buitenruimte volledig dichtgebouwd. De aanvraag wijkt hiermee af van artikel 27 van de bouwcode. Echter kan er ter hoogte van het maaiveld geen kwalitatieve buitenruimte voorzien worden wegens de ligging hiervan in de oksel van het bouwblok. De plannen voorzien een dakterras op het dak van de eerste verdieping ter hoogte van de Oudstrijdersstraat. Dit dakterras sluit aan bij de leefruimte gelegen op de tweede verdieping. Op deze manier wordt er een kwalitatieve buitenruimte gecreëerd met een positieve impact op de leefkwaliteit van de woning. Het dakterras wordt voorzien met een afstand van 1,90 meter en met een denkbeeldige hoek van 45° van de perceelgrenzen om inkijk naar de aanpalende percelen te vermijden. Vervolgens kan met toepassing van artikel 3 van de bouwcode, een afwijking worden toegestaan op artikel 27 van de bouwcode.

 

De overige werken situeren zich binnen het bestaande volume in functie van een beter intern ruimtegebruik. Bijgevolg wordt geoordeeld dat de draagkracht van het perceel nog de omgeving wordt overschreden.

 

Visueel-vormelijke elementen

De voorgestelde materialisatie voor de voorgevel in wit geschilderde steenstrips op het gelijkvloers en wit pleisterwerk op de verdiepingen met donkerbruin aluminium buitenschrijnwerk blijft zich inpassen in het bouwblok waar gevels met gelijkaardige detaillering kenmerkend zijn op voorwaarde dat de nieuwe ramen worden voorzien van een dorpel gelijk aan deze van de bestaande ramen op het gelijkvloers.

 

De uitstekende delen van een gevel, zoals de kroonlijst, zorgen voor een detaillering van de gevel. Daarnaast hebben deze details een functie. Zowel in de De Costerstraat als in de Oudstrijdersstraat zijn gevels met een uitstekende kroonlijst kenmerkend. De aanvraag voorziet een aluminium dakrand en is hiermee strijdig met artikel 6 van de bouwcode. Daarom wordt in voorwaarde opgelegd om, zoals kenmerkend in de omgeving, het hoofdvolume van een uitstekende kroonlijst te voorzien zoals in bestaande toestand.

 

De voordeur ter hoogte van de De Costerstraat wordt verhoogd tot dezelfde hoogte als de kenmerkende voordeurhoogte in de straat. Het naastliggende raam heeft een lagere hoogte en is hiermee afwijkend in het straatbeeld wat nog versterkt wordt door de verhoging van de voordeur. De gelijkvloerse gevelopening in de De Costerstraat suggereert eerder een laag gelijkvloers wat in contrast staat met de achterliggende verblijfsruimte met een ruime vrije hoogte van 3,25 meter. Daarom wordt in voorwaarden opgelegd om dit raam te verhogen tot dezelfde hoogte als de naastliggende voordeur met bovenlicht.

 

Hinderaspecten – gezondheid – gebruiksgenot – veiligheid in het algemeen

Mits het naleven van de gestelde voorwaarden voldoet de woning aan de actuele eisen wat betreft hinderaspecten, gezondheid en gebruiksgenot.

 

Advies aan het college

 

Advies over de stedenbouwkundige handelingen

Aan het college wordt voorgesteld om voor de stedenbouwkundige handelingen de omgevingsvergunning te verlenen onder voorwaarden.

 

Geadviseerde stedenbouwkundige voorwaarden

1. De gelijkvloerse polyvalente ruimte niet te voorzien als verblijfsruimte.

2. Het gedeelte van het dak, gelegen naast de scheidingsmuren die geen opstand hebben van minimaal 0,30 meter ten opzichte van het hoogste aangrenzende dakvlak, is te voorzien van dakbekleding die valt onder brandreactie klasse BROOF (t1) of voorkomt op de lijst opgenomen in het ministerieel besluit van 21 november 2012 tot vaststelling van de lijst van dakbedekkingen die kunnen worden geacht aan de eisen ten aanzien van het prestatiecriterium « brandgedrag aan de buitenzijde » te voldoen (leien van leisteen of natuursteen, dakpannen van natuursteen, beton, terracotta, keramiek of staal, vlakke en geprofileerde platen of leien uit met vezels versterkt cement, geprofileerde of vlakke metalen platen, eindlaag van los aangebracht grind met een dikte van ten minste 50 mm enz.).

3. Het gelijkvloerse raam in de De Costerstraat even hoog te voorzien als de hoogte van de naastgelegen voordeur met bovenlicht.

4. Het hoofdvolume van een uitstekende kroonlijst te voorzien zoals in bestaande toestand.

5. Na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

6. De nieuwe ramen te voorzien van een dorpel gelijk aan deze van de bestaande ramen op het gelijkvloers.

Juridische grond

Het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning, het decreet houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, het decreet betreffende het integraal handelsvestigingsbeleid, het decreet betreffende het natuurbehoud en het natuurlijk milieu en hun uitvoeringsbesluiten zijn van toepassing.

Regelgeving: bevoegdheid

Conform artikel 15 van het Omgevingsvergunningsdecreet is het college van burgemeester en schepenen voor zijn ambtsgebied in eerste administratieve aanleg bevoegd voor volgende aanvragen van:

 

 1. de gemeentelijke projecten;
 2. andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse regering of de deputatie bevoegd is.

Fasering

 

Procedurestap

Datum

Indiening aanvraag

1 juni 2022

Volledig en ontvankelijk

25 juli 2022

Start openbaar onderzoek

geen

Einde openbaar onderzoek

geen

Gemeenteraad voor wegenwerken

geen

Uiterste beslissingsdatum

23 september 2022

Verslag GOA

6 september 2022

naam GOA

Wim Van Roosendael

 

Onderzoek

De aanpalende eigenaars waarvan de scheidingsmuren met het project zouden worden opgericht, uitgebreid of afgebroken, werden om hun standpunt gevraagd.

 

Ingediende bezwaarschriften en petitielijsten

 

Schriftelijke bezwaarschriften

Schriftelijke gebundelde bezwaarschriften

Petitielijsten

Digitale bezwaarschriften

0

0

0

0

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college sluit zich integraal aan bij het verslag van de gemeentelijke omgevingsambtenaar en maakt dit tot zijn eigen motivatie.

Artikel 2

Het college beslist de aanvraag tot omgevingsvergunning goed te keuren en aan de aanvrager de vergunning af te leveren, die afhankelijk is van de strikte naleving van volgende voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden

de algemene voorwaarden die aan de vergunning zijn gehecht en er integraal deel van uitmaken.

 

Stedenbouwkundige voorwaarden

1. De gelijkvloerse polyvalente ruimte niet te voorzien als verblijfsruimte.

2. Het gedeelte van het dak, gelegen naast de scheidingsmuren die geen opstand hebben van minimaal 0,30 meter ten opzichte van het hoogste aangrenzende dakvlak, is te voorzien van dakbekleding die valt onder brandreactie klasse BROOF (t1) of voorkomt op de lijst opgenomen in het ministerieel besluit van 21 november 2012 tot vaststelling van de lijst van dakbedekkingen die kunnen worden geacht aan de eisen ten aanzien van het prestatiecriterium « brandgedrag aan de buitenzijde » te voldoen (leien van leisteen of natuursteen, dakpannen van natuursteen, beton, terracotta, keramiek of staal, vlakke en geprofileerde platen of leien uit met vezels versterkt cement, geprofileerde of vlakke metalen platen, eindlaag van los aangebracht grind met een dikte van ten minste 50 mm enz.).

3. Het gelijkvloerse raam in de De Costerstraat even hoog te voorzien als de hoogte van de naastgelegen voordeur met bovenlicht.

4. Het hoofdvolume van een uitstekende kroonlijst te voorzien zoals in bestaande toestand.

5. Na uitvoering van de werken te voldoen aan de elementaire veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsvereisten, opgelegd door de Vlaamse Codex Wonen van 2021 en het Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van de Vlaamse Codex Wonen van 2021.

6. De nieuwe ramen te voorzien van een dorpel gelijk aan deze van de bestaande ramen op het gelijkvloers.

 

Artikel 3

Het college beslist de plannen waarvan een overzicht als bijlage bij dit besluit is gevoegd, goed te keuren.

Artikel 4

Dit besluit heeft in principe geen financiële gevolgen.